Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Medzinárodné zdaňovanie na Slovensku z hľadiska novej smernice o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti

17.02.1998, 12:40 | Ing. EMIL BURÁK

1

 • Tlačiť
 • 0

Veľa sporov a polemík medzi daňovými odborníkmi v SR, ako aj v dueloch medzi správcami dane (daňovými úradmi) a daňovými subjektmi sa dotýka otázok medzinárodného zdaňovania. Dominantnú problematiku v tejto oblasti predstavuje predovšetkým tzv. transferové oceňovanie.

Informačné vákuum v tejto oblasti na úseku daňového práva v SR sa od novembra 1997 zúžilo vďaka novej metodickej pomôcke uverejnenej vo Finančnom spravodajcovi 14/1997 z 23. novembra 1997. Tento materiál pod názvom Smernica o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní bol zatiaľ na Slovensku predstavený len čiastočne, pretože publikovaná bola len jeho prvá časť.

Z histórie vzniku

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 10. júna 1997 uznesením č. 428 súhlasila s prijatím odporúčania Rady OECD pre vymedzenie ocenenia transferu medzi prepojenými spoločnosťami z 13. júla 1995 - C/95/126/Final. V súlade s uznesením vlády SR podpredseda vlády SR a minister financií SR vydal 12. júla 1997 Opatrenie č. 1/6/-651/1997, ktorým prikázal publikovať už v úvode uvedenú smernicu ako metodickú pomôcku pre správu daní, daňovníkov a platiteľov dane v SR.

Spomínaná smernica je aktualizáciou správy OECD Transferové oceňovanie a nadnárodné spoločnosti (1979). Správa bola odsúhlasená Výborom pre daňové záležitosti 27. júna 1995 a schválená na publikovanie Radou OECD 13. júla 1995. Smernica bude pravidelne aktualizovaná, prepracúvaná a dopĺňaná o ďalšie kapitoly, ktoré sa budú zaoberať ďalšími aspektmi transferového oceňovania.

Význam a cieľ

Počas posledných 20 rokov dramaticky vzrástol vo svete význam nadnárodných spoločností. Je to dôsledok zvýšenej integrácie národného hospodárstva a technického pokroku jednotlivých krajín, hlavne v oblasti komunikácie. Rozvoj nadnárodných spoločností však predstavuje aj nárast komplexu daňových problémov tak pre daňovú administratívu, ako aj pre samy nadnárodné spoločnosti, pretože pri ich zdaňovaní nemožno posudzovať daňové zákony jednotlivých krajín izolovane, ale treba sa nimi zaoberať v širokom medzinárodnom kontexte. Ide najmä o to, ako stanoviť príjmy a výdavky spoločnosti alebo stálej prevádzkárne, ktorá je súčasťou skupiny nadnárodných spoločností a ktoré treba zohľadniť v rámci niektorej jurisdikcie.

Právo na zdanenie, ktoré uplatňuje každá krajina, závisí v prvom rade od toho, či používa systém zdaňovania napríklad podľa rezidenta a zdroja. V daňovom systéme založenom na princípe zdaňovania podľa rezidenta zahrnie krajina do svojho základu dane všetky príjmy alebo ich časť vrátane príjmov zo zdrojov v zahraničí každej osoby (vrátane právnických osôb, ako sú spoločnosti), ktorá sa podľa danej jurisdikcie považuje za rezidenta.

V daňovom systéme založenom na princípe zdroja zahrnie krajina do svojho základu dane príjem, ktorý vznikol v rámci jej daňovej jurisdikcie, bez prihliadnutia na trvalý pobyt alebo sídlo daňovníka. V prípade nadnárodnej spoločnosti sa tieto dva prístupy často spájajú, pričom vo všeobecnosti sa každá spoločnosť v rámci skupiny nadnárodných spoločností považuje za samostatnú jednotku. Členské krajiny OECD sa rozhodli prijať tento prístup samostatných jednotiek ako najvhodnejší prostriedok na dosiahnutie spravodlivých výsledkov a minimalizáciu rizika dvojitého zdanenia. Teda každý člen skupiny podlieha dani z príjmov, ktoré mu vzniknú (založenom na princípe buď podľa rezidenta alebo podľa zdroja).

Aby sa v rámci skupiny mohol aplikovať prístup podľa samostatných jednotiek, musia byť jednotliví členovia skupiny v rámci spoločného podnikania zdaňovaní nezávisle. Avšak vzťahy medzi členmi skupiny nadnárodných spoločností umožňujú, aby členovia skupiny zaviedli v rámci skupiny špeciálne podmienky, odlišné od podmienok, ktoré by stanovili členovia skupiny, keby vystupovali ako nezávislé spoločnosti obchodujúce na voľnom trhu. Na zabezpečenie správneho používania prístupu podľa samostatných jednotiek prijali členské krajiny OECD princíp nezávislého vzťahu, ktorý eliminuje vplyv špeciálnych podmienok na úrovni zisku.

