Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zmeny, ktoré prináša schválený zákon o konkurze a reštrukturalizácii

30.11.2016, 17:24 | SITA | Tomáš Nejedlý

Parlament v utorok schválil novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii z dielne ministerstva spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Predpis by mal zlepšiť právnu istotu v podnikateľských vzťahoch a dokonca zlepšiť krajinu aj na makroekonomickej úrovni.

  • Tlačiť
  • 1

Zhruba 40-tisíc nezamestnaných totiž čelí exekúciám a podľa analytikov sa mnohí z nich vyhýbajú pracovnému pomeru práve pre veľké dlhy. Nový zamestnávateľ by im musel väčšinu mzdy strhnúť a poslať na účet nebankovým spoločnostiam či exekútorom.

Neprehliadnite

Vybrané zmeny, ktoré prináša novela zákona

Oddlženie – tzv. osobný bankrot – bude pre fyzické osoby dostupnejšie bez ohľadu na to, či ich dlh vznikol voči štátu, samospráve, nebankovke alebo obchodnej spoločnosti.

Dlžník – fyzická osoba sa bude môcť zbaviť dlhov buď konkurzom, alebo prostredníctvom splátkového kalendára.

V prípade konkurzu odovzdá na speňaženie majetok, súd rozhodne o uspokojení pohľadávok veriteľov z výťažku a následne rozhodne o oddlžení.

V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný.

V záujme ochrany dlžníkov pred stratou bývania zákon zavádza tzv. nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Osoba, ktorá prejde bankrotom, bude mať právo voči tzv. nezabezpečeným veriteľom uchrániť si istú sumu, ktorá mu ostane zachovaná a mohol si z nej platiť napríklad nájomné.

Určité pohľadávky (tzv. nedotknuteľné) bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení – napríklad pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví.

Domáhať sa zbavenia dlhov jedným z uvedených spôsobov bude môcť dlžník iba raz za 10 rokov.

Osobný bankrot bude dostupnejším vďaka podstatne nižším nákladom potrebným na začatie konania o oddlžení.

Ak dlžník nebude disponovať potrebnou sumou, trovy mu môže poskytnúť Centrum právnej pomoci.

Nezabezpečení veritelia – právnické osoby budú musieť byť v reštrukturalizačnom konaní uspokojení v minimálnom rozsahu 50 percent.

Kvóta bude platiť pre každého z nich individuálne - inak reštrukturalizačný plán nebude môcť byť súdom potvrdený.

Ak dlžník nebude schopný v rámci reštrukturalizácie ponúknuť veriteľom aspoň polovicu dlžnej sumy, pôjde do konkurzu.

Ak sa dlžník dokáže dohodnúť individuálne s každým jedným veriteľom na menšej miere uspokojenia, môže súd schváliť aj reštrukturalizačný plán s nižšou ako 50-percentnou mierou uspokojenia pohľadávok.

Výber správcov v reštrukturalizácii bude náhodný, čím by sa mali pretrhnúť možné väzby medzi dlžníkom a správcom.

Zmeny sú účinné od 1. marca 2017

  • Tlačiť
  • 1

Tagy bankrot, exekúcie, konkurz, reštrukturalizácia, Váhostav, Žitňanská