Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Projekt Milénium predstavuje návrh koncepcie výchovy a vzdelávania v treťom tisícročí

26.01.2000, 09:14 | Eva Reiselová | © 2000 News and Media Holding

 • Tlačiť
 • 1

Rubrika

Verejný sektor

"Vláda považuje výchovu a vzdelávanie za jednu zo svojich najvýznamnejších a trvalých priorít," uvádza sa v programovom vyhlásení vlády SR prijatom v roku 1998. Naplnenie tejto myšlienky by mala napomôcť Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania. Návrh koncepcie pod názvom Milénium vypracovala komisia menovaná Ministerstvom školstva SR vlani v máji. V januári tohto roka ju kolektív autorov odovzdal ministrovi školstva SR Milanovi Ftáčnikovi. Pod návrhom sú podpísaní dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Miron Zelina, pedagóg Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ján Turek a hlavný školský inšpektor Vladislav Rosa.

Na necelých 40 stranách sú vysvetlené východiská zmien vo výchove a vzdelávaní, všeobecné ciele a princípy, navrhované zmeny v obsahu vzdelávania, riadení, štruktúre a ekonomickom zabezpečení vzdelávacieho systému. Nechýba ani kapitola o novom postavení a chápaní úlohy učiteľa či o medzinárodnej spolupráci.

Výchova múdrych a dobrých ľudí

Hlavným cieľom je premeniť tradičné encyklopedicko-memorovacie a direktívno-neživotné školstvo na tvorivo humánnu výchovu a vzdelávanie, tvrdia autori návrhu koncepcie. K nemu sa priraďujú štyri všeobecné ciele, medzi ktoré patrí predovšetkým zmena filozofie výchovy a vzdelávania tak, "aby sa kultivovala osobnosť, ktorá bude schopná produkovať múdrosť, dobro a krásu, ktorá bude spôsobilá prekonávať stresy, záťaže a konflikty moderného sveta tretieho tisícročia".

Druhým cieľom je zmena obsahu vzdelávania znížením počtu nepotrebných, nefunkčných informácií a ich nahradenie poznatkami potrebnými pre život. Ak prvý cieľ má nájsť odpoveď na otázku: prečo treba vzdelávať, druhý by mal byť odpoveďou na otázku: čo tre-ba zmeniť v osnovách vzdelávania.

Zmenu prípravy učiteľov považujú autori za tretí cieľ, štvrtým je zmena metód výchovy. Odpovedajú na otázky kto má byť aktérom zmien a ako uskutočňovať výchovu. Tieto štyri piliere sú v návrhu konkretizované do ďalších jedenástich cieľov, ktoré by sa mali riadiť siedmimi hlavnými princípmi. Medzi nimi napríklad princípom humanizácie vzdelávania, efektívneho využívania zdrojov či zabezpečením rovnakého prístupu a možnosti vzdelávania pre všetkých.

Potreba zvýšenia vzdelanostnej úrovne

Projekt Milénium uvádza aj čísla. Podľa nich je Slovensko na 19. mieste vo vzdelanostnej úrovni z 32 štátov, ktoré sleduje Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru UNESCO (na prvom mieste je USA). V percentuálnom vyjadrení má Slovensko približne 38 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva so základným vzdelaním, 51 % so stredným a len 9,5 % s vysokoškolským vzdelaním.

V záujme zvýšenia vzdelanostnej úrovne treba podľa autorov návrhu do roku 2010 zvýšiť podiel maturantov na 66 až 75 %, podiel vysokoškolákov populačného ročníka zo súčasných 20 - 22 % na 33 až 35 %, predĺžiť povinnú školskú dochádzku, posunúť kvalifikačnú špecializáciu na neskoršie obdobie, zvýšiť počty ľudí v celoživotnom vzdelávaní a uskutočniť také zmeny, aby sa umožnil prístup k vyššiemu vzdelaniu aj deťom zo sociálne menej podnetného prostredia.