Tieto medzinárodné daňové princípy, ktoré si vybrali členské krajiny OECD, sú zamerané na dva ciele, a to zabezpečenie primeraného daňového základu v každej jurisdikcii a zamedzenie dvojitého zdanenia. Tým sa minimalizuje rozpor medzi daňovou administratívou a podporou medzinárodného obchodu a investícií. V rámci svetového hospodárstva je spolupráca krajín pri dosahovaní týchto cieľov v oblasti daní výhodnejšia ako konkurencia. OECD na základe svojho poslania prispieva k rozvoju svetového obchodu na nadnárodnom, nediskriminujúcom základe a zabezpečuje najvyšší možný ekonomický rast v členských krajinách. Neúnavne pracuje na dosahovaní dohôd týkajúcich sa medzinárodných daňových princípov, aby sa tým predchádzalo jednostrannej reakcii na mnohostranné problémy.

Hľadanie rovnováhy medzi záujmami

Pri hľadaní rovnováhy medzi záujmami daňovníkov a daniarov (správy daní), ktorá by bola spravodlivá voči všetkým zainteresovaným stranám, treba zvážiť všetky aspekty systému, ktorý sa vzťahuje na prípad transferového ocenenia. Jedným z nich je prisúdenie bremena dôkazu. Vo väčšine jurisdikcií nesie bremeno dôkazu správa daní. Znamená to, že sa od nej môže žiadať dokazovanie, že ocenenie transferu použité daňovníkom nie je v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Treba však poznamenať, že dokonca aj v takom prípade môže správa daní odôvodnene zaviazať daňovníka povinnosťou, aby vypracoval dokumentáciu a sprístupnil ju správe daní na kontrolu a overenie kontrolovaných transakcií.

V inej jurisdikcii zasa môže v určitých aspektoch niesť bremeno dôkazu daňovník. Niektoré členské krajiny OECD sú toho názoru, že článok 9 Modelovej zmluvy OECD ustanovuje také pravidlá pre bremeno dôkazu v prípade ocenenia transferu, ktoré prevládajú nad akýmikoľvek spornými miestnymi ustanoveniami.

V ďalších krajinách zasa prevláda názor, že článok 9 nestanovuje pravidlá bremena dôkazu. Bez ohľadu na to, ktorá strana nesie bremeno dôkazu, spravodlivosť prisúdenia bremena dôkazu musí zohľadňovať aj ostatné aspekty daňového systému jurisdikcie, ktorý sa zaoberá celkovou organizáciou pravidiel ocenenia transferu vrátane riešenia súdnych sporov. Medzi takéto aspekty patria pokuty, kontrolné postupy, administratívny proces odvolania, pravidlá týkajúce sa platieb, penále a úrokov vzhľadom na daňové priznanie a refundáciu, či sa musia navrhované daňové rozdiely zaplatiť pred námietkou voči úprave, stav obmedzení a rozsah, v ktorom sú vopred známe pravidlá. Nebolo by vhodné spoliehať sa na žiadny z takýchto aspektov vrátane bremena dôkazu, aby sa nedospelo k nepodloženému presadzovaniu ocenenia transferu.

Charakteristika obsahu smernice

Materiál je členený do piatich základných kapitol:

- Princíp nezávislého vzťahu

- Tradičné transakčné metódy

- Iné metódy

- Administratívne prístupy k predchádzaniu a riešeniu sporov transferového oceňovania

- Dokumentácia.

Pri podrobnejšom štúdiu môžeme zo smernice načerpať vedomosti o princípe nezávislého vzťahu, o návode, ako aplikovať tento princíp, metódach porovnateľnej nekontrolovanej ceny, opakovanej predajnej ceny, zvýšených nákladov, metódach transakčného zisku a o prístupe globálneho formálneho delenia. Ďalej o postupoch overovania transferového oceňovania, simultánnych daňových kontrolách a bezpečných prístavoch a odporúčaniach, ako ich používať, ale aj o opatreniach predchádzajúcich oceneniu.

Praktická použiteľnosť

Vzhľadom na zaostávanie v integračných procesoch Slovenskej republiky v začleňovaní sa do vyspelých hospodárskych štruktúr Európy (zatiaľ SR nebola prijatá ani do NATO, ani do Európskej únie atď.) logicky nie všetky inštitúty obsiahnuté v uvedenej smernici sú kompatibilné so slovenským daňovým právom. Hoci v ich implementácii do hospodársko-finančnej praxe SR treba ešte urobiť veľký kus práce, sme presvedčení, že spomínaná príručka (smernica) sa stane dobrou pomôckou pri správe daní v SR, ako aj pre všetkých daňovníkov. Určite z nej budú legislatívni tvorcovia čerpať aj pri vypracúvaní návrhov právnych noriem, ktorými sa budú zlaďovať daňové predpisy na Slovensku s predpismi Európskej únie.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikateľská poradňa

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.