Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Čiastka 124 uverejnená 13. novembra 1999

01.12.1999, 08:46

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Podnikanie

292. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Táto rozsiahla novela predovšetkým zriadila garančný fond na uspokojovanie nárokov zamestnancov z pracovného pomeru v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľov, upravila povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ako aj sprísnila podmienky poskytovania a znížila výšku podpory v nezamestnanosti. Novela upravuje aj ustanovenia o podmienkach platenia a o výške príspevkov na poistenie v nezamestnanosti, ustanovenia o evidenciách vedených Národným úradom práce, ako aj ustanovenia o postavení, pôsobnosti a hospodárení úradov práce vrátane Národného úradu práce. Novela zároveň upravila ustanovenia o práve občanov na zamestnanie, o lekárskej posudkovej činnosti na účely zákona o zamestnanosti a zároveň ustanovenia o aktívnej politike trhu práce. Takmer celá táto novela (okrem šiestich ustanove-ní) nadobudla účinnosť 1. decembra 1999. Tri ustanovenia (o znížení výšky povinného príspevku zamestnávateľov na poistenie v nezamestnanosti, o účelových dotáciách zo štátneho rozpočtu do garančného fondu) nadobudnú účinnosť 1. mája 2000. Ďalšie tri ustanovenia (o rozšírení pôsobnosti okresných úradov práce v oblasti pohľadávok Národného úradu práce a náhrad z garančného fondu, o povinnostiach zamestnávateľov pri ich platobnej neschopnosti a o postupe okresných úradov práce pri uspokojovaní nárokov z garančného fondu) nadobudnú účinnosť až 1. júla 2000.

293. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov. Táto novela predovšetkým zrušila Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR, zmenila Ministerstvo výstavby a verejných prác SR na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a rozšírila pôsobnosť Ministerstva školstva SR. Novela tiež čiastočne upravila pôsobnosť Štatistického úradu SR. Celá táto novela nadobudla účinnosť 1. decembra 1999 s výnimkou nového § 13 ods. 2 (o tom, že Ministerstvu školstva SR je podriadená Štátna školská inšpekcia), ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2000.

294. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Zákon nadobudol účinnosť 1. decembra 1999 s tým, že účinnosť § 2 ods. 2 sa skončí 31. decembra 2000. Uvedený § 2 ods. 2 určuje, že za výrobky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, sa dočasne nepovažujú poľnohospodárske a lesné prírodné produkty, produkty včelárstva a rybárstva a zverina, ak neboli podrobené prvotnému spracovaniu. Tento zákon zaviedol zodpovednosť každého výrobcu vadného výrobku za škodu spôsobenú vadným výrobkom na zdraví alebo na živote poškodeného, prípadne na inej veci, ako je vadný výrobok.

295. Vyhláška MH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška SBÚ č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch v znení vyhlášky SBÚ č. 533/1991 Zb. Táto novela nadobudla účinnosť 1. decembra 1999 a upravila predovšetkým ustanovenia o návrhoch na určenie a o rozhodnutiach o určení chránených ložiskových území, ako aj o návrhoch na určenie a o rozhodnutiach o určení dobývacích priestorov.

296. Oznámenie MV SR o vydaní opatrenia o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR pri nakladaní s majetkom štátu. Opatrenie sa vzťahuje na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené Ministerstvom vnútra SR okrem rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR. Opatrenie nadobudlo účinnosť 13. novembra 1999, je uverejnené v čiastke 54/1999 Vestníka MV SR a možno doň nahliadnuť na Ministerstve vnútra SR a na krajských riaditeľstvách Policajného zboru.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.