Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Obchodné tajomstvo je nehmotnou zložkou podnikania

12.07.2000, 08:41 | Patrik Benčík

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Podnikanie

Obchodné tajomstvo sa vzťahuje na konkrétny podnik, zvyšuje jeho hodnotu a tvorí nehmotnú zložku podnikania. V prípade úniku informácií môže podnikateľ utrpieť závažnú ujmu spočívajúcu napríklad v strate komparatívnej výhody, ktorú dosiaľ mal pred ostatnými konkurentmi.

Právnu úpravu inštitútu obchodného tajomstva podáva Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v ustanoveniach §§ 17 až 20. Podľa znenia § 17 predmetom práv patriacich k podniku je aj obchodné tajomstvo. Zákon podáva legálnu definíciu obchodného tajomstva, ktoré poníma ako všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, ktoré súvisia s podnikom a ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.

Z toho možno vyvodiť päť základných pojmových znakov obchodného tajomstva. Aby určitý súbor skutočností tvoril obchodné tajomstvo podniku, musia byť naplnené všetky. V prípade, ak nie je zastúpený hoci len jeden z týchto znakov, o obchodnom tajomstve podniku nemožno hovoriť.

Obchodná, výrobná a technická povaha

Do súboru skutočností obchodnej povahy zaraďujeme napríklad databázu zákazníkov (klientov, obchodných partnerov) firmy, obchodné plány, odbytové možnosti, marketingové štúdie, reklamné aktivity, katalóg obchodných zmlúv, obeh účtovných dokladov, kalkuláciu nákladov, cenotvorbu (určovanie cien výrobkov a služieb), finančné a výročné správy spoločnosti, strategické zámery firmy do budúcnosti, analýzy podnikateľského rizika, daňovo-odvodové zaťaženie podniku a údaje o tržbách a obrate firmy.

Do kategórie skutočností výrobnej povahy patria údaje týkajúce sa výrobného procesu a jeho racionalizácie alebo reštrukturalizácie. Zahrnúť sem možno aj postupy inovácie výroby, automatizácie výroby a vyčísľovania noriem prirodzených úbytkov.

Skutočnosťami technickej povahy sú technické predlohy, návody, výkresy, vzory, modely (prototypy) výrobkov, technické a konštrukčné riešenia, zlepšovacie návrhy, projektová dokumentácia a výsledky vývoja a výskumu.

Materiálna alebo nemateriálna hodnota

Dikcia zákona vyžaduje, aby skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo mali skutočnú alebo aspoň predpokladanú materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu. Znamená to, že hodnota týchto skutočností je aktuálne daná (obchodný kontrakt, podľa ktorého sa plní) alebo je daná potenciálne do budúcnosti (marketingová štúdia, na základe ktorej zvolí podnikateľ ďalší postup). Tieto skutočnosti majú pritom materiálnu, čiže v peniazoch vyčísliteľnú hodnotu alebo sú nositeľom hodnoty nemateriálnej povahy, ktorá sa nedá bezprostredne k určitému dátumu vyčísliť v peňažných jednotkách.

Nedostupnosť v obchodných kruhoch

Neznamená to, že skutočnosti, v ktorých je obsiahnuté obchodné tajomstvo, nie sú dostupné vôbec, a to pri vynaložení akýchkoľvek vysokých nákladov. Znamená to, že nie sú bežne prístupné obchodným kruhom podnikajúcim v porovnateľnom predmete podnikania, v ktorom podniká podnikateľ prevádzkujúci podnik, na ktorý je inštitút obchodného tajomstva nadviazaný. Obchodné tajomstvo je v štandardnom prostredí porovnateľnou výhodou podnikateľa, ktorý ním disponuje, vo vzťahu ku konkurencii.

Utajenosť podľa vôle podnikateľa

Zákon nestanovuje, akým spôsobom má podnikateľ prejaviť vôľu, že určité skutočnosti považuje za obchodné tajomstvo a z tohto titulu majú byť podľa jeho vôle utajené. Pretože platná dikcia zákona nevyžaduje, aby bol prejav vôle podnikateľa transformovaný do písomnej podoby, postačuje, ak sa tak stane aj ústnym neformálnym spôsobom. Aby sa však podnikateľ nedostal do dôkaznej núdze, možno odporúčať, aby napríklad v písomnej forme vydal obežník alebo interný príkaz adresovaný zamestnancom spoločnosti, v ktorom sa uvedie predmet obchodného tajomstva s dodatkom, že tieto skutočnosti majú byť podľa jeho vôle utajené.

Zabezpečenie utajenia

Obchodný zákonník rovnako v žiadnom zo svojich paragrafov neurčuje, akým spôsobom má podnikateľ zabezpečiť utajenie obchodného tajomstva podniku. Jedným z možných spôsobov utajenia obchodného tajomstva je kódovanie (inštalovanie bezpečnostného číselného kódu) vstupu do počítačových systémov alebo zadanie vstupných hesiel v technických nosičoch informácií (disketa, CD), v ktorých pamäti sú uložené údaje obsahujúce obchodné tajomstvo podniku. Do úvahy pripadá aj uloženie dokumentov, diskiet, kompaktných diskov s údajmi do trezoru ale- bo do depozitu súdu, prípadne do notárskej úschovy. Podnikateľ má k dispozícii aj iné prostriedky ochrany. Napríklad stráženie sídla firmy súkromnou bezpečnostnou službou alebo nainštalovanie alarmu (bezpečnostných kamier) do objektu a jeho napojenie na pult centrálnej ochrany.

Štátne, služobné a daňové tajomstvo

Obchodné tajomstvo nie je možné stotožňovať napríklad so štátnym, služobným alebo daňovým tajomstvom. Zatiaľ čo obchodné tajomstvo má črty súkromnoprávnej povahy (jeho právna úprava je obsiahnutá v kódexe obchodného práva), štátne, služobné a daňové tajomstvo majú verejnoprávnu povahu. Štátne a služobné tajomstvo upravuje zákon č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov. Pre zaujímavosť, štátne tajomstvo sa označuje slovami PRÍSNE TAJNÉ alebo skratkou PT a služobné tajomstvo sa označuje slovom TAJNÉ alebo skratkou T. Daňové tajomstvo upravuje § 23 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Podľa definície daňového tajomstva je daňovým tajomstvom informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa v daňovom konaní alebo v súvislosti s daňovým konaním. Na margo veci možno spomenúť aj inštitút bankového tajomstva, ktorý je upravený v § 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

Dôverné informácie

Obchodné tajomstvo je inštitútom zastrešujúcim informácie, ktoré sú kvalifikované, pokiaľ ide o stupeň utajenia. Nemusia sa stotožňovať s pojmom dôverné informácie, ktorý sa vyskytuje vo viacerých ustanoveniach Obchodného zákonníka. Napríklad podľa ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka, ak si strany pri rokovaní o uzavretí zmluvy navzájom poskytnú informácie označené ako dôverné, nesmie ich strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradiť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom na svoje potreby - bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy alebo nie. Dôverné informácie sa často kryjú s obchodným tajomstvom, avšak nemusí to tak byť nevyhnutne v každom prípade. Obchodné tajomstvo zvyčajne obsahuje celý súbor informácií, ktoré sa navzájom dopĺňajú, kým dôverné informácie môžu byť aj čiastkové.

Trestnoprávna ochrana

Platný právny stav garantuje aj trestnoprávnu ochranu obchodného tajomstva zakotvenú v normách Trestného zákona. Ustanovenia § 122 Trestného zákona upravujú skutkovú podstatu trestného činu ohrozenia obchodného tajomstva, bankového tajomstva alebo daňového tajomstva. Podľa základnej skutkovej podstaty tohto trestného činu ten, kto vyzvedá obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo alebo daňové tajomstvo s úmyslom vyzradiť ho nepovolanej osobe alebo kto obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo či daňové tajomstvo nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti. Podľa najprísnejšej (kvalifikovanej) skutkovej podstaty trestného činu sa sadzba nepodmienečného trestu odňatia slobody pohybuje v rozpätí troch až ôsmich rokov.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.