Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Vyvlastnenie pozemku kvôli ceste

30.08.2007, 00:00

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

PodnikanieObec chce kúpiť môj pozemok s výmerou 125 štvorcových metrov na vybudovanie miestnej komunikácie, cesty v obci. Môžu mi v prípade môjho nesúhlasu tento pozemok vyvlastniť vo verejnom záujme? S odpredajom nesúhlasia ďalší dvaja majitelia pozemkov, ostatní šiesti súhlasia.
Vlastnícke právo je jedno zo základných ľudských práv a slobôd, ktorému poskytuje ochranu v článku 20 ods. 1 Ústava Slovenskej republiky. Ochrana, ktorá sa vlastníkovi zaručuje v uvedenom ustanovení Ústavy Slovenskej republiky, smeruje voči iným osobám. Podľa ods. 4 článku 20 Ústavy Slovenskej republiky je vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Účelom úpravy v článku 20 ods. 4 je zaručenie ochrany pred zbavením vlastníctva bez súhlasu vlastníka. Vyvlastnenie je teda právny inštitút, ktorého realizáciou dôjde k odňatiu majetku vlastníkovi proti jeho vôli bez časového obmedzenia.
Otázka vyvlastnenia je predmetom úpravy mnohých zákonov. V praxi je často uplatňovaným prameňom práva pri vyvlastnení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon). V paragrafe 108 a nasl. stavebného zákona sú upravené podmienky, za ktorých splnenia je možné vyvlastniť pozemky, stavby a práva k nim potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme.
V súlade s ustanovením paragrafu 108 ods. 2 písm. f) stavebného zákona možno vyvlastniť len vo verejnom záujme, a to okrem iného aj pre výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem podľa osobitných predpisov. Verejný záujem na vyvlastnení musí byť preukázaný vo vyvlastňovacom konaní, o ktorom rozhoduje príslušný stavebný úrad. Legálna definícia verejného záujmu však v našom právnom poriadku absentuje. Preto je nevyhnutné pri výklade tohto pojmu vychádzať z judikatúry a právnej teórie. Vyvlastniť možno len vtedy, ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom. Pokus o získanie práv k nehnuteľnosti formou dohody je prvoradý. Ide najmä o kúpnu zmluvu alebo o zmluvu o vzniku, zmene alebo zániku vecného bremena. Odmietnutie dohody vlastníkom musí byť vo vyvlastňovacom konaní jednoznačne preukázané. Pod iným spôsobom dosiahnutia cieľa vyvlastnenia sa rozumie zrušenie spoluvlastníctva alebo iné súdne usporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam. Vyvlastnenie musí byť v súlade s cieľmi a so zámermi územného plánovania. Ako je uvedené vyššie, vyvlastnenie sa uskutočňuje za náhradu. Ak sa náhrada za vyvlastňované nehnuteľnosti poskytuje v peniazoch, určuje sa jej primeranosť podľa trhovej ceny určenej znaleckým posudkom. Na účely stavebného zákona sa za trhovú cenu nehnuteľností považuje cena rovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti v tom istom čase, v tom istom mieste a v porovnateľnej kvalite.
V stavebnom zákone je upravený aj priebeh samého vyvlastňovacieho konania. Na základe výsledkov vyvlastňovacieho konania vydá stavebný úrad rozhodnutie o vyvlastnení, ktoré musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Vzhľadom na závažnosť dôsledkov rozhodnutia o vyvlastnení nemožno podľa stavebného zákona odňať odvolaniu proti rozhodnutiu o vyvlastnení odkladný účinok.
Od 1. júla tohto roku je účinný zákon č. 275/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novela zákona okrem iného upravuje aj postup stavebného úradu v prípade, ak nedôjde medzi účastníkmi vyvlastňovacieho konania k dohode o náhrade za vyvlastnenie. V tomto prípade stavebný úrad určí náhradu za vyvlastnenie v sume zodpovedajúcej trhovej cene určenej znaleckým posudkom. Ak vyvlastnený nebude súhlasiť s výškou takto určenej náhrady, odkáže ho stavebný úrad bez prerušenia konania na súd. Táto novela sa však týka niektorých otázok vyvlastňovania nehnuteľností za účelom urýchlenie výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, a nie vyvlastňovania nehnuteľností za účelom výstavby miestnych komunikácií.
Miroslava Antlová, advokátka 
■ ■ ■Máte právny problém? Predplatitelia TRENDU zaregistrovaní na eTRENDE môžu bezplatne zadať otázku právnikovi na /pravna-poradna • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Tagy PR články, PR články, PR články, PR články, PR články, PR články, PR články

Diskusia (0 reakcií)

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.