Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Rozdelenie podielového spoluvlastníctva podlieha dani z prevodu nehnuteľností

04.10.2000, 08:00 | Ing. TERÉZIA MÄSIAROVÁ

1

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Podnikanie

Ak vlastníctvo k jednej a tej istej nehnuteľnosti patrí dvom alebo viacerým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve týchto osôb. Spoluvlastníctvo môže vzniknúť na základe tých istých skutočností ako vlastnícke právo, teda kúpnou alebo darovacou zmluvou, dedením alebo rozhodnutím štátneho orgánu.

Občiansky zákonník v platnom znení upravuje dve formy spoluvlastníctva. Ide o spoluvlastníctvo podielové a bezpodielové, prípadne kombináciu obidvoch predchádzajúcich vlastníckych typov. Zaujímavosťou je, že bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť iba medzi manželmi. Podielové spoluvlastníctvo môže byť aj medzi manželmi, napríklad ak obidvaja manželia dedia.

Podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo

Podielové spoluvlastníctvo je charakteristické tým, že spoluvlastnícky podiel vymedzuje ideál­nu mieru účasti spoluvlastníka na právach a povinnostiach vyplývajúcich z titulu podielového spoluvlastníctva. Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké. Podielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť medzi fyzickými osobami, fyzickými a právnickými osobami, právnickými osobami navzájom a medzi fyzickými osobami a štátom. Výšku spoluvlastníckych podielov možno určiť dohodou ako dvojstranným, prí­padne viacstranným právnym úkonom alebo právnym predpisom, ako je to napríklad pri dedení.

Ak sa spoluvlastnícky podiel pre­vádza, majú spoluvlastníci po­dľa § 140 Občianskeho zákonníka predkupné právo. To neplatí, ak ide o prevod blízkej osobe. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone svojho predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti svojich podielov.

Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní, prípadne na návrh niektorého spoluvlastníka môže v sporných prípadoch rozhodnúť súd. V prípade zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva k nehnuteľnosti musí mať dohoda vždy písomnú formu, pretože pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti sa vlastníctvo nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností. Podmienkou zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva k jednej nehnuteľnosti, ak ide o vytvorenie nových reálnych parciel, je geometrický plán.

Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov, ak nadobúda spoluvlastník pri reálnom rozdelení nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkov nehnuteľnosti v cene prevyšujúcej hodnotu jeho podielu bezplatne, považuje sa bezodplatné nadobudnutie nehnuteľnosti nad túto hranicu za darovanie, ktoré podlieha dani z darovania.

Podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona, ak nadobúda spoluvlastník pri reálnom rozdelení nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkov nehnuteľnosti v cene prevyšujúcej hodnotu jeho podielu odplatne, považuje sa odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti nad túto hranicu za prevod, ktorý podlieha dani z prevodu nehnuteľností podľa ustanovení príslušného zákona.

Ak majú spoluvlastníci v podielovom spoluvlastníctve viaceré nehnuteľnosti a po čase sa rozhodnú z najrozličnejších dôvodov na rozdelení nehnuteľností, väčšinou dochádza k zámene jedného spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti za druhý spoluvlastnícky podiel k inej nehnuteľnosti, teda k zámene jednotlivých nehnuteľností, ktoré sú v spoluvlastníctve viacerých fyzických alebo právnických osôb. Dôvodom vedúcim k takémuto kroku sú často nezhody medzi konkrétnymi podielovými spoluvlastníkmi.

Zámenná zmluva

Na zámennú zmluvu sa podľa§ 611 Občianskeho zákonníka použijú primerane ustanovenia o kúpnej zmluve, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú nehnuteľnosť za nehnuteľnosť. Realizuje sa to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne nehnuteľnosti, ktorú výmenou dáva, za predávajúceho, a ohľadne nehnuteľnosti, ktorú výmenou prijíma, za kupujúceho.

Daňovníkom na dani z prevodu a prechodu nehnuteľností je po­dľa § 8 ods. 2 zákona č. 318/1992 Zb. v znení neskorších predpisov prevodca s nadobúdateľom. To znamená, že pri prevode vymieňaných nehnuteľností platia daň spoločne a nerozdielne prevodca s nadobúdateľom.

Podľa § 9 ods. 2 citovaného zákona, ak sa vymieňajú nehnuteľnosti, považujú sa ich vzájomné prevody za jeden prevod a daň sa vyberie z prevodu tej nehnuteľnosti, z prevodu ktorej je vyššia. Zákonodarca na jednej strane v podstate zvýhodňuje zdaňovanie prevodov zámennou zmluvou. Vždy sa berie do úvahy iba jeden prevod a ten sa následne zdaňuje, aj keď ide fakticky o dva prevody. Na druhej strane sa daň vyrubuje z prevodu tej nehnuteľnosti, z ktorej je vyššia.

Podľa § 2 devízového zákona č. 202/1995 Z.z. v znení poslednej novely, ktorá bola vykonaná zákonom č. 388/1999 Z.z., je cudzozemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je tuzemcom. Cudzozemcom je aj organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku s výnimkou pobočky zahraničnej banky.

Tuzemec

a cudzozemec

Tuzemcom je právnická osoba so sídlom v tuzemsku alebo fyzická osoba s trvalým pobytom v tuzemsku. Tuzemcom je aj organizačná zložka tuzemca v zahraničí.

Pri všetkých spomínaných transferoch nehnuteľností je potrebné prevádzané nehnuteľnosti oceniť. Z úradne stanovenej ceny prevádzaných nehnuteľností podľa vyhlášky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov sa percen­tuálne odvodzuje výška správneho poplatku pri zápise do katastra nehnuteľností a celková výška dane z prevodu a dane z darovania.

Správne poplatky sú ukladané podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Podľa § 22 citovanej vyhlášky sa cena do 31. decembra 1999 pri prevodoch vlastníctva stavieb, pozemkov a trvalých porastov na zahraničnú právnickú osobu vypočítavala v cenovej úrovni zahraničného trhu na základe technického ohodnotenia podľa metodiky bežnej v zahraničí a prepočítavala sa na slovenskú menu kurzom platným ku dňu spracovania ocenenia.

Pri prevodoch bolo možné dojednať aj odlišnú cenu, ako je vypočítaná cena. Takto stanovená cena však bola platná až po schválení Ministerstvom financií SR. Schválená cena sa potom považovala za cenu zistenú po­dľa citovanej vyhlášky. Od 1. januára 2000 však nadobudla účinnosť novela spomínanej vyhlášky, ktorá odstránila uvedený postup.

Nový právny stav

Ak dôjde k zrušeniu spoluvlastníctva k viacerým nehnuteľnostiam a jeho následnému vyporiadaniu výmenou jednej nehnuteľnosti, napríklad lesa, za inú, napríklad statok, dochádza k vzniku daňovej povinnosti. V prípade, ak ide o cudzozemca, do 31. decembra 1999 bolo potrebné stanoviť cenu postupom podľa § 22 spomínanej vyhlášky.

Ak dôjde k zrušeniu a vyporiadaniu spoluvlastníctva k nehnuteľnosti po 1. januári 2000, potom sa cena nehnuteľnosti stanoví pre cudzozemca ako pre tuzemca, pričom sa v plnom rozsahu použije vyhláška č. 465/1991 Zb. v znení poslednej novely.

Autorka je spolupracovníčkou TRENDU.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.