Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Vyporiadanie spoločných pôžičiek po rozvode

18.04.2012, 05:00 | JUDr. Silvia Balášková, advokátka TSB Attorneys

Po troch rokoch od rozvodu sa uplatní zákonná domnienka o vyporiadaní BSM (Právna poradňa)

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Mama sa pred troma rokmi rozviedla s otcom. Počas manželstva nadobudli niekoľko pôžičiek, ktoré po rozvode spláca len mama. Mama živí ešte môjho 14-ročného brata, pritom pracuje za plat 380 eur a nájomné platí 340 eur. Dokonca jej prisúdili aj to, aby platila výživné môjmu otcovi. Nedá sa nejako zabezpečiť, aby pôžičky splácali obaja?

Z Vašej otázky nám nie je celkom zrejmé, či už došlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov Vašich rodičov po rozvode alebo nie. K vyporiadaniu BSM môže dôjsť buď dohodou bývalých manželov alebo na návrh niektorého z manželov ho vykoná súd. V rámci vyporiadania treba pritom vychádzať z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké, pričom každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne najmä na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať na zreteľ tiež starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Na všetky tieto hľadiská bolo treba v rámci vyporiadania prihliadať. Ak už teda došlo k úplnému vyporiadaniu BSM, považuje sa toto vo všeobecnosti za konečné a pre manželov záväzné.

Ak však k vyporiadaniu BSM ešte nedošlo, odporúčali by sme Vám rýchlo konať. Ak totiž do 3 rokov od zániku BSM (t.z. zániku manželstva) nedôjde k jeho vyporiadaniu dohodou a ani v tejto lehote nebude podaný návrh na jeho vyporiadanie súdom, uplatní sa zákonná domnienka o vyporiadaní BSM.  Na základe tejto domnienky platí, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, manželia sa vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti užíva výlučne ako vlastník. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľnostiach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí aj o iných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné (napríklad spoločné dlhy manželov). Preto ak ešte neuplynula trojročná lehota pre vyporiadanie BSM zo zákona a chceli by ste vylúčiť účinky zákonného vyporiadania, návrhom podaným na súde by ste sa mohli domáhať spravodlivého vyporiadania. Pri vyporiadaní by súd vychádzal zo zásad uvedených vyššie. Keďže sa počas obdobia od zániku BSM až po okamih jeho vyporiadania vzájomné vzťahy medzi manželmi riadia analogicky podľa ustanovení o BSM, mali by ste okrem iného právo žiadať, aby sa Vám uhradilo, čo ste zo svojho vynaložili na spoločný majetok aj po rozvode manželstva.

V prípade ak už došlo k vyporiadaniu BSM zo zákona uplynutím vyššie uvedenej lehoty, podľa judikatúry, v prípade spoločnej pôžičky manželov, sa môže ten z bývalých manželov, ktorý zaplatil celý dlh z tejto pôžičky (alebo viac ako polovicu), žalobou na súde domáhať, aby mu druhý z bývalých manželov nahradil, čo mal na tento dlh platiť podľa rovnakého podielu ich obidvoch na tomto dlhu. Z uvedeného vyplýva, že teoreticky aj v takejto situácii by sa Vaša mama mohla domôcť určitého plnenia od svojho bývalého manžela. Po naštudovaní konkrétnych okolností prípadu by Vám ohľadne ďalšieho postupu najlepšie poradil advokát.

Čo sa týka príspevku na výživu rozvedeného manžela, ku ktorého plateniu je Vaša mama zaviazaná, takéto súdne rozhodnutie je možné zmeniť, ak sa zmenia pomery. Súd pritom pri určení výživného prihliada na odôvodnené potreby oprávneného, avšak aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. V situácii, kde je Vaša mama tak finančne zaťažená, by sme odporúčali požiadať súd o zmenu jej vyživovacej povinnosti voči bývalému manželovi.

Autorka pôsobí ako advokátka v advokátskej kancelárii TSB Attorneys.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ilustračné foto na titulke -

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) tsb_logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)