Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Trestné sadzby za neodvádzanie daní a odvodov

19.04.2000, 08:49 | Ing. EMIL BURÁK | PhD.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Podnikanie

Novým posunom v kvalite postihov nielen za daňové podvody, ale aj iné hospodárske delikty (skresľovanie údajov, podplácanie, korupcia, hrubý nátlak "výpalníkov", podvodný a zavinený úpadok atď.), ktorý radikálnym spôsobom kodifikuje nové skutkové podstaty a pritvrdzuje sadzby za tieto trestné činy, sa javí zákon č. 183/1999 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 1999.

Ide o zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách v niektorých ďalších zákonoch v znení zákona NR SR č. 58/1996 Z.z.

Pretože podstatne zvyšuje mieru podnikateľského rizika v SR, považujeme za vhodné, aby si ho dôkladne naštudoval každý podnikateľ. Umožní mu minimálne bezpečnejšie dodržiavať zásady obozretného podnikania.

Skresľovanie evidencie

Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (§ 125 Trestného zákonníka) sa bude trestať za úmysel zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody uvedením nepravdivých alebo hrubo skresľujúcich údajov alebo zatajením povinných údajov o závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, vo vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich na:

- kontrolu hospodárenia (týka sa aj daňovej povinnosti)

- štatistické zisťovanie

- kontrolu použitia dotácie, subvencie alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu štátneho fondu alebo z rozpočtu obce

- určenie ceny majetku alebo kurzu cenného papiera pri jeho prevode alebo prechode na inú osobu

- konkurz a vyrovnanie

- evidenciu zamestnancov

- zápis do obchodného registra alebo na zápis do registra podľa osobitného predpisu.

Trestať sa bude nielen skrátenie a nezaplatenie dane, ale aj skrátenie poistného a neodvedenie dane a poistného.

Vo všeobecnosti treba konštatovať, že z novej dikcie zákona cítiť intenzívnu snahu zamedziť finančnej kontraproduktivite neplatičov daní a odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a Fondu zamestnanosti, čím vyprázdňujú fiktívne vrece spoločenskej spotreby a zdroje verejných financií celej spoločnosti, t.j. parazitujú na mozoľoch poctivých daňových poplatníkov.

Skrátenie dane a poistného

Kto podľa § 148 Trestného zákonníka v rozsahu nie malom skráti daň, poistné na dôchodkové zabezpečenie (do Sociálnej poisťovne), nemocenské poistenie a zdravotné poistenie (do zdravotnej poisťovne) alebo príspevok na poistenie v nezamestnanosti (do Fondu zamestnanosti), potresce sa odňatím slobody na jeden až päť rokov alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.

Odňatím slobody na dva až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha uvedený čin opätovne alebo ak na uľahčenie spáchania takého činu poruší úradný uzáver. Rovnakou sadzbou sa potresce, ak uvedené skrátenie spácha vo väčšom rozsahu.

Odňatím slobody na tri až desať rokov sa páchateľ potresce, ak skráti daň, poistné na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie alebo príspevok na poistenie v nezamestnanosti v značnom rozsahu.

Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak skráti daň, poistné na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie alebo príspevok na poistenie v nezamestnanosti vo veľkom rozsahu.

Neodvedenie dane a poistného

Kto v rozsahu nie malom zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie alebo príspevok na poistenie v nezamestnanosti, ktoré zrazí alebo vyberie podľa zákona, alebo kto neoprávnene v rozsahu nie malom uplatní nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potresce sa podľa § 148a Trestného zákonníka odňatím slobody na jeden až päť rokov alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.

Odňatím slobody na dva až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha uvedený čin vo väčšom rozsahu alebo opätovne.

Odňatím slobody na tri až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spácha uvedený čin v značnom rozsahu.

Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha uvedený čin vo veľkom rozsahu.

Nezaplatenie dane

Kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň, potresce sa podľa (§ 148b Trestného zákonníka odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.

Odňatím slobody na jeden až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha uvedený čin v značnom rozsahu.

Odňatím slobody na dva až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha uvedený čin vo veľkom rozsahu.

Účinná ľútosť

Aký progres v trestnom práve SR na úseku trestov za daňovú nedisciplinovanosť možno hodnotiť osobitné ustanovenie o účinnej ľútosti (§ 148ba Trestného zákonníka), ktoré znie:

"Trestnosť nezaplatenia dane podľa § 148b (nezaplatenia dane sa teda týka) zaniká, ak splatná daň a jej príslušenstvo boli dodatočne zaplatené skôr, ako sa otvorilo hlavné pojednávanie na súde."

Logickým zdôvodnením inštitútu účinnej ľútosti z ekonomického hľadiska je najmä východisko o realite vysokého objemu existujúcich daňových nedoplatkov na Slovensku. Veď podľa údajov Ministerstva financií SR a Ústredného daňového riaditeľstva SR predstavovali k ultimu roka 1999 viac ako 50 miliárd Sk.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.