Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poznanie a využívanie manažérskych zručností je predpokladom úspešného a dlhodobého podnikania

14.10.1998, 09:13 | PAVOL BOROŠ

 • Tlačiť
 • 0

Základným predpokladom úspešného podnikania je schopnosť podnikateľa nachádzať výhodné trhové príležitosti a tie potom využiť v prospech svojich zákazníkov a seba samého, a to nezávisle od veľkosti a zamerania podniku. V zásade je jedno, či ide o malý podnik s niekoľkými zamestnancami alebo veľkú holdingovú organizáciu zamestnávajúcu desiatky tisíc zamestnancov.

Schopnosť nachádzať výhodné trhové príležitosti je ľudská vlastnosť, ktorá sa dá veľmi ťažko naučiť. Schopnosť podnikať je vlastnosť, ktorá sa prejavuje spoločne so schopnosťou dlhodobo zvládať osobné riziko, rozhodnúť sa v zložitých podnikateľských situáciách, zvládať stresové situácie a podobne.

Reálne využitie identifikovanej trhovej príležitosti predpokladá existenciu podniku, prostredníctvom ktorého podnikateľ realizuje potrebné činnosti smerujúce k uspokojeniu potrieb zákazníkov a svojich vlastných potrieb. Čím rýchlejšie a kvalitnejšie je podnikateľ schopný premeniť trhovú príležitosť na konkrétny výrobok či službu, tým úspešnejší je v samom podnikaní. Podnikateľ využíva nájdené trhové príležitosti tým lepšie, čím lepšie ovláda základné manažérske zručnosti potrebné na riade-nie podniku. Na rozdiel od schopnosti nachádzať trhové príležitosti, ktorá je z veľkej miery nezávislá od vôle podnikateľa a často je výsledkom správnej intuície alebo iného, externého vplyvu, schopnosť využívať trhové príležitosti prostredníctvom riadeného podniku je schopnosť, ktorej sa možno naučiť a závisí od vôle podnikateľa.

Zručnosti podľa R. L. Katza

  Robert L. Katz identifikoval základné druhy zručností, ktoré využíva každý manažér vo svojej práci, pri riadení podniku. Ide o

 • technické zručnosti - predstavujú vedomosti a orientáciu v činnostiach, ktoré vyplývajú z metód, procesov a postupov pri práci. Technické zručnosti má napríklad človek, ktorý dokonale pozná výrobu penicilínu, izolačnej látky, prípadne topeného syra, alebo človek schopný realizovať účtovný audit, účtovnú uzávierku, napísať novinový článok, naprogramovať nový softvér, vybrať dodávateľa východiskovej suroviny a podobne

 • ľudské zručnosti - schopnosť pracovať s ľuďmi, t.j. vytvárať skupinové úsilie, využívať tímovú prácu, vytvárať prostredie, v ktorom sa ľudia cítia slobodne a môžu slobodne vyjadrovať svoje názory a realizovať svoje schopnosti

 • koncepčné zručnosti - schopnosť vidieť "celkový obraz", teda identifikovať významné prvky danej situácie a porozumieť vzájomným vzťahom medzi nimi

 • projekčné zručnosti - predstavujú schopnosť riešiť problémy tak, aby priniesli firme úžitok, t.j. schopnosť nachádzať praktické, realizovateľné riešenia s ohľadom na dané okolnosti, ktoré s daným problémom súvisia.

  Každá z uvedených zručností má iný relatívny význam pre podnikateľa podnikajúceho prostredníctvom mikro firmy (do desať zamestnancov), malej firmy (do 100 zamestnancov), strednej firmy (do 500 zamestnancov) alebo veľkej firmy (nad 500 zamestnancov).

Posun ťažiska

Čím väčší podnik podnikateľ či manažér riadi, tým viac využíva koncepčné a projekčné zručnosti a menej využíva technické zručnosti (graf Zručnosti a veľkosť podniku). To všetko za predpokladu, že celkový pracovný čas zostáva konštantný (100 percent). Čím väčší je podnik, tým viac ustupuje význam technických zručností do pozadia - sú delegované na nižšie stupne riadenia - a pomerne dramaticky rastie význam koncepčných a projekčných zručností.

Podľa zistení R. L. Katza sú ľudské zručnosti v podstate konštantne využívané pri každom druhu podniku, v každej organizačnej hierarchii.

Úspešnosť realizácie podnikateľských príležitostí okrem iného závisí od skutočnosti, či príslušný podnikateľ (manažér) disponuje práve tými manažérskymi zručnosťami, ktoré sú v danom štádiu potrebné na riadenie podniku. Každý druh podniku si vyžaduje iné relatívne pomery medzi štyrmi základnými manažérskymi zručnosťami, vyžaduje si iný spôsob riadenia. Skutočnosť, či sa mikro podnik postupne prepracuje do štádia malého podniku a potom stále ďalej a ďalej, priamo závisí od toho, či daný podnikateľ (skupina podnikateľov, manažment) vie včas zmeniť spôsob riadenia podniku alebo to nedokáže. Podnik, ktorý je riadený nevhodným spôsobom, nie je schopný využiť plnohodnotne možné trhové príležitosti a v konečnom dôsledku je odsúdený na dlhotrvajúce problémy, prípadne podnikateľský koniec.

