Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Paušálna daň zostáva zatiaľ len v plienkach

07.03.2001, 08:00 | Patrik Benčík

 • Tlačiť
 • 0

V roku 2000 si daňovníci mohli uplatniť paušálnu daň po prvý raz. Prihlásilo sa k nej však len necelé percento živnostníkov. Vláda preto pristúpila k reparátu a novelami zvoľnila podmienky na uplatňovanie paušálnej dane.

Daňovník paušálnej dane si nevyčísľuje základ dane a neuplatňuje si daňovo uznateľné výdavky. Paušálna daň sa platí z brutto príjmov, ktoré sa neznižujú o odpočítateľné položky.

Platí sa aj dvakrát

V roku 2000 sa daňové priznanie k paušálnej dani podávalo do 31. januára. To sa však neosvedčilo, a preto sa lehota na podanie daňového priznania posunula do konca marca. Na rozdiel od štandardne platenej dane z príjmov fyzických osôb, ktorá sa platí spätne za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, paušálna daň sa platí dopredu na bežné zdaňovacie obdobie. Fyzická osoba musí paušálnu daň uhradiť do 31. marca roku, za ktorý sa táto daň platí. O zaplatení paušálnej dane vydá správca dane potvrdenie podľa zákona o správe daní a poplatkov.

V praxi sa môžu vyskytnúť prípady, že fyzická osoba bola v roku 2000 daňovníkom dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V roku 2001 sa však rozhodla pre platenie paušálnej dane. Podnikateľ bude následne v tomto roku platiť daň z príjmov dvakrát. Raz ako daňovník dane z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2000 a druhý raz ako daňovník paušálnej dane na zdaňovacie obdobie roku 2001. Ak sa táto fyzická osoba rozhodne pre platenie paušálnej dane aj v budúcom roku, dvojitá platba dane odpadá, pretože zaplatí už len paušálnu daň na zdaňovacie obdobie roku 2002.

Paušálnej dane sa bytostne dotýka príloha č. 1 k zákonu o daniach z príjmov. V minulom roku obsahovala pozitívny výpočet živností, z ktorých sa príjmy mohli zdaňovať paušálnou daňou. V tomto roku sa filozofia zákona otočila o 180 stupňov. Príloha totiž prináša zoznam činností, na ktoré si daňovník nemôže uplatňovať paušálnu daň. Ide napríklad o sprostredkovateľské služby, poradenské, reklamné služby, vedenie účtovníctva a činnosť organizačných a ekonomických poradcov.

Kategorizácia živností

Od začiatku uplatňovania paušálnej dane vyvoláva problémy kategorizácia živností. V minulom roku daňovník tejto dane mohol mať v živnostenskom liste uvedené ako predmet podnikania výlučne živnosti, ktoré sa mohli zdaňovať paušálnou daňou. Táto podmienka platila bez ohľadu na to, či živnostník podnikal v celom rozsahu predmetu podnikania, ktorý mal zapísaný v živnostenskom liste. Fyzické osoby preto museli žiadať živnostenské úrady o vyčiarknutie neželaných činností zo živnostenského oprávnenia. Živnostenské úrady robili tieto zásahy do živnostenských listov prednostne.

V súčasnosti môže mať daňovník paušálnej dane v živnostenskom liste zapísané aj živnosti, z ktorých príjmy nemožno zdaniť paušálnou daňou. Nesmie ich však v skutočnosti vykonávať. Ako príklad môže poslúžiť daňovník, ktorý má v živnostenskom liste ako predmet činnosti uvedené aj sprostredkovanie. V minulom roku sa nemohol stať daňovníkom paušálnej dane. Ak však v roku 2000 nepoberal z tejto činnosti žiadne príjmy a nemá ich ani v roku 2001, môže sa v tomto roku rozhodnúť pre platenie paušálnej dane.

Slobodné povolania

Počas legislatívneho procesu pri novele zákona o daniach z príjmov sa objavili aj úvahy, aby sa paušálnou daňou zdaňovali aj takzvané slobodné povolania. Ide napríklad o advokátov, komerčných právnikov, daňových poradcov, audítorov, architektov a privátnych lekárov. Ministerstvo financií SR však povedalo nie, a v tejto otázke zostalo všetko po starom.

V otázke slobodných povolaní nie sú zajedno napríklad ani daňoví poradcovia. Ľudovít Kocián tvrdí, že je "len pochopiteľné, že do paušálnej dane by sa mali zahrnúť aj slobodné povolania". Tento názor odobruje aj Peter Hennel. Nestotožňuje sa s ním však Ján Minársky. Podľa neho jedinou výnimkou by mohli byť lekári. Sú totiž limitovaní, pokiaľ ide o výšku príjmov zdravotnými poisťovňami.

V praxi vznikajú problémy s identifikáciou živností zdaňovaných paušálnou daňou. Činnosti uvedené v prílohe č. 1 zákona o daniach z príjmov totiž nekorešpondujú s názvami živností, ako ich pozná živnostenský zákon. V praxi majú potom daňové subjekty ťažkosti podradiť živnosť, ktorú prevádzkujú a ktorú majú uvedenú v živnostenskom oprávnení, pod činnosť uvedenú v prílohe daňového zákona. Podľa Ľ. Kociána ide o "ďalší z nedostatkov v zákonoch, ktoré často navzájom nekorešpondujú a daňovníkom spôsobujú problémy, ktoré vôbec nemuseli nastať". P. Hennel sa domnieva, že zákonodarca by mal jasne definovať činnosti napríklad pomocou kódov Klasifikácie produkcie.

Prvé problémy

Najproblematickejšou klauzulou prílohy je jej posledná veta, podľa ktorej paušálnou daňou nemožno zdaňovať aj ostatné činnosti s povahou alebo charakterom činností, ktoré sú uvedené v prílohe. Podľa P. Hennela táto veta vnáša do problematiky "absolútnu nejasnosť a neprehľadnosť, pretože žiaden všeobecne záväzný právny predpis nedefinuje pojem povaha alebo charakter činnosti". Podľa neho dikcia zákona vytvára podmienky na vydávanie subjektívnych rozhodnutí v konkrétnej daňovej veci.

Podľa J. Minárskeho zákon už prináša prvé problémy, pretože "daňovníci sú dezorientovaní a nevedia, či si môžu alebo nemôžu v roku 2001 uplatniť paušálnu daň". Nevedia totiž, či ich živnosť, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1, nie je povahou alebo charakterom podobná činnosti, ktorá v tejto prílohe uvedená je. "Problémy budú vznikať aj v budúcnosti, keď sa daňový úrad počas daňovej kontroly bude snažiť daňovníkovi dokázať, že nemal právo si paušálnu daň uplatniť," dodáva vzápätí J. Minársky.

Podnikateľ, ktorý si chce uplatniť paušálnu daň, nesmie mať ročné príjmy presahujúce 1,5 milióna korún. Ak má príjmy z kapitálového majetku, prenájmu alebo ostatné príjmy, tie nesmú prekročiť hranicu stotisíc korún. Predposledná novela zákona o daniach z príjmov z pôsobnosti paušálnej dane vylučovala fyzické osoby, ktoré mali okrem príjmov z podnikania aj príjmy zo závislej činnosti. No ešte pred tým, ako tento právny predpis nadobudol účinnosť, bol dotknutý ostatnou novelou zákona o daniach z príjmov. Podľa platného znenia zákona daňovník paušálnej dane môže mať príjmy zo závislej činnosti a funkčné požitky v neobmedzenej výške. Podľa J. Minárskeho daňový zákon nelimituje žiadnym spôsobom výšku týchto príjmov.

Boom paušálnej dane nenastane

V podnikateľskej verejnosti sa objavili úvahy, že paušálna daň by mala väčší úspech, ak by odpadla jedna z podmienok, ktoré zákon vyžaduje. Daňovník paušálnej dane totiž nemôže byť platiteľom DPH. Daňoví poradcovia sa však domnievajú, že od tejto podmienky zákonodarca nemôže upustiť. P. Hennel upozorňuje na to, že v opačnom prípade by došlo ku kolízii ustanovení zákona o daniach z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty.

J. Minársky pre TREND konštatoval, že si možno ťažko predstaviť, aby zákon o DPH ustúpil od tejto podmienky. Jednou z podmienok na uplatnenie odpočtu DPH je totiž podmienka zaúčtovania. Daňovník uplatňujúci si paušálnu daň však nie je účtovnou jednotkou. "Takže by nemal nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty," dodáva daňový poradca.

Namieste sú úvahy, či legislatívny krok vlády prispeje k väčšiemu využívaniu paušálnej dane v praxi. Podľa J. Minárskeho zmiernenie podmienok povedie k širšiemu využívaniu paušálnej dane. Podľa neho to však "určite nebude masovo využívaný inštitút". Toto stanovisko zastáva aj P. Hennel s tým, že výsledný efekt novelizácie ukáže až daňová prax. Ľ. Kocián sa naproti tomu domnieva, že novela zákona nespriechodnila širšie využívanie paušálnej dane, pretože nepostihuje takú širokú škálu činností, akú by mala.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie/legislatíva

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.