Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Najvyšší súd nemôže o daňovej veci rozhodnúť s konečnou platnosťou

05.12.2001, 08:00 | Patrik Benčík

 • Tlačiť
 • 0

Ak podnikateľ drží v ruke právoplatné rozhodnutie Daňového riaditeľstva (DR) SR, ktorým sa nevyhovelo jeho odvolaniu, a je presvedčený o svojej daňovej pravde, ponúkajú sa mu dve možnosti, ako ďalej postupovať. Môže podať jeden z dvoch mimoriadnych opravných prostriedkov - podnet na obnovu konania alebo žiadosť o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Alebo môže napadnúť právoplatné daňové rozhodnutie žalobou na súde.

Prvá alternatíva sa však vedie po línii daňových orgánov, ktoré môžu na základe pocitu kolegiálnosti a vzájomnej spolupatričnosti "podržať" svojich kolegov a nekorigovať daňové rozhodnutie. Preto má daňový subjekt často väčšiu šancu na úspech, ak nezákonné rozhodnutie žaluje súdnou cestou.

Kompetentný je hneď Najvyšší súd SR

Ak daňový subjekt podá žalobu, vstupuje do pozície žalobcu. Daňové riaditeľstvo SR, ktorého rozhodnutie podnikateľ žaluje, vystupuje potom ako žalovaný. Zaujímavosťou je, že žaloba sa podáva priamo na Najvyšší súd SR. Žalobca tak iniciuje konanie v tzv. správnom súdnictve, ktoré je upravené v ustanoveniach §§ 244 až 250s Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení. Podaná žaloba smeruje k preskúmaniu zákonnosti daňového rozhodnutia. To, či je rozhodnutie zákonné, posudzuje nezávislý arbiter - súd.

Aby podnikateľ mohol žalovať daňové rozhodnutie, musí splniť viacero podmienok. Predovšetkým musí v daňovom konaní vyčerpať riadny inštančný postup. Znamená to, že proti prvostupňovému rozhodnutiu daňového úradu podal odvolanie. Nemal by dopustiť, aby sa daňové rozhodnutie správoplatnilo už v prvom stupni. Daňová vec by teda mala prebehnúť v dvoch inštanciách.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola účastníkom daňového konania, musí v žalobe namietať, že napadnutým rozhodnutím DR SR bola ukrátená na svojich právach. Súčasne požiada súd o preskúmanie zákonnosti tohto rozhodnutia.

Daňové rozhodnutie možno napadnúť žalobou len vtedy, keď už nadobudlo právoplatnosť. Musí ísť teda o doručené rozhodnutie, proti ktorému už nemožno podať odvolanie. Právoplatnosť prvostupňového a druhostupňového rozhodnutia treba ponímať vo vzájomnej súvislosti - obidve daňové rozhodnutia nadobúdajú totiž právoplatnosť v ten istý deň. Daňový subjekt nemá právo žalovať také rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť už v konaní pred daňovým úradom, a to márnym uplynutím odvolacej lehoty.

Len v dvojmesačnej lehote

Podľa súdnej judikatúry rozhodnutie odvolacieho orgánu, ktorým je zrušené iba prvostupňové rozhodnutie a vec je vrátená na ďalšie konanie pre nedostatočne zistený stav veci, nemení nič na subjektívnych právach účastníkov konania. Je iba procesným rozhodnutím, a preto nepodlieha preskúmaniu súdom.

Podľa § 250a Občianskeho súdneho poriadku žalobca musí byť v konaní pred Najvyšším súdom SR v daňovej veci zastúpený advokátom alebo komerčným právnikom, ak nemá právnické vzdelanie on sám alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná. Tomuto ustanoveniu sa bránia daňoví poradcovia, pretože ich vylučuje z možnosti zastupovať klientov pri podávaní žalôb proti daňovým rozhodnutiam.

Daňové rozhodnutie možno žalovať len v zákonnej dvojmesačnej lehote. Ak to daňový subjekt nestihne a žalobu podá po lehote, súd konanie zastaví. Dôvetok ustanovenia zákona totiž hovorí, že zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť.

Za podanie žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia daňového orgánu sa od začiatku tohto roku platí súdny poplatok dvetisíc korún. Do konca minulého roka to bola polovičná suma. Daňový subjekt zvyčajne nalepí kolkové známky v zodpovedajúcej nominálnej hodnote na prvú stranu žaloby.

Nemožno žalovať všetky daňové rozhodnutia. Žalovať možno zvyčajne len tie z nich, ktoré pre daňovníka znamenajú finančnú záťaž. Podľa § 248 ods. 2 písm. e Občianskeho súdneho poriadku nemožno podať žalobu proti rozhodnutiam predbežnej, procesnej alebo poriadkovej povahy vrátane rozhodnutí o poriadkových pokutách.

Tri možné postupy súdu

Ako prílohy žaloby by mal podnikateľ doložiť kópie napadnutých daňových rozhodnutí. Nemusia to byť originály - tie súdu predkladá spolu s kompletným spisovým materiálom Daňové riaditeľstvo SR. Podľa judikatúry treba pod pojmom spisy žalovaného správneho orgánu rozumieť úplný žurnalizovaný a originálny spisový materiál vrátane doručeniek.

Súd má v podstate tri možnosti, ako so žalobou naložiť. Ak dôjde k záveru, že napadnuté rozhodnutie je v súlade so zákonom, žalobu zamietne. Ak zistí, že rozhodnutie je nezákonné z procesnej alebo hmotnoprávnej stránky, zruší rozhodnutie DR SR a podľa okolností prípadu aj rozhodnutie daňového úradu. Následne vráti vec na ďalšie konanie a rozhodnutie. Podľa platnej judikatúry nové skutočnosti, ktoré žalobca uviedol až v žalobe na preskúmanie zákonnosti daňového rozhodnutia, nemôžu byť samy osebe dôvodom na jeho zrušenie. Ako tretia alternatíva pripadá do úvahy zastavenie daňového konania. Súd konanie zastaví napríklad vtedy, ak žalobca nie je zastúpený právnym zástupcom alebo ak bola žaloba podaná po dvojmesačnej lehote.

Problémom je, že Najvyšší súd SR nemá právomoc rozhodnúť o daňovej veci s konečnou platnosťou. Nie je teda oprávnený definitívne ukončiť daňové konanie, prípadne suplovať rozhodnutie DR SR.

Proti rozsudku Najvyššieho súdu SR vydaného v daňových veciach sa nemožno odvolať.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie/legislatíva

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.