Problémy rastu

Podnikateľská prax vo svete, ale aj na Slovensku dokazuje, že mnohé úspešné podniky, ktoré v určitom štádiu svojho rozvoja predstavovali absolútnu podnikateľskú špičku, nedokázali zvládnuť problematiku rastu. Veľmi často sa to stalo práve preto, lebo podnikateľ nevedel včas zmeniť spôsob riadenia podniku. Podnikateľ, ktorý už dávno mal delegovať časť technických zručností na svojich podriadených, naďalej uprednostňuje činnosti súvisiace s chodom podniku a neostáva mu čas na koncepčnú prácu. Na Slovensku je tento zlý stav umocnený výrazne neštandardným podnikateľským prostredím, ktoré ešte viac ako vo svete núti podnikateľov venovať veľa času činnostiam súvisiacim s plnením operatívnych úloh, teda venovať sa technickým zručnostiam.

Extrémny prípad možného vývoja pomerov medzi jednotlivými manažérskymi zručnosťami podnikateľa v rastúcej organizácii dokumentuje graf Zručnosti a preťaženosť.

V štádiu mikro podniku jednotlivé manažérske zručnosti zodpovedajú potrebám podniku, podnikateľ využíva správny spôsob riadenia firmy. Po prechode do štádia malého podniku podnikateľ na jednej strane správne rozšíril uplatňovanie koncepčných a projekčných zručností, na druhej strane však naďalej uplatňuje v plnom rozsahu všetky technické zručnosti. Takýto stav je reálne možný jedine za predpokladu extrémneho predlžovania pracovného času. Pri prechodoch do ďalších štádií je situácia ešte horšia a v reálnom živote v podstate nerealizovateľná. Podnik nevyhnutne v takomto prípade zastane vo vývoji a ustáli sa na prvom alebo druhom vývojovom štádiu spravidla dovtedy, kým nepodľahne konkurenčnému tlaku, alebo ukončí činnosť z iných dôvodov (nezhody majiteľov, finančné problémy a podobne).

V slovenských podmienkach je veľmi rozšírený prípad, keď sa nárast potreby uplatňovať koncepčné a projekčné zručnosti rieši na úkor ľudských zručností, pričom technické zručnosti ostávajú nezmenené (extrémny prípad zobrazuje graf Ľudské zručnosti a rast podniku). Podnikateľ v tomto prípade nedoceňuje význam tímovej práce, nevytvára správnu atmosféru medzi zamestnancami, podceňuje význam väčšiny činností patriacich do oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Aj v tomto prípade sa nesprávny pomer medzi využívanými manažérskymi zručnosťami napokon prejaví na ďalšom osude podniku podobne, ako preťaženie podnikateľa v predchádzajúcom prípade.

Tri možnosti

Mnohoročné skúsenosti a prax v oblasti vzdelávania a poradenstva v mnohých slovenských podnikoch potvrdzujú, že každý podnikateľ má tri základné možnosti, ako sa vyhnúť problémom pri určovaní správneho spôsobu riadenia, zodpovedajúcemu danému vývojovému štádiu podniku.

Prvá, najmenej výhodná a určite najrizikovejšia možnosť je ponechanie vývoju celej situácie voľný priebeh. Pravdepodobnosť vzniku problémových situácií je v tomto prípade skutočne najvyššia.

Druhou možnosťou je včasné vzdelávanie sa podnikateľa. Podnikateľ, ktorý včas absolvuje kvalitný manažérsky kurz, ktorý si systematicky doplní vzdelanie o tie manažérske zručnosti, ktoré sú potrebné na úspešné zvládnutie rozvoja podniku medzi jednotlivými štádiami, výrazne znižuje pravdepodobnosť vzniku problémových situácií. Pri tejto možnosti je dôležité ešte raz zvýrazniť problematiku včasnosti získania potrebného vzdelania, pretože riešiteľnosť problémov rastu priamo závisí od východiskovej situácie, v ktorej sa podnik nachádza pred vedomým zasahovaním do spôsobu jeho riadenia. Kvalitným manažérskym vzdelávaním môže podnikateľ v optimálnom prípade sám zvládnuť zmenu spôsobu riadenia medzi štádiom mikropodniku a malého podniku, a často aj medzi malým a stredným podnikom.

Treťou možnosťou je možnosť využitia konzultačno-poradenských služieb z oblasti riadenia organizácií. Poradenské organizácie môžu podnikateľovi pomôcť najmä pri identifikácii východiskovej situácie, správnom určení vývojového štádia, definovať postupnosť zmien vedúcich k zmene spôsobu riadenia podniku, vyškoliť zamestnancov podniku vrátane podnikateľa a podobne. Pomoc konzultačno-poradenských firiem môže podnikateľ využiť v podstate v každom štádiu, najefektívnejšia sa zdá medzi druhým a tretím, tretím a štvrtým a v samých veľkých podnikoch.

Talent nestačí

Úspešné podnikanie v trhovej ekonomike predstavuje bohatstvo, sebarealizáciu, spokojnosť, úspešnosť atď. Okrem veľkého talentu na podnikanie, t.j. okrem schopnosti vyhľadávať správne príležitosti, je rovnako potrebné dokázať tieto príležitosti využiť a v konečnom dôsledku realizovať prostredníctvom podniku.

Veľký podnikateľský talent, ak nie je doplnený správnymi vedomosťami o riadení podnikov, môže stroskotať a skončiť medzi porazenými. Poznanie a umné využívanie jednotlivých manažérskych zručností, poznanie ich vplyvu na spôsob riadenia podniku je jedným z najdôležitejších predpokladov úspešného a dlhotrvajúceho podnikania.

Autor je riaditeľom pre konzultácie a poradenstvo Transfer Slovensko, s.r.o., Bratislava.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Ako manažovať ľudské zdroje

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.