Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Zábezpeka ručiteľa voči dlžníkovi

11.05.2012, 05:00 | Mgr. Tomáš Slávik, advokátsky koncipient Proiuris advokáti

V prípade ručenia sa možno zabezpečiť záložným právom na splácanú nehnuteľnosť alebo iný majetok dlžníka

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Manžel ma isť za ručiteľa svojmu bratovi. Dá sa nejakým spôsobom poistiť riziko, že v prípade platobnej neschopnosti dlžníka bude úver splácať ručiteľ? A to napríklad formou zmluvy, na základe ktorej v uvedenom prípade sa ručiteľ stane vlastníkom splácanej nehnuteľnosti alebo jej alikvotnej časti.

Inštitút ručenia upravuje § 546 a nasl. Občianskeho zákonníka ako vedľajší (akcesorický) právny vzťah veriteľa a ručiteľa (teda osoby odlišnej od dlžníka), ktorý závisí od existencie hlavného (primárneho) záväzkového vzťahu, t.j. existencie platnej pohľadávky medzi veriteľom a dlžníkom.

Ručenie vzniká písomným vyhlásením ručiteľa, ktorým tento na seba preberá povinnosť uspokojiť pohľadávku dlžníka voči veriteľovi, v prípade ak ju neuspokojí sám dlžník.  Súhlas veriteľa s písomným vyhlásením dlžníka je dôležitý, avšak je možné ho vykonať akoukoľvek formou, teda aj konkludentne. Súhlas dlžníka so vznikom ručiteľského záväzku sa nevyžaduje, a preto môže vzniknúť aj bez jeho vedomia.

V prípade manželov sa môže ktorýkoľvek z nich platne zaviazať k ručeniu i bez súhlasu druhého z manželov. Tým však nedochádza k vzniku spoločného ručiteľského záväzku oboch manželov. Ručiteľský záväzok oboch manželov vznikne len v tom prípade, ak každý z nich vykonal písomné vyhlásenie voči veriteľovi.

Splnením z ručiteľského záväzku vznikne ručiteľovi právo požadovať od dlžníka náhradu za poskytnuté plnenie (§ 550 OZ). Takýto (regresný) nárok dlžníka voči ručiteľovi vznikne až uplatnením uvedeného práva ručiteľom u dlžníka.

Ak Váš manžel (ručiteľ) požaduje od svojho brata (dlžníka) určitú garanciu (zábezpeku) pre prípad splnenia ručiteľského záväzku a následného vzniku regresného nároku ručiteľa voči dlžníkovi, je takýto postup právne možný napr. uzavretím záložnej zmluvy (§ 552 Občianskeho zákonníka) medzi ručiteľom a dlžníkom.

Záložným právom možno zabezpečiť aj pohľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti, alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky (§151c ods. 2 OZ), čo je práve prípad Vášho manžela.

Zálohom môže byť aj vec, právo alebo iná majetková hodnota, ktorú brat Vášho manžela (záložca) nadobudne v budúcnosti, alebo vznikne v budúcnosti alebo ktorého vznik závisí od splnenia podmienky (§ 151d ods. 4 OZ). Zálohom môže byť aj hociktorá iná vec brata Vášho manžela.

Ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená je záložný veriteľ oprávnený po vyzvaní dlžníka na plnenie pristúpiť k svojmu uspokojeniu, teda záloh speňažiť a uspokojiť sa z výťažku.

V zmysle zákona (§ 151j ods. 3 OZ) nie je možné platne dojednať, aby v prípade neuhradenia splatnej regresnej pohľadávky na Vášho manžela prešlo vlastnícke právo k zálohu. Prevod vlastníckeho práva k zálohu na záložného veriteľa je možný najskôr po splatnosti zabezpečovaného záväzku.

Vami navrhované riešenie, t.j. dohoda, aby rozostavaný dom v prípade plnenia z ručiteľského záväzku prešiel na manžela, by bola absolútne neplatným právnym úkonom, keďže by porušovala zákaz prepadnutia zálohu.

Pzn.: Záverom si dovoľujeme poznamenať, že z praktického pohľadu je pravdepodobné, že poskytovateľ úveru alebo pôžičky, ktorý vyžaduje ako jeden zo spôsobov zabezpečenia svojej pohľadávky i ručiteľské vyhlásenie, bude požadovať tiež ďalšie zabezpečenie rovnako zriadením záložného práva, a to ako v poradí prvého záložného práva. Záložné právo zriaďované medzi Vaším manželom a jeho bratom k rovnakému zálohu bude potom nutne v poradí až druhým záložným právom.

Autor pôsobí ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Proiuris advokáti.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) tsb_logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)