Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Výdavky na reklamu na motocyklových pretekoch daniari neuznali

06.06.2017, 04:59 | JUDr. Patrik Benčík, advokát

Reklamná agentúra fakturovala stavebnej firme za poskytnutie reklamného priestoru na motocyklových pretekoch. Spoločnosť bola uvedená ako generálny reklamný partner podujatia na písomných pozvánkach, plagátoch a billboardoch. Akcia bola medializovaná v televízii, rozhlase, tlači, na sociálnej sieti a reklamné spoty boli na internete. Obidve spoločnosti podnikajú v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným. Stavebná firma si uplatnila faktúry za reklamu do daňových nákladov na dani z príjmov právnickej osoby. Daňový úrad vykonal v spoločnosti daňovú kontrolu a faktúry za reklamu neuznal ako daňové výdavky. Stavebná firma za reklamu zaplatila prevodným príkazom cez banku a predložila množstvo dôkazov o tom, že sa motocyklové preteky reálne uskutočnili. Postupoval daňový úrad správne?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Za daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu  a  za podmienok ustanovených v tomto zákone, považujú výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Vyplýva to z § 19 ods. 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Reklamná kampaň spoločnosti nemusí reflektovať zvýšenie tržieb v danom zdaňovacom období, resp. bezprostredne nasledujúcom období. Reklamná kampaň sa môže odzrkadliť vo zvýšení tržieb a nakontrahovaní nových obchodných partnerov v strednodobom alebo dlhodobom časom horizonte niekoľkých rokoch. 

V zákone o dani z príjmov neexistuje ustanovenie, ktoré by obmedzovalo uznanie reklamných služieb za daňové výdavky. V otázke nešlo o sponzorstvo, ale o reklamu. 

Vypovedaciu hodnotu informácie zvyšuje, že spoločnosť bola na reklamných nosičoch identifikovaná ako generálny reklamný partner. Bola poskytnutá reklamná služba, ktorá spĺňa legálnu definíciu pojmu „reklama“ podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení, podľa ktorého sa za reklamu považuje predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. 

Judikáty

Autor odkazuje na platnú súdnu judikatúru. Judikát sa týka dane z pridanej hodnoty (DPH), ale je použiteľný aj na daň z príjmov. Najvyšší súd SR v rozsudku č. k. 5Sžf/4,6,7,8/2014 zo dňa 25. 06. 2015 konštatuje, že sa ide o nehmotné plnenie vyplývajúce zo zmluvy o sponzorovaní spočívajúce v tom, že motocyklový pretekár bude súťažiť pod hlavičkou hlavného sponzora, čo predstavuje protihodnotu plnenia (zabezpečenie motocykla v bezchybnom stave, náhradné diely, rezervné súčiastky, účastnícky poplatok, zabezpečenie prepravy súťažného motocykla, osobnej prepravy sponzorovaného, mechanika, úhradu motocyklistického odevu a podobne). Ide o reklamné služby alebo inú protislužbu v spojitosti so vzhľadom tímu, ktoré posilnia pozitívny obraz o sponzoroch a zlepšia ich hospodársku súťaž. 

Podľa názoru súdu z toho nevyplýva, že za dodanie tovarov a služieb daňový subjekt neprijal žiadnu protihodnotu, ale naopak protihodnotou k dodaným tovarom a  službám je nehmotné plnenie zo strany motocyklového pretekára spočívajúce v jeho účasti v motocyklových súťažiach pod hlavičkou daňového subjektu ako hlavného sponzora. Európsky súdny dvor v rozhodnutí C-68/92 (Commission vs. France) vyslovil názor, že ak akákoľvek hospodárska aktivita zahŕňa šírenie správy s účelom informovať verejnosť o produktoch a ich kvalite s cieľom zvýšiť predaj, je potrebné ju chápať ako reklamnú službu. Ak spoločnosť chce zabezpečiť reklamu výrobkov (tlačoviny tlačené v inom členskom štáte), nie je podstatné, kto reklamu poskytol. 

Reklamné služby

Pojem „reklamné služby“ v rámci významu zahŕňa propagačnú činnosť, ako je napríklad predaj tovaru za znížené ceny, poskytovanie hnuteľných vecí spotrebiteľom, predaných príjemcovi reklamnou agentúrou, poskytovanie služieb za znížené ceny alebo zadarmo alebo usporiadanie kokteilovej party alebo banketu, ak je táto činnosť spojená so sprostredkovaním odkazu verejnosti o existencii a vlastnostiach výrobku alebo služby, ktoré sú predmetom danej činnosti za účelom zvýšenia odbytu výrobkov alebo služieb. 

Ak reklamná agentúra zaúčtovala dodávateľskú faktúru za reklamu do účtovníctva, odviedla daň z pridanej hodnoty do štátneho rozpočtu  a zahrnula faktúru do kontrolného výkazu DPH, daňový úrad by mal podľa názoru autora uznať zaplatenú faktúru za reklamné služby do daňových nákladov spoločnosti na dani z príjmov právnickej osoby. 

Pomôžu svedkovia

Pravdu má daňový subjekt, a nie daňový úrad. O uskutočnení zdaniteľného plnenia nie sú v tomto prípade žiadne pochybnosti. 

Ak sa reklamnej akcie zúčastnili zamestnanci alebo obchodní partneri spoločnosti, je vhodné v daňovej kontrole navrhnúť tieto osoby ako svedkov. Optimálne je, ak sa obrat spoločnosti medziročne zvýši a zvýšenie obratu možno pripísať reklamným službám súvisiacim s predmetnou akciou. 

Šanca na úspech v daňovej kontrole sa zvýši, ak noví obchodní partneri/zákazníci spoločnosti potvrdia, že boli na predmetnej akcii, alebo že sa nakontaktovali na spoločnosť z dôvodu medializovaných reklamných informácií. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa, reklama

Diskusia (0 reakcií)