Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako sa zbaviť podnájomníka

07.02.2008, 00:00

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

PodnikanieAko vlastník bytu som nájomcovi bytu udelil súhlas, aby dal daný byt do podnájmu. Podnájomníkovi dal nájomca výpoveď, výpovedná lehota uplynula 31. decembra. Podnájomník sa však odmieta z bytu vysťahovať. Teraz neviem, či je potrebné podať na súd žalobu na vypratanie bytu alebo či  môžem podnájomníka z bytu komisionálne vypratať.
Právny inštitút podnájmu bytu je upravený v ustanovení paragrafu 719 zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej ako Občiansky zákonník). Prenajatý byt, resp. jeho časť môže nájomca prenechať do užívania tretej osobe len s písomným súhlasom prenajímateľa. Z uvedeného je zrejmé, že podnájomný vzťah môže vzniknúť len vtedy, keď existuje medzi vlastníkom bytu a treťou osobou nájomný vzťah. Podnájomný vzťah je teda vzťahom akcesorickým (závislým). Zmluva o podnájme upravuje podmienky tohto záväzkového vzťahu,  a teda aj podmienky skončenia podnájmu. Jedným zo spôsobov skončenia podnájomného vzťahu je uplynutie výpovednej lehoty na základe platnej výpovede z podnájmu. Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, platí, že podnájom možno vypovedať bez uvedenia dôvodov v lehote podľa paragrafu 710 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Po uplynutí výpovednej lehoty je podnájomník povinný sa z bytu vysťahovať.
Dôvod, pre ktorý sa podnájomník odmieta z bytu vysťahovať, nie je uvedený. Možno predpokladať, že podnájomník odmieta zánik podnájmu a tvrdí, že podnájom bytu stále trvá. Existuje teda spor o povinnosti podnájomníka vysťahovať sa z bytu. Najlepším  riešením tejto situácie je dohoda účastníkov sporu. Ak nedôjde k dohode, môžete sa s riešením tejto otázky obrátiť na miestne a vecne príslušný súd. Oprávnená osoba sa môže prostredníctvom súdu domáhať, aby podnájomník byt vypratal.
Aby súd začal vo veci konať, je nevyhnutné splniť si poplatkovú povinnosť, zaplatiť súdny poplatok. Výška súdneho poplatku za podanie návrhu na vypratanie bytu v prípade občianskoprávneho sporu predstavuje sumu tritisíc korún. V  konaní o vypratanie bytu bude súd riešiť otázku platnosti skončenia podnájomného vzťahu ako predbežnú otázku. Dôkazné bremeno v súdnom konaní berie na seba navrhovateľ, ktorý musí preukázať relevantnými dôkazmi platné skončenie podnájomného vzťahu, a teda existenciu povinnosti podnájomníka byt vypratať.
V prípade úspechu vo veci súd uloží neoprávnenému užívateľovi bytu povinnosť byt v určitej lehote vypratať a prizná úspešnému navrhovateľovi trovy konania za predpokladu ich riadneho a včasného uplatnenia. Dôležité 
je, že po skončení podnájmu podnájomník nemá právo na náhradný podnájom na rozdiel od skončenia nájomného vzťahu v zákonom stanovených prípadoch. To však neznamená, že nájomca mu nemôže zabezpečiť náhradný podnájom.
Ak podnájomník byt nevyprace ani v lehote určenej v súdnom rozhodnutí, oprávnená osoba sa môže domáhať vypratania bytu prostredníctvom súdneho exekútora. Súdne a exekučné konanie o vypratanie bytu je spravidla zdĺhavým procesom, no podľa môjho názoru v tomto prípade jediným zákonným postupom, ako sa domôcť svojho práva.
Svojpomocné chránenie práva je prípustné len za splnenia zákonom stanovených podmienok. Tieto podmienky sú upravené v ustanovení paragrafu 6 Občianskeho zákonníka. Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto prípade ide o už dlhší čas trvajúci protiprávny stav, nie je namieste svojpomocné vypratanie podnájomníka. V prípade neoprávneného svojpomocného chránenia práva možno voči tomuto subjektu vyvodiť občianskoprávnu a prípadne aj trestnoprávnu zodpovednosť.
Miroslava Antlová, advokátka

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.