Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Manká a škody ako daňové náklady

10.10.2001, 08:00 | JOZEF ŠKULTÉTY

 • Tlačiť
 • 0

Častou chybou vyskytujúcou sa v daňovej praxi je, že do výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov daňovníci zahŕňajú manká a škody aj v prípadoch, keď to zákon o daniach z príjmov neumožňuje, prípadne zahŕňajú tieto výdavky v nesprávnej výške.

Škodou sa rozumie fyzické znehodnotenie majetku vo vlastníctve daňovníka, pokiaľ bol majetok v dôsledku škody vyradený. Ak je skutočný stav nižší ako evidovaný, potom ide o manko, prípadne o schodok v prípade peňažnej hotovosti a cenín. Podmienkou je, že tento rozdiel nie je možné doložiť účtovným dokladom alebo preukázať iným spôsobom, ktorý stanovuje zákon. Mankom ani škodou však nie sú technologické a technické straty vznikajúce pri výrobe, zásobovaní a odbyte. Ide o úbytky zásob v rámci noriem prirodzených úbytkov.

Výdavkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov sú škody nezavinené daňovníkom definované v § 24 ods. 2 písm. k zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v platnom znení. Ide najmä o škody, ktoré vznikli v dôsledku živelnej pohromy. Tou sa na účely zákona o daniach z príjmov rozumie požiar, výbuch, blesk, víchrica s rýchlosťou nad 75 kilometrov za hodinu, povodne, záplavy, krupobitia, zosuvy pôdy a skál, lavíny a zemetrasenia. Daňový zákon akceptuje tiež škody spôsobené podľa potvrdenia polície neznámym páchateľom, ak od vzniku škody uplynul najmenej jeden kalendárny rok.

Normy prirodzených úbytkov

Daňovým výdavkom nie sú podľa § 25 ods. 1 písm. n zákona o daniach z príjmov manká a škody prevyšujúce prijaté náhrady s výnimkou mánk a škôd uvedených v § 24 ods. 2 písm. k daňového zákona. Stratné v maloobchodnom predaji a nezavinené úhyny zvierat, ktoré nie sú na účely zákona hmotným majetkom, sa do daňových výdavkov môžu zahrnúť len do výšky ekonomicky odôvodnenej normy úbytkov a stratného preukázanej daňovníkom. Škodou nie je ani preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa základného stáda. Škodou pre účely účtovania je fyzické znehodnotenie (neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie) nehmotného a hmotného investičného majetku, a to z objektívnych aj subjektívnych príčin (čl. I ods. 12 úvodných ustanovení postupov účtovania pre podnikateľov).

Na ilustráciu možno uviesť nasledujúci príklad. Pri inventarizácii v sklade tovaru k 28. februáru 2000 bolo zistené manko vo výške 50-tis. korún. Zamestnávateľ vzápätí predpísal skladníkovi, ktorý podpísal dohodu o hmotnej zodpovednosti, náhradu vo výške 40-tis. Sk. Skladník túto sumu uhradil v marci minulého roku. Riešenie príkladu má potom dve alternatívy podľa toho, či daňový subjekt vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo.

Ak firma vedie podvojné účtovníctvo, do daňových výdavkov v roku 2000 jej správca dane uzná len 40-tis. Sk. Do daňových výnosov si daňovník zahrnie rovnako len 40-tis. korún, tentoraz ako prijatú náhradu od zamestnanca. Zvyšných desaťtisíc korún prevyšujúcich sumu prijatých náhrad nebude uznaných na daňové účely ako daňový náklad a bude tvoriť pripočítateľnú položku k základu dane z príjmov.

Ak firma vedie jednoduché účtovníctvo, nastane pre daňový subjekt napriek odlišnej účtovnej sústave z daňového hľadiska obdobná situácia. V tomto prípade daňový úrad uzná podnikateľovi v roku 2000 do daňových výdavkov manko vo výške 40-tis. Sk. Keďže si daňovník uplatnil pri nákupe tovaru ako daňový výdavok sumu 50-tis. Sk, pripočítateľnou položkou bude v tomto prípade tiež suma desaťtisíc korún. Opäť ide o sumu, ktorá prevyšuje prijaté náhrady.

