Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Malé, ale užitočné zmeny v Obchodnom zákonníku

18.08.2005, 00:00 | Branislav Pospíšil

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

PodnikanieCieľom novely Obchodného zákonníka, účinnej od 1. augusta tohto roka, je odstrániť nepresnosti a riešiť výkladové problémy platnej obchodnoprávnej úpravy. Hneď v prvom bode upravuje pôsobnosť štatutárneho orgánu zahraničnej osoby, ktorá má na území SR zriadený podnik alebo organizačnú zložku. Stanovuje, že popri vedúcom je oprávnený konať v mene podniku alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby aj jej štatutárny orgán zapísaný v obchodnom registri. Novela má v tomto smere spresňujúci charakter. Pôsobnosť štatutárneho orgánu zahraničnej osoby konať vo veciach zahraničnej osoby a priori vyplýva z cudzieho práva, ktorým sa zahraničná osoba spravuje. V novele sa ďalej v nadväznosti na podnikanie zahraničných osôb na území SR spresňuje, kedy im zaniká oprávnenie na území Slovenskej republiky podnikať. Nemení sa, že oprávnenie podnikať vzniká zahraničnej osobe zápisom jej podniku alebo organizačnej zložky do obchodného registra. Novelou sa dopĺňa, že toto oprávnenie zaniká výmazom jej podniku alebo organizačnej zložky z obchodného registra.Zrušenie spoločnosti 
pre zbierku listínNovela ďalej upravuje jeden z dôvodov, pre ktorý súd na návrh, ale aj ex offo, rozhodne o zrušení spoločnosti. Podľa doterajšieho znenia súd musel rozhodnúť o zrušení spoločnosti, ak tá najmenej za dve účtovné obdobia nesplnila povinnosť uložiť do Zbierky listín individuálnu účtovnú závierku. Nerozhodovalo pritom, či táto povinnosť nebola splnená v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach alebo v dvoch rôznych obdobiach. Podľa nového znenia takýto dôvod nastane len vtedy, ak sa táto povinnosť nesplní v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Ak si teda spoločnosť nesplní túto povinnosť každé druhé obdobie, podľa novely to už nie je dôvod, aby súd rozhodol o jej zrušení.Ďalej sa nanovo vymedzuje, kedy návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra nie je potrebné dokladať súhlasom správcu dane. Podľa novely už tak nie je potrebné robiť v prípade zrušenia spoločnosti bez likvidácie. Ide najmä o prípad jej zlúčenia, splynutia či rozdelenia.Zmluva má prednosť 
pred stanovamiTáto právna úprava obsahuje aj malé spresnenie vo veci predkladania účtovných závierok a návrhov na rozdelenie zisku alebo úhradu strát konateľmi spoločnosti valnému zhromaždeniu. Výslovne sa stanovilo, aby konatelia pri predkladaní týchto listín a návrhov postupovali nielen v súlade so stanovami spoločnosti, ale aj v súlade so spoločenskou zmluvou. Spoločenská zmluva tvorí základný dokument spoločnosti, ktorý má pred stanovami spoločnosti vždy prednosť.Riešenie konania 
za malé družstvoPo novom sa rieši aj problematika konania v mene malého družstva. V družstve, ktoré má menej ako 50 členov, vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu namiesto predstavenstva predseda, prípadne ďalší člen poverený členskou schôdzou. Doteraz sa bez rozdielu vyžadovalo, aby právne úkony, ktoré zo zákona musia mať písomnú formu, v družstve podpísali aspoň dvaja členovia predstavenstva. V malom družstve však išlo o nesplniteľnú požiadavku, ak členská schôdza nepoverila výkonom pôsobnosti štatutárneho orgánu aj ďalšieho člena. Z tohto dôvodu sa novelou v prípade malého družstva vylučuje použitie príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, ktoré upravujú uvedený spôsob konania v mene družstva. Uvedený problém však novela nerieši najšťastnejším spôsobom, pretože vylučuje použitie celého ustanovenia o spôsobe konania predstavenstva. Zároveň tým prichádza k vylúčeniu aj tých ustanovení Obchodného zákonníka, ktoré ukladajú predstavenstvu družstva povinnosť plniť uznesenia členskej schôdze a zodpovednosť predstavenstva za svoju činnosť prezentovanú na členskej schôdzi.Výpočet úrokov z omeškaniaNovela sa dotýka aj otázky spojenej s problematikou výpočtu úroku z omeškania. Podľa znenia Obchodného zákonníka platného v súčasnosti je dlžník v omeškaní povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve. Teda úroky, ktoré si dohodol s veriteľom. Ak neexistuje žiadna dohoda, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania o desať percent vyššie, ako je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska (NBS) uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroku, v ktorom prišlo k omeškaniu. Podľa znenia Obchodného zákonníka upraveného novelou sa základná úroková sadzba NBS platná v prvom kalendárnom dni kalendárneho polroku použije počas celého tohto kalendárneho polroku. Úprava úrokov z omeškania v Obchodnom zákonníku vychádza zo smernice č. 2003/47 o boji proti omeškaným platbám v obchodných transakciách.Článok je uverejnený na portáli www.epi.sk.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.