Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Vyporiadanie majetku po rozvode

28.11.2011, 22:52 | JUDr. Silvia Balášková, advokátka TSB Attorneys

Do spoločného majetku nepatria veci získané napríklad dedičstvom či darom (Právna poradňa)

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

pravna_pytajtesa

pravna_odpovede

Chcela by som sa poradiť ohľadne svojich rodičov. Obaja sú na dôchodku. Bývajú v dome. Všetky náklady na bývanie platí otec. Mama si platí len stravu pre seba. Nežijú spolu. Hádajú sa a urážajú. Dom je napísaný na otca. Mama má asi tri roky darovaciu zmluvu, ktorú chce otec zrušiť, nakoľko mu mama finančne nepomáha. Čo by sa stalo po prípadnom rozvode alebo aké možnosti riešenia sú v ich situácii?

Manželia nadobúdajú počas trvania manželstva do bezpodielového spoluvlastníctva manželov všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo za túto dobu nadobudol niektorý z manželov. Do spoločného majetku nepatria veci získané napríklad dedičstvom, darom, veci nadobudnuté pred uzatvorením manželstva alebo veci slúžiace osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Občiansky zákonník taktiež umožňuje modifikáciu BSM dohodou o zúžení alebo rozšírení zákonom ustanoveného rozsahu BSM a tiež umožňuje manželom vyhradiť si vznik BSM až ku dňu zániku manželstva. V prípade rozvodu manželstva dochádza, okrem iného, k zániku BSM. Vo všeobecnosti sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v rámci vyporiadania BSM Vašich rodičov by sa vyporiadaval všetok majetok, ktorý Vaši rodičia nadobudli počas trvania manželstva (v prípade ak nemali uzavretú dohodu o zúžení BSM). Podľa toho čo uvádzate máme za to, že Váš otec má dom, v ktorom Vaši rodičia žijú, vo svojom výlučnom vlastníctve. Ďalej tomu rozumieme tak, že Váš otec uzavrel v prospech Vašej mamy darovaciu zmluvu na dom prípadne na určitý podiel na dome. Slovenský právny poriadok pozná dvojfázový spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Prvá fáza je nadobúdací titul, ktorým je napríklad darovacia zmluva. Druhou fázou je zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. To znamená že práva k nehnuteľnostiam vznikajú až na podklade právoplatného rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu. V prípade ak majú Vaši rodičia uzatvorenú len zmluvu týkajúcu sa tejto nehnuteľnosti a nebol vykonaný zápis v katastri nehnuteľností v prospech Vašej mamy, dom je aj naďalej vo výlučnom vlastníctve Vášho otca.  V takomto prípade by dom nebol predmetom vyporiadania BSM. Avšak v rámci vyporiadania BSM má každý z manželov právo požadovať, aby sa mu uhradilo to, čo vynaložil z vlastného majetku na spoločný majetok a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. To znamená, že v prípade ak došlo k určitým investíciám zo spoločného majetku do domu Vášho otca, bude zaviazaný Vašej mame nahradiť to, čo do tohto domu vložila.

Vo svojej otázke taktiež uvádzate, že darovacia zmluva na dom bola uzavretá pred približne tromi rokmi. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť na fakt, že návrh na vklad vlastníckeho práva je potrebné podať do troch rokov od uzatvorenia zmluvy. V prípade ak ku podaniu návrhu v tejto lehote nedošlo, má sa za to, že účastníci od zmluvy odstúpili. Ak teda takýto návrh nebol podaný v trojročnej lehote, darovacia zmluva nenadobudla účinnosť a k prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti na základe tejto zmluvy ani nedôjde.

V prípade ak už bol vykonaný vklad na zápis nehnuteľnosti v prospech Vašej mamy, Váš otec by sa mohol domáhať vrátenia daru, v prípade ak sa obdarovaná správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje mravy. V prípade ak neuspeje s nárokom na vrátenie daru u obdarovaného, môže sa obrátiť na  súd a vymáhať si jeho vrátenie súdnou cestou. Keďže dobré mravy nie sú v zákone definované, posúdenie či skutočne došlo k ich hrubému porušeniu závisí od konkrétnych okolností daného prípadu. Po úspešnom súdnom konaní príslušná správa katastra vykoná zápis vlastníckeho práva darcu na podklade právoplatného a vykonateľného rozsudku.

Autorka pôsobí ako advokátka v advokátskej kancelárii TSB Attorneys.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

tsb_logo

Zdroj: logo

Ilustračné foto na titulke - Flickr.com

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)