Modelový príklad

Problematiku môže priblížiť aj nasledujúci, v poradí už druhý príklad. Pri inventarizácii v sklade materiálu podnikateľský subjekt v novembri 2000 zistil manko vo výške 20-tis. korún. K náhrade dostal hmotne zodpovedný pracovník sumu 15-tis. Sk. Zamestnávateľ mu túto pohľadávku predpísal k úhrade v decembri toho istého roku. Pracovník však tento záväzok už do konca minulého roku nestihol uhradiť. Podlžnosť zamestnávateľovi vyrovnal až v januári tohto roku. V praxi opätovne prichádzajú do úvahy dva varianty riešenia, podľa toho, akú účtovnú sústavu podnikateľ vedie.

Ak firma vedie podvojné účtovníctvo, daňový úrad jej ako daňový náklad zdaňovacieho obdobia roku 2000 uzná len sumu 15-tis. Sk. Na to totiž stačí predpis náhrady. Ako daňový výnos si daňový subjekt zaeviduje rovnako len sumu 15-tis. Sk. Nedaňovým výdavkom roku 2000 bude zvyšných päťtisíc korún. Ide o sumu prevyšujúcu prijaté náhrady. Táto suma nebude daňovým výdavkom ani v roku 2001. Platí to napriek tomu, že práve v tomto roku bola prijatá náhrada od zamestnanca, avšak len vo výške 15-tis. Sk, čiže vo výške o päťtisíc korún nižšej, ako bolo pôvodné manko.

Ak firma vedie jednoduché účtovníctvo, situácia je diametrálne odlišná. V tomto prípade bude musieť daňovník zvýšiť základ dane o celých 20-tis. Sk, pretože pri nákupe materiálu si daňovník túto sumu zahrnul do daňových výdavkov. Potom však nedošlo k prepojeniu vynaloženého výdavku na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. V budúcom roku pri náhrade manka zamestnancom tento nedaňový príjem sa nebude zahŕňať do základu dane, pretože súvisí s nedaňovým výdavkom (nákladom) predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, a to maximálne do výšky daňovo neuznaných výdavkov v predchádzajúcom zdaňovacom období.

Krádež automobilu

Na dôkladné oboznámenie sa s posudzovaním manka a škody ako daňovo uznateľného nákladu možno do tretice uviesť ešte jeden príklad. Daňovníkovi vznikla v máji minulého roku škoda odcudzením jeho osobného motorového vozidla, ktoré viedol v evidencii investičného majetku ako majetok používaný na podnikanie. Zostatková hodnota automobilu bola v čase jeho odcudzenia stotisíc korún. Polícia však krádež neobjasnila a páchateľa tohto trestného činu nevypátrala. Preto celú vec odložila. Po uplynutí viac ako roka v júni 2001 poskytla bývalému majiteľovi oficiálne vyhlásenie, že páchateľ krádeže je ešte stále neznámy. Pri riešení tohto príkladu opäť prichádzajú do úvahy dve alternatívy, ako ďalej postupovať. Tentoraz nie je dôležitá sústava účtovníctva, v ktorej daňovník účtuje. Meradlom je, či automobil bol alebo nebol poistený proti odcudzeniu.

Ak automobil nebol poistený proti odcudzeniu, daňovník ho v roku 2000 vyradí z evidencie do nákladov. Tento náklad však neovplyvňuje základ dane roku 2000. Daňovým nákladom sa škoda stáva až v roku 2001, keď od vzniku škody a vyhlásením polície, že páchateľ je neznámy, uplynul viac než jeden rok.

Ak automobil bol poistený proti odcudzeniu, daňovník ho v roku 2000 opäť vyradí z evidencie do nákladov. Pri náhrade škody od poisťovne (náhrada je v nižšej sume ako zostatková hodnota vozidla) zaúčtuje túto sumu do daňových výnosov roku 2000. Potom je daňovým nákladom roku 2000 škoda do výšky náhrady prijatej od poisťovne. Zvyšný rozdiel medzi prijatou náhradou a vzniknutou škodou je v roku 2000 nákladom neovplyvňujúcim základ dane.

Vybraté zo súboru SEPI - Praktik (Systém ekonomických a právnych informácií) Register daňových a účtovných chýb a omylov. Príspevok bol upravený redakciou TRENDU. Súbor si možno objednať na adrese: SEPI, s.r.o., Národná 18, 010 01 Žilina, tel. 041/7053 444, fax 041/7053 426.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie/legislatíva

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.