Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Realizácia preukazovania pôvodu majetku je otázna

06.10.2005, 00:00 | Branislav Pospíšil

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

PodnikanieKoncom júna tohto roka prijal slovenský parlament dlho diskutovaný a pre niektorých kontroverzný zákon o preukazovaní pôvodu majetku (č. 335/2005 Z.z.). Jeho cieľom je upraviť podmienky a postup orgánov verejnej moci pri odnímaní majetku všetkým osobám bez rozdielu, ak ho nadobudli z nelegálnych príjmov. Zákon má od 1. septembra za sebou práve prvý mesiac účinnosti.Úloha polície. Ako prvá podľa zákona preskúmava legálnosť nadobudnutia majetku finančná polícia, a to buď z vlastného podnetu, ak podozrivé skutočnosti zistí sama, alebo na základe písomného oznámenia. To musí popri iných náležitostiach obsahovať najmä označenie oznamovateľa. Okrem toho zákon vyžaduje, aby totožnosť oznamovateľa finančná polícia vždy preverila. Oznámenie možno podať útvaru finančnej polície, prípadne ktorémukoľvek inému orgánu verejnej moci. Úlohou finančnej polície pri preverovaní majetku je preskúmať príjmy, hodnotu majetku, ako aj spôsob nadobudnutia majetku osoby, proti ktorej oznámenie smeruje alebo ktorú z vlastného podnetu prešetruje. Na to zákon priznáva finančnej polícii niektoré oprávnenia, napríklad vyžadovať vysvetlenia, oprávnenie nazerať do účtovných, prípadne iných písomností a záznamov, vstupovať za týmto účelom do budov, priestorov a dopravných prostriedkov slúžiacich na podnikanie, ako aj vyžadovať od bankových inštitúcií správy o ich klientoch. Na druhej strane však treba poznamenať, že zákon ako taký nepozná žiadnu sankciu za neposkytnutie takto vyžiadanej súčinnosti.Postup prokurátora. Cieľom preverovania vykonávaného finančnou políciou je zistiť, či hodnota majetku preverovanej osoby presahuje o tisícnásobok minimálnej mzdy jej preukázateľné príjmy (o cca 6,5 milióna korún). Ak sa to polícii podarí, zákon jej ukladá povinnosť podať prokurátorovi podnet, aby podal na súd návrh na začatie konania o odňatí majetku. Podnet finančnej polície je prokurátor povinný preskúmať, prípadne ju môže požiadať o jeho doplnenie. Potom je povinný osobu, proti ktorej podnet smeruje, vyzvať, aby sa k nemu vyjadrila a predložila mu dôkazy, akým spôsobom majetok označený v podnete nadobudla. Na predloženie dôkazov a poskytnutie vysvetlenia zákon ukladá preverovanej osobe lehotu 30 dní. Následne, ak podané vysvetlenie nie je z pohľadu prokurátora dostatočné, prípadne vôbec nebolo podané a zo zistených skutočností možno odôvodnene usúdiť, že hodnota majetku preverovanej osoby skutočne presahuje o 1 000-násobok minimálnej mzdy jej preukázateľné príjmy, zákon prokurátorovi ukladá povinnosť, aby podal na súd návrh na začatie konania o odňatí majetku. Okrem toho zákon priznáva prokurátorovi aj oprávnenie na to, aby podal na súd návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým súd zakáže odporcovi nakladať s majetkom označeným v návrhu. Tomuto návrhu súd môže, ale nemusí vyhovieť.Bremeno dôkazov. V konaní pred súdom prokurátor preukazuje existenciu rozdielu v sume aspoň tisícnásobku minimálnej mzdy medzi preukázateľnými príjmami odporcu a jeho skutočným majetkom. Ak sa mu to podarí, súd vysloví, že majetkový rozdiel prepadá v prospech štátu. Odporca v konaní pred súdom preukazuje opak. Ako z uvedeného vyplýva, hlavné dôkazné bremeno nesie prokurátor, ktorý musí preukázať najmä existenciu majetku, jeho hodnotu a majetkové práva odporcu k nemu, a to aspoň v tom rozsahu, aby preukázaná hodnota majetku presahovala o 1 000-násobok minimálnej mzdy preukázateľné príjmy odporcu. Sporné pritom môžu byť najmä preukázateľné príjmy odporcu, pretože zákon bližšie nevymedzuje, čo všetko nimi môže byť. To, ako sa k tomu postavia súdy, zostáva veľkou otázkou.Neriešené otázky. Nie je vylúčené, aby súdy ako preukázateľný príjem uznali aj pôžičku alebo dar, prípadne iné jednostranne výhodné zmluvy o prevode majetku s bagateľnou odplatou, ktoré však samy osebe môžu byť veľmi jednoducho a navonok dôveryhodne fingované. Okrem toho problematické z pohľadu prokurátora bude s určitosťou aj preukazovanie majetku, ktorý sa nachádza v cudzine alebo ktorý odporca do cudziny previedol. O takomto majetku sa prokurátor vôbec nemusí dozvedieť alebo preukázanie jeho existencie, bude nanajvýš ťažké, ak vôbec možné. V neposlednom rade je otázna aj praktická účinnosť predbežných opatrení, ktorých vydania sa prokurátor môže domáhať a ktorých cieľom je zabrániť tomu, aby odporca pred tým, ako rozhodnutie o prepadnutí majetku nadobudne právoplatnosť, majetok previedol na niekoho iného či do cudziny. Najmä v prípadoch, ak majetok nepatrí priamo odporcovi, ale obchodnej spoločnosti, ktorú odporca ovláda, nie je možné ho predbežným opatrením efektívne postihovať. Tým možno postihnúť len majetkovú účasť odporcu v obchodnej spoločnosti, ale nie majetok obchodnej spoločnosti, ktorý vo svojej podstate odporca užíva ako svoj vlastný a s ktorým môže bez ďalšieho voľne nakladať – napríklad ako konateľ, prípadne člen predstavenstva. Ide tu pritom o výpočet len niektorých a zďaleka nie všetkých možností, ako sa možno proti cieľu, ktorý zákon legitímne sleduje, účinne brániť. Je nepochybné, že zákon sleduje legitímny cieľ. Otázkou však ostáva, či sa neprecenili možnosti riešenia negatívnych spoločenských javov len zákonnými úpravami bez sprievodných inštitu-
cionálnych zmien a či vôbec je možné dosiahnuť takýto cieľ výlučne iba zákonom.Článok je uverejnený na www.epi.sk

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.