Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným je iná veličina ako vklad

24.01.2001, 08:00 | Mgr. RADOVAN REPA

 • Tlačiť
 • 0

Prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným predstavuje mechanizmus, prostredníctvom ktorého dochádza k zmene spoločníkov, čiže vlastníkov. S výnimkou zrušenia účasti spoločníka v s.r.o. súdom na jeho návrh predstavuje prevod obchodného podielu jediný spôsob, ako spoločník môže dosiahnuť zánik účasti v spoločnosti. Jednostranné vystúpenie spoločníka zo s.r.o. totiž neexistuje. Napriek významu, ktorý má prevod, nemá mnoho podnikateľov jasno v tom, čo vlastne prevodom obchodného podielu nadobudli.

Obchodný podiel je iná veličina

Výška obchodného podielu obvykle závisí od výšky vkladu do základného imania s.r.o. Napriek tomu obchodný podiel predstavuje úplne inú veličinu ako vklad. Vklad spoločníka spočívajúci v peniazoch alebo inej majetkovej hodnote sa stáva majetkom spoločnosti. Podnikateľ, ktorý nadobudol obchodný podiel, nemá nárok na vrátenie vkladu vloženého do spoločnosti.

Obchodný podiel, ktorého výška sa obvykle určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k celému základnému imaniu spoločnosti, predstavuje nepeňažnú hodnotu, ktorá prislúcha spoločníkovi na základe vloženého vkladu. Prostredníctvom obchodného podielu sa spoločník zúčastňuje na správe spoločnosti. Obchodný podiel predstavuje súhrn práv a povinností spoločníka voči spoločnosti, ktoré sa odvodzujú od vkladu vloženého do základného imania.

Spoločníkovi patrí napríklad právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení s.r.o., kontrolovať činnosť konateľov, podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku. Má právo aj na vyrovnávací podiel. Spoločník je tiež oprávnený previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo tretiu osobu, a to v súlade s podmienkami stanovenými v Obchodnom zákonníku a spoločenskej zmluve.

Spoločník však na druhej strane musí rešpektovať povinnosti, ktoré mu ukladá zákon a spoločenská zmluva. Patrí medzi ne napríklad povinnosť splatiť vklad, ku ktorému sa zaviazal, povinnosť rešpektovať uznesenia valného zhromaždenia či povinnosť splatiť spoločnosti úrok z omeškania, pokiaľ je v omeškaní so splácaním vkladu.

Prevod obchodného podielu možno ponímať ako mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa prevádzajú práva a povinnosti spoločníka s.r.o. na iného spoločníka, prípadne na osobu, ktorá ešte nie je spoločníkom. Obchodný zákonník rozlišuje tieto dva prípady. Prevod obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka v tej istej spoločnosti je možný zo zákona. Vyžaduje sa však súhlas valného zhromaždenia.

Prevod podielu možno vylúčiť

Obchodný zákonník však zároveň pripúšťa, že spoločenská zmluva môže podmienky prevodu obchodného podielu na iného spoločníka pozmeniť, prípadne úplne vylúčiť. V praxi je možné napríklad vylúčiť schvaľovanie prevodu valným zhromaždením či stanoviť iné podmienky na prevod obchodného podielu.

Prevod obchodného podielu na osobu, ktorá v dotknutej spoločnosti nefiguruje ako spoločník, nie je možný zo zákona. Takýto prevod je možný, len pokiaľ to výslovne pripúšťa spoločenská zmluva. V základnom dokumente spoločnosti možno potom podrobnejšie upraviť podmienky prevodu obchodného podielu.

Prevod obchodného podielu sa uskutočňuje uzavretím zmluvy o prevode obchodného podielu. Táto zmluva predstavuje osobitý zmluvný typ upravený v Obchodnom zákonníku. Zmluvné strany po nej siahnu tak v prípade bezodplatného, ako aj odplatného prevodu obchodného podielu. Použitie kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy neprichádza do úvahy.

Obchodný zákonník vyžaduje, aby zmluva o prevode obchodného podielu mala písomnú formu a obsahovala vyhlásenie nadobúdateľa, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne k stanovám spoločnosti, pokiaľ ich spoločnosť vydala. Z logiky veci vyplýva, že zmluva musí obsahovať aj označenie zmluvných strán, vymedzenie dotknutej spoločnosti, výšky prevádzaného obchodného podielu a tiež prejav jednej zmluvnej strany, že obchodný podiel prevádza, a prejav druhej zmluvnej strany, že ho prijíma.

Ak je prevod obchodného podielu odplatný, je potrebné určiť výšku odplaty a jej splatnosť. Ak sa prevádza obchodný podiel v jednoosobovej s.r.o., zmluva obvykle obsahuje vyhlásenie o stave majetku spoločnosti a o existencii alebo neexistencii záväzkov spoločnosti k obchodným partnerom alebo štátu. Nevyhnutnou formálnou náležitosťou zmluvy o prevode obchodného podielu je úradné overenie podpisov zmluvných strán.

Zmluva o prevode obchodného podielu

Prevod obchodného podielu je pre zmluvné strany účinný dňom uzavretia zmluvy. Uzavretím zmluvy o prevode obchodného podielu sa však nadobúdateľ nestáva spoločníkom voči samej spoločnosti. Nie je teda ešte oprávnený vykonávať práva spoločníka. Na účinnosť zmluvy k obchodnej spoločnosti je potrebný súhlas valného zhromaždenia s prevodom, ak sa v konkrétnom prípade vyžaduje, a doručenie zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti. Až po doručení zmluvy je nadobúdateľ oprávnený vykonávať práva, ktoré patria spoločníkovi s.r.o.

K tretím osobám, napríklad veriteľom s.r.o., je prevod obchodného podielu účinný až zápisom zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra. Ak predchádzajúci spoločník ručí veriteľom za záväzky s.r.o. z dôvodu nesplatenia vkladu spoločnosti, prechádza pri prevode obchodného podielu tento záväzok na nového spoločníka. Prechod záväzku sa však datuje až ku dňu, ku ktorému sa vykoná zápis zmeny v osobe spoločníka v obchodnom registri.

Obchodný register zapíše zmenu na základe návrhu, ktorý je povinný podať konateľ, a to bez zbytočného odkladu. K návrhu je potrebné pripojiť zmluvu o prevode obchodného podielu a zápisnicu z rokovania valného zhromaždenia, ak je prevod obchodného podielu podmienený jeho súhlasom. Obchodný súd nezriedka požaduje aj dodatok k spoločenskej zmluve, pretože prevodom obchodného podielu dochádza k zmene spoločníka uvedeného v spoločenskej zmluve.

Ak je nadobúdateľom zahraničná obchodná spoločnosť, obchodný register požaduje aj výpis z obchodného registra zahraničnej spoločnosti v krajine jej registrácie. Zaujímavou požiadavkou obchodného registra, ktorá nemá oporu v zákone, je žiadosť o predloženie rozhodnutia najvyššieho orgánu zahraničnej spoločnosti o vstupe do slovenskej s.r.o. Obchodný register pritom nevyžaduje úradné overenie podpisov na tomto doklade. Požadované rozhodnutie však musí časovo predchádzať vstupu do s.r.o., čiže uzavretiu zmluvy o prevode obchodného podielu.

Autor je advokátskym koncipientom.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie/legislatíva

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.