Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zákon o ochrane svedka v boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších foriem trestnej činnosti

07.10.1998, 09:03 | doc . JUDr. JÁN ROHÁČ | CSc.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Podnikanie

V súvislosti s čiastkovými a sporadickými informáciami o zákonnej úprave ochrany svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa medzi podnikateľmi objavili názory typu - kto by sa dnes pre to odvážil svoj život vystavovať nebezpečenstvu?

Je pochopiteľné, že na taký významný fenomén, za akého je svedok v trestnom konaní považovaný, sú aj rozličné názory. Niektoré vychádzajú z vlastnej empírie, iné zo sprostredkovaných informácií, napríklad prostredníctvom médií. Ďalšie pramenia napríklad z filmov približujúcich prípady zo súdnej siene na televíznej obrazovke a podobne.

Spomínané poznanie však signalizuje, že ak chceme k problematike ochrany svedka podľa zákona č. 256, na ktorom sa 8. júla 1998 NR SR uzniesla s účinnosťou od 1. januára 1999, zaujať objektívnejší postoj, musíme mať aj extenzívnejšie informácie o jeho obsahu. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že nie každý obľubuje čítanie Zbierky zákonov SR, napríklad z hľadiska prevencie. Naopak, každodenná prax potvrdzuje, že čítanie zákonov spravidla prichádza na rad až vtedy, keď sa jeho adresát ocitne v tzv. patologickej situácii.

Poskytovanie ochrany a pomoci svedkovi

Predovšetkým treba mať na zreteli, že citovaný zákon upravuje podmienky a postup pri poskytovaní ochrany a pomoci

- ohrozenému svedkovi

- chránenému svedkovi

- ich blízkym osobám (podľa § 116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, iné osoby v pomere rodinnom alebo podobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu), ktorým v súvislosti so svedeckou výpoveďou alebo poskytnutím dôkazu vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia zo strany osôb páchajúcich najzávažnejšie, najmä organizované formy trestnej činnosti (zákon č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 58/1996 Z.z.).

Za ohrozeného svedka sa na účely zákona č. 256/1998 Z.z. považuje osoba, ktorá v trestnom konaní vypovedala ako svedok a výpoveďou, prípadne ďalšími skutočnosťami poskytne dôkaz o páchateľovi alebo o okolnostiach najzávažnejšej, najmä organizovanej formy trestnej činnosti a v súvislosti so svedeckou výpoveďou a poskytnutím údajov o svojej osobe je tu dôvodná obava z ohrozenia života alebo zdravia. To však iba za predpokladu, že bol útvaru Policajného zboru, ktorý zabezpečuje úlohy podľa tohto zákona, doručený písomný návrh na jej zaradenie do programu ochrany svedka (návrh na ochranu), a ak to okolnosti vyžadujú, aj písomný návrh na vykonávanie neodkladných opatrení (návrh na opatrenia).

Za ohrozeného svedka sa považuje aj blízka osoba ohrozeného svedka uvedená v návrhu na ochranu alebo v návrhu na opatrenia.

Chránený svedok sa na účely zákona č. 256/1998 Z.z. rozumie osoba zaradená do programu ochrany svedka (programu ochrany). Rovnako za chráneného svedka sa považuje blízka osoba chráneného svedka, ak je zaradená do programu ochrany.

Čo sa rozumie pod pojmom neodkladné opatrenia, zákonodarca vysvetľuje v ods. 4 § 2 zákona. Je to súbor úkonov a opatrení vykonávaných útvarom na poskytnutie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi z dôvodu bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva počas trestného konania. Pod programom ochrany svedka sa rozumie súbor úkonov a opatrení vykonávaných útvarom za pomoci

- štátnych orgánov

- obcí

- právnických osôb

- fyzických osôb

na poskytnutie ochrany a pomoci chránenému svedkovi z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva počas trestného konania a pokým trvajú dôvody poskytovania ochrany a pomoci.

Návrh na zaradenie svedka do programu ochrany

Podľa § 3 zákona č. 256/1998 Z.z. písomný návrh na ochranu, a ak to okolnosti vyžadujú, aj písomný návrh na opatrenia vypracuje a útvaru doručí

a) v prípravnom konaní vyšetrovateľ alebo prokurátor

b) v konaní pred súdom sudca.

V odôvodnení návrhu na ochranu treba uviesť najmä osobné údaje a osobné pomery ohrozeného svedka, opis trestnej veci, v ktorej ohrozený svedok vypovedá, charakter nebezpečenstva hroziaceho ohrozenému svedkovi, význam poskytnutej svedeckej výpovede, prípadne iného dôkazu na trestné konanie.

V odôvodnení návrhu na opatrenia treba uviesť najmä opis trestnej veci, v ktorej ohrozený svedok vypovedá, a charakter nebezpečenstva hroziaceho ohrozenému svedkovi.

Rozhodovanie o návrhoch

O návrhu na ochranu, návrhu na opatrenia a návrhu na odstúpenie od pravidiel vykonávania programu ochrany rozhoduje komisia, a ak vec neznesie odklad, o návrhu na opatrenia rozhoduje predseda komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradník (porovnanie § 4 ods. 1 zákona č. 256/1998 Z.z.).

Táto komisia sa skladá z predsedu a zo štyroch členov. Predsedu komisie, jedného člena a ich náhradníkov vymenúva a odvoláva minister vnútra SR z príslušníkov Policajného zboru. Dvoch členov komisie a ich náhradníkov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti SR z podriadených zamestnancov, ktorí majú prax z oblasti súdnictva a väzenstva, a jedného člena a jeho náhradníka vymenúva a odvoláva generálny prokurátor SR z prokurátorov Generálnej prokuratúry SR. Tieto osoby musia byť zároveň oprávnené oboznamovať sa so štátnym tajomstvom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

Náhradníci zastupujú predsedu komisie a členov komisie, ak tí nemôžu vykonávať úkony, na ktoré sú oprávnené zákonom č. 256/1998 Z.z. Komisia môže rozhodovať, ak sú prítomní najmenej štyria členovia komisie alebo ich náhradníci. Na prijatie návrhu podľa ods. 1 § 4 zákona č. 256/1998 Z.z. je potrebný súhlas najmenej štyroch prítomných členov alebo ich náhradníkov. Podrobnosti o činnosti komisie ustanoví rokovací poriadok, ktorý vydá minister vnútra po dohode