Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Oslava roku svojej existencie

22.03.2009, 13:49 | Rôzni autori

  • Tlačiť
  • 0

V decembri 2008 oslávila Mediálka TV prvé výročie svojho vzniku. Mediálka TV

vznikla ako študentský projekt pri Inštitúte slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a

masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a v čase svojho

vzniku bola prvým a jediným projektom svojho druhu na Slovensku. Idea projektu sa

zrodila medzi študentskou časťou akademickej obce univerzity a v októbri 2007 bol

projekt predstavený študentmi dekanovi Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity

v Prešove prof. PhDr. Rudolfovi Dupkalovi, CSc. a následne aj rektorovi Prešovskej

univerzity prof. RNDr. René Matlovičovi, PhD., ktorí tento projekt v októbri 2007

schválili. Po istých prípravách sa prvé testovacie vysielanie Mediálky TV uskutočnilo

dňa 24. decembra 2007. Odvtedy až do dnešného dňa Mediálka TV každý

semestrový týždeň pripravuje vysielanie pre všetkých študentov a v spolupráci

s Prešovským a Košickým samosprávnym krajom vysiela ich relácie venované

krajským samosprávam. Zaujímavosťou je, že krstným otcom celého projektu

Mediálky TV sa stal podpredseda Vyššieho územného celku Prešovského

samosprávneho kraja Ing. Milan Baran. Televízia bola oficiálne pokrstená dňa 8.

marca na najvyššom obývanom bode v Slovenskej republike na Lomnickom štíte.

Všeobecné informácie

Hlavným poslaním Mediálky TV je informovanie akademickej obce o aktuálnych

témach a zároveň zabezpečenie odbornej praxe pre študentov odboru masmediálne

štúdiá. Odborným garantom Mediálky TV je v súčasnosti Doc. PhDr. Juraj Rusnák,

CSc., vedúci katedry masmediálnych štúdií na FF PU.Televízia je však tvorená čisto

študentmi pre študentov, bez toho, aby pri výbere a tvorbe reportáží zasahovali do

programovej štruktúry pedagógovia. Všetci študenti zúčastňujúci sa na príprave

spravodajstva a iných relácií Mediálky TV, to robia bez nároku na honorár v rámci

svojho voľného času.

Cieľová skupina

Mediálka TV je orientovaná predovšetkým na študentskú časť akademickej obce

Filozofickej fakulty, ale pri príprave reportáží sa snaží brať na zreteľ ich univerzálnosť

a posledné štatitiky ukazujú, že Mediálku TV začali pravidelne sledovať aj študenti

iných univerzít, resp. občania a mladí ľudia z mimouniverzitného prostredia. Zatiaľ čo

v marci 2008 bola priemerná týždenná sledovanosť Mediálky TV približne 150 – 200

divákov, v súčasnosti sa može pochváliť obrovským nárastom sledovanosti, ktorý sa

v týždennom priemere pohybuje približne okolo 800 – 1200 divákov.

Spôsob vysielania

Mediálka TV umiestňuje na svojich webových stránkach pravidelne svoje vysielanie

tzv. On demand metódou. Okrem reportáží a obsahu umiestnenom na svojom webe

(http://tv.masmedialka.net) spolupracuje Mediálka TV s niekoľkými internetovými

portálmi, ako napríklad Prešovské internetové správy (www.pis.sk) alebo

študentským portálom Nechodím na prednášky (www.nechodimnaprednasky.sk),

kde umiestňuje svoje reportáže prostredníctvom tzv. Embding metódy zo servera

Youtube. Do budúcnosti sa uvažuje o zriadení streamingového servera, ktorý by

umožnil ľahký a jednoduchý prístup k vysielaniu. Okrem vysielania prostredníctvom

internetu sa vďaka finančnej dotácii Slovenskej sporiteľne vo výške 2.257,18 €

(68.000,- Slovenských korún) umiestnili v priestoroch Vysokoškolského areálu na

ulici 17. novembra č. 1 v Prešove aj LCD a Plazma televízory prostredníctvom

ktorých Mediálka TV šíri svoje vysielanie aj medzi študentmi Prešovskej univerzity

v Prešove aktívnym spôsobom.

Sledovanosť Mediálky TV

Od začiatku Akademického roka 2008 / 2009 Mediálka TV zaznamenala priaznivý

trend vývoja sledovanosti nášho vysielania. Zatiaľ čo na začiatku akademického roka

29. septembra 2009 si naše vysielanie pozrelo len 346 divákov, mimoriadne

spravodajstvo o plynovej kríze 14. januára 2009 si pozrelo približne 1546 divákov.

Mierny útlm v sledovanosti nastal počas prestávky v zimnom skúškovom období,

kedy Mediálka TV nevysielala vlastné programy, ale len programy prevzaté z vyšších

územných celkov. Dôkazom priaznivého vývoja sledovanosti za posledné obdobie je aj priložený graf, ktorý napriek miernym fluktuáciam môžeme považovať za

smerodajný a vývoj sledovanosti Mediálky TV sa stabilne drží na úrovni približne 800

až 1200 divákov za týždeň (vrátane umiestnenia na iných študentských serveroch).

Viac o vývoji sledovanosti prezrádza nasledujúca tabuľka:

medialka.jpg


Záštitu nad celým projektom v čase jeho vzniku a vývinu prevzala prorektorka pre

vonkajšie vzťahy a marketing Doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD. a vďaka jej

inovatívnemu prístupu a pochopeniu projekt prvej študentskej internetovej televízie

naberá na obrátkach a snaží sa napriek obmedzeným finančným prostriedkom

rozvíjať ďalej.

Peter Dzurilla

šéfredaktor Mediálka TV

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)