Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Firemný večierok ako daňovo uznaný náklad

22.11.2000, 08:00 | Ing. ĽUDOVÍT KOCIÁN | daňový poradca

 • Tlačiť
 • 0

Firemný večierok ako daňovo uznaný náklad

Rozdielnosť v daňových predpisoch SR a  štátov Európskej únie spôsobuje často nesprávny výklad predpisov a zákonov týkajúcich sa v podstate nákladov na pohostenie, občerstvenie a dary, čiže nákladov na reprezentáciu a propagáciu firmy. Tie sú v prevažnej väčšine štátov daňovo uznanými nákladmi, keďže súvisia s podnikaním. Naproti tomu daňové zákony platné v súčasnosti v SR sú v tomto smere nekompromisné a majú opačný ráz.

Vychádzajúc z platnej legislatívy, uvedenou problematikou sa v SR zaoberá najmä zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov a zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia § 25 ods. 1 písm. t zákona o daniach z príjmov daňovými výdavkami nie sú výdavky, ktoré nesúvisia s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov, i keď o nich daňovník účtoval, a ďalej aj výdavky na reprezentáciu. Nehľadí sa pritom na to, či daňovník vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Podľa § 20 ods. 5 zákona o DPH platiteľ nemá nárok na odpočet dane pri nákupe tovaru a služieb za účelom pohostenia.

Z uvedených skutočností vyplýva:

* Organizácia firemných osláv, večierkov a náklady s tým spojené nie sú z hľadiska dane z príjmov daňovo uznanými nákladmi, čiže tvoria jednu z pripočítateľných položiek základu dane z príjmov (účet 513).

* Zákon o dani z pridanej hodnoty navyše striktne nariaďuje, že pri takýchto plneniach nemá daňovník ani nárok na odpočet DPH na vstupe.

* Tieto skutočnosti nemôžu ovplyvniť žiadne interné smernice ani zápisnice. Rovnako nepomôžu ani iné vnútrofiremné predpisy.

* Účtovať a financovať podľa predpisov a zákonov platných v SR môže právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ čokoľvek, ale do daňovo uznaných nákladov možno zahrnúť len položky v zmysle platného zákona.

Podľa názoru autora nadhodená otázka predstavuje problém, ktorý vyplýva z  tvrdosti daňových zákonov platných v SR a ktorý vznikol nepochopením toho, že všetko, čo súvisí s podnikateľskou činnosťou, čiže aj pohostenie a občerstvenie by malo byť daňovým nákladom. Pokiaľ chce štát udržiavať určitú kontrolu v tejto oblasti, mal by limitovať výšku reprezentačného absolútnou sumou alebo iným ukazovateľom.

V daňovej praxi možno vybadať trend, že daňovníci hľadajú všetky dostupné možnosti, ako náklady na reprezentačné dostať do nákladov, ktoré sú daňovo uznateľné. V praxi som sa stretol s viacerými spôsobmi, ktoré umožňujú náklady na reprezentačné účely zaradiť do daňových nákladov, pričom nie všetky z nich sú plne uznateľné. Pozornosť treba zamerať predovšetkým na tie varianty riešenia daňovej situácie, ktoré umožňujú zaradenie nákladov na reprezentačné účely do daňových nákladov v stopercentnej výške.

Jednou z možností je organizovanie reprezentačných akcií v rámci školenia zamestnancov, pričom zamestnanci nebudú čerpať denné diéty v zmysle zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Strava bude zabezpečená jednotne v rámci školenia. Takto možno daňovo riešiť aj slávnostnú večeru v rámci večierka, avšak náklady sa uznávajú maximálne do výšky denného limitu diét na pracovnej ceste.

Uvedený spôsob plne korešponduje s ustanoveniami zákona o daniach z príjmov a vynaložené náklady sú daňovo uznanými položkami. V tomto prípade totiž nejde o náklady na reprezentačné účely, ale o náklady za poskytnutie služby. Treba mať však na zreteli, že všetky ostatné náklady spojené s organizovaním večierka predstavujú pre firmu daňovo neuznané náklady a zamestnanci by si ich mali hradiť z vlastného vrecka.

Ďalšou formou financovania podnikových osláv a večierkov je ich financovanie z prostriedkov odborových organizácií. Ide teda o akciu organizovanú a financovanú odborovou organizáciou. V načrtnutom prípade idú všetky náklady na vrub odborovej organizácie, ktorá môže tieto akcie financovať z vlastných prostriedkov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Existujú aj ďalšie spôsoby financovania firemných osláv a večierkov, ktoré však už nie sú viac alebo menej v súlade s platnou právnou úpravou a tým umožňujú polemiku o ich uznateľnosti, prípadne neuznateľnosti do daňových nákladov. Daňová uznateľnosť týchto nákladov je posudzovaná individuálne od prípadu k prípadu a nedá sa zovšebecniť.

V súčasnosti prerokúvaný návrh novely zákona o daniach z príjmov a ani  návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty nepredpokladá zmeny v tejto oblasti. Existuje však predpoklad, že v priebehu procesu aproximácie právneho poriadku SR s právom Európskej únie bude dochádzať k postupnému zbližovaniu daňových zákonov aj v tejto oblasti.


 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie/legislatíva

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.