Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Pravidlá ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je v súlade s ust. §6 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosť News and Media Holding a.s. , IČO 47256281, so sídlom Einsteinova 25, Bratislava 821 01, Slovenská republika.

Aké informácie zhromažďujeme

Zhromažďujeme informácie výlučne s jasne a jednoznačne vymedzeným účelom. Tento účel je vždy v súlade s platnými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a výlučne spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi. Tento účel je zásadne bezprostredne spätý so skvalitňovaním našich služieb.

Vždy dbáme najmä o to, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd a právnom chránených záujmov dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Na základe čoho zhromažďujeme osobné údaje

Osobné údaje spracúvame výlučne:

 • na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,
 • na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • na základe zákona o ochrane osobných údajov,
 • na základe osobitného zákona,
 • na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ak spracúvame osobné údaje na základe súhlasu, dbáme o to, aby boli osobné údaje spracúvané výlučne v rozsahu a spôsobom stanoveným v súhlase a zároveň ponúkame možnosť daný súhlas kedykoľvek odvolať.

Ako používame zhromažďované informácie

Informácie zhromažďujeme najmä na čo najlepšie identifikovanie našej cieľovej skupiny s účelom upravovať našu ponuku podľa dopytu a čo najlepšieho priameho prezentovania našich produktov.

Osobné informácie poskytujeme povereným zamestnancom na základe našich pokynov a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a ďalšími príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia.

Transparentnosť a možnosť voľby

Nad informáciami, ktoré zhromažďujeme máte neustále kontrolu. Môžete napríklad:

 • Kontrolovať rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Požiadať o ukončenie zasielania informácií, o ktoré nemáte záujem.
 • Aktualizovať vaše osobné informácie
 • Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ak sú tieto informácie nesprávne, snažíme sa vám ponúknuť možnosť ich ihneď aktualizovať alebo odstrániť, okrem prípadov, keď musíme tieto údaje z oprávnených obchodných alebo právnych dôvodov uchovávať.

Bezpečnosť zhromažďovaných informácií

Intenzívne pracujeme na tom, aby sme našu spoločnosť ochránili pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením informácií, ktoré uchovávame. V súvislosti s tým sme prijali komplexné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa neustále snažíme skvalitňovať.

Dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane opatrení fyzického zabezpečenia.

Prístup k osobným informáciám majú len poverení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí musia tieto informácie poznať, aby ich mohli pre našu spoločnosť spracúvať, a ktorí sú zmluvne viazaní prísnou povinnosťou zachovávať dôvernosť a v prípade porušenia tohto záväzku môže dôjsť k ich potrestaniu a ukončeniu spolupráce.

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov

Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme. Ak dostaneme formálne písomné upozornenie, v rámci jeho riešenia kontaktujeme osobu, ktorá upozornenie podala za účelom jeho podrobného prešetrenia. Pri riešení všetkých upozornení týkajúcich sa osobných údajov, ktoré nie je možné vyriešiť priamo s dotknutými osobami, spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu – identifikačné údaje prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah osobných údajov a prípadné doplňujúce informácie, ktoré sú potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo u prevádzkovateľa namietať na základe písomnej žiadosti voči:

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku
 • poskytovaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na účely priameho marketingu.

Sprostredkovatelia

Prevádzkovateľ oznamuje týmto dotknutej osobe, že v súlade s ust. §15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sa predpokladá, že jej osobné údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledujúcim sprostredkovateľom:

Obchodné meno IČO Sídlo Zastúpený
Eurohotel, a.s., NH Gate One 44360746 Vajnorská 98/C, 831 04 Bratislava Daniela Reutterer
TService, s.r.o. 35935847 Jozefa Hagaru 21, 831 05 Bratislava Štefan Macák
Hollywood Art, s.r.o. 35918195 8. Mája 28, 821 06 Bratislava Ing. Virágová Ildikó
Mgr. Veronika Poláková 41011643 05801 Poprad, Murgašova 87/4 Mgr. Veronika Poláková
Pavol Chmelár 45853975 Ku Bratke 6, 93405 Levice
RNDr. Mária Lukovicsová 44842741 Kuklovská 495/7, 84104 Bratislava
sli.do s. r. o. 47333421 Heyrovského 10, 841 03 Bratislava
DefaTwister, s. r. o. 35858206 Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava
Ing. Igor Brix - BRIX 34998551 Banšelova 15, 821 04 Bratislava
Kabel Plus, s.r.o. 36611654 Rázusova 1, 040 01 Košice Ing. Marcel Para
Mystral Services, s.r.o. 35735554 Tomášikova 26, 821 01 Bratislava Anna Borovská
EMEL Bratislava s.r.o. 31390633 Švabinského 21, 851 01 Bratislava Branislav Hamaš
Kaštiel Mojmírovce s.r.o. 34104780 Mojmírovce 919, 951 15 Mojmírovce
Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 Vajnorská 137, 851 04 Bratislava PhDr. Zora Hloušková
L.K. Permanent s.r.o. 31352782 Hattalova 12, 831 03 Bratislava
František Strakoš 33970190 Haburská 20, 821 01 Bratislava
DIGMIA s.r.o. 36654132 Dunajská 31, 811 08 Bratislava Juraj Bednár
JUMP soft a.s. 46117491 Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava Andrej Brna
GFK Slovakia 00602272 Račianska 153, 831 54 Bratislava
7SEGMENTS, s.r.o. 46580018 Vajnorská 100, 831 04 Bratislava
CK BUBO s.r.o. 35824859 Dunajská 31, 815 32 Bratislava
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 35739347 Námestie 1. Mája 18, 815 32 Bratislava
Espera, s.r.o. 44640218 Pravenec 185 Jozef Majzlán
Slovenska Pobočka, o.z. 42024927 Pribinova 22, Eurovea C 521, 851 04 Bratislava
K.T. spol s.r.o. 31348661 Bratislavská cesta 3012, Komárno
Floowie, s.r.o. 44799896 Žitná 18, 831 06 Bratislava Ján Kemeň

Súbory cookie

Prečítajte si naše zásady používania cookies.

Hlavný kontakt - redakcia

Tel.: (02) 32 153 111
Všetky emailové kontakty

Kontakt pre predplatiteľov

Eva Fráterová
Tel.: (02) 3215 3121-2
E-mail: trendpredplatne@newsandmedia.sk

Kontakty pre inzerentov

Všeobecné dopyty: inzercia@newsandmedia.sk

Ladislav Ollé, Head of B2B
+421 907 717 044, ladislav.olle@newsandmedia.sk

Miroslav Klimo, Digital Sales (Key Accounts)
+421 915 891 358, miroslav.klimo@newsandmedia.sk