Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Likvidátor a daňovo uznané náklady

21.02.2001, 08:00 | ĽUDOVÍT KOCIÁN | daňový poradca

 • Tlačiť
 • 0

Naša spoločnosť uvažuje o možnosti likvidácie. Mohli by ste nás v stručnosti informovať, či náklady spojené s likvidáciou spoločnosti sú daňovo uznané? Ak áno, ktoré sú to? Ak nie, prečo je to tak?

Načrtnutý problém možno riešiť pomocou zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v úzkej súčinnosti s ďalšími zákonmi a predpismi. Jednou z foriem zrušenia spoločnosti je jej likvidácia, a to buď na základe rozhodnutia zakladateľa alebo rozhodnutia spoločníkov, prípadne orgánov spoločnosti. Vstup spoločnosti do likvidácie sa zapisuje do obchodného registra. Týmto dňom prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať za spoločnosť na likvidátora zapísaného v obchodnom registri. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba. Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k zavŕšeniu likvidácie spoločnosti. V praxi likvidátor vykonáva činnosť buď na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe mandátnej zmluvy.

Výkon funkcie likvidátora na základe pracovnoprávneho vzťahu sa riadi ustanoveniami Zákonníka práce v platnom znení. Výkon funkcie likvidátora je pracovným vzťahom uzavretým medzi likvidátorom a jeho zamestnávateľom, čiže zakladateľom, spoločnosťou alebo súdom. Vychádzajúc z dikcie Zákonníka práce a zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov, všetky náklady súvisiace s výkonom funkcie likvidátora spoločnosti sa v tomto prípade považujú za výdavky vynaložené na zamestnanca. V praxi ide prevažne o tieto druhy nákladov:

• odmena likvidátora vrátane odvodov do fondov, ktorá sa charakterizuje ako príjem zo závislej činnosti a funkčných požitkov

• cestovné

• stravné

• náklady na pohonné hmoty a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou služobného motorového vozidla (v prípade použitia na súkromné účely platia aj pre likvidátora ustanovenia § 6 ods. 6 zákona o daniach z príjmov)

• náklady na pohonné hmoty a sadzba paušálnej náhrady (kilometrovné) pri používaní vozidla likvidátora na služobné účely

• administratívne náklady, ako sú poštovné, telefón a poistné a

• prevádzkové náklady.

Všetky vypočítané náklady sú pre likvidovanú spoločnosť nákladmi na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Ide teda o daňovo uznané náklady z hľadiska ustanovení zákona o daniach z príjmov. Pre spoločnosť platia ustanovenia zákona o daniach z príjmov, o vyberaní a platení dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov. Čo sa týka ďalších druhov daní, v zmysle novely zákona o dani z pridanej hodnoty je od 1. januára minulého roka zdaniteľným plnením aj plnenie uskutočňované v rámci likvidácie.

Pokiaľ ide o cestnú daň, dňom vyhlásenia likvidácie spoločnosti sa končí podnikateľská činnosť spoločnosti a tým aj jedna z podmienok na platenie cestnej dane. Cestnú daň v pomernej výške by mal správca dane na základe písomnej žiadosti likvidátora vrátiť späť spoločnosti.

Mandátnou zmluvou sa mandatár v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka zaväzuje, že pre mandanta a na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť, a na druhej strane sa mandant zaväzuje zaplatiť mandatárovi za výkon činnosti náležitú odplatu. Mandant je povinný uhradiť mandatárovi náklady, ktoré ten nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri plnení zmluvného záväzku. Z uvedených skutočností vyplývajú tieto závery:

• Ak sa uzatvorí mandátna zmluva medzi likvidátorom ako mandatárom a likvidovanou spoločnosťou ako mandantom, nejde o pracovnoprávny vzťah.

• Likvidátor má nárok na odmenu, ktorá je pre spoločnosť daňovo uznaným nákladom po jej zaplatení.

• Spoločnosť je povinná uhradiť likvidátorovi náklady nevyhnutne alebo účelne vynaložené na výkon funkcie likvidátora, ak sa už nezarátali do stanovenej paušálnej odmeny likvidátora. Tieto náklady sú pre likvidovanú spoločnosť daňovo uznanými nákladmi ako služby, avšak až po ich zaplatení.

• Likvidátor vyfakturuje svoju odmenu a ostatné účelne vynaložené náklady likvidovanej spoločnosti na základe podmienok dohodnutých v mandátnej zmluve.


 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie/legislatíva

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.