Treba tiež znížiť počty detí v špeciálnych školách, rozšíriť a skvalitniť prácu v materských školách, venovať osobitnú pozornosť nadaným žiakom či rešpektovať a využívať podporné a nápomocné orgány a inštitúcie.

Nové prístupy vo výchove a vzdelávaní

Návrh koncepcie predpokladá dvojúrovňový model obsahu vzdelávania. "Štátne orgány určia národné kurikulum, ktoré bude obsahovať všeobecné ciele vzdelávania, kmeňové učivo, záväzné cieľové požiadavky na výkon žiakov - štandardy, spôsoby overovania dosahovania štandardov a modelové vzdelávacie programy, ktoré konkretizujú rôzne možnosti ako dosiahnuť štandardy," uvádzajú autori projektu M. Zelina, I. Turek a V. Rosa.

Kmeňové učivo by sa podľa ich návrhu malo preberať na všetkých školách jednotlivých typov, ale zabrať by malo len približne 60 % vyučovacieho času. Zvyšok bude v právomoci jednotlivých škôl, ktoré si budú vytvárať vlastné školské kurikulum. Novovytvorená Národná kurikulárna rada bude potom hodnotiť a akreditovať vzdelávacie štandardy a programy, radiť ministerstvu a jednotlivým školám. Autori počítajú aj so zriadením Ústavu pre kurikulum, štandardy a certifikáciu v odbornom vzdelávaní.

Systém celoživotného vzdelávania je v návrhu koncepcie projektovaný v troch sférach začiatočného vzdelávania a v ďalšom vzdelávaní.

Primárna sféra bude zahŕňať zariadenia na predškolskú výchovu, základnú školu: 1. - 5. ročník a základnú umeleckú školu.

Sekundárna sféra sa bude skladať z nižšej strednej školy - (6. - 9. ročník) a vyššej strednej školy - gymnáziá, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia.

Terciárnu sféru vytvoria vyššie odborné školy, ktoré budú poskytovať pomaturitné vzdelávanie v rozsahu jedného-dvoch rokov, vysoké školy s poskytovaním vzdelania na bakalárskej úrovni a vysoké školy, ktoré budú pripravovať magistrov, inžinierov a doktorandov.

Učiteľ - rozhodujúci činiteľ

Niet sporu o tom, že aj v treťom tisícročí ostane učiteľ najdôležitejším nositeľom zmien vo výchove a vzdelávaní. Autori projektu preto upozorňujú na nevyhnutnosť zvýšenia ich spoločenského a najmä finančného ohodnotenia. Ak má byť porovnateľné s prácou učiteľov krajín OECD, bolo by im potrebné zvýšiť platy až o 60 %.

"Za prioritnú úlohu považujeme vytvorenie takých podmienok v našom školstve, aby každému pedagogickému pracovníkovi stálo za to neustále sa vzdelávať, zdokonaľovať svoje pedagogické majstrovstvo a naopak, aby sa nevzdelávanie, pohodlnosť, lajdáctvo nevyplácali," píšu autori vo svojom projekte.

Navrhujú legislatívne upraviť minimálne množstvo času vyhradeného na vzdelávanie a recertifikáciu - pravidelné overovanie spôsobilosti vykonávať učiteľské povolanie.

Návrh počíta s vytvorením štyroch stupňov zaradenia učiteľov. Prvým je začínajúci učiteľ, potom učiteľ, ďalšie dva stupne budú tvoriť učitelia s prvou a druhou atestáciou. Prvá atestácia ráta so zvýšením platu, ale aj povinností, druhá bude prípravou na výkon rozličných funkcií. Určia sa aj celoštátne štandardy pedagogickej spôsobilosti.

Projekt Milénium, ako zdôrazňuje jeden z autorov I. Turek, je návrhom a musí sa oddeľovať od Národného projektu výchovy a vzdelávania, pre ktorý je len východiskom. Prijatiu národného programu musí predchádzať celospoločenská diskusia na odbornej, ale i laickej úrovni.

 • Tlačiť
 • 1

Rubrika Verejný sektor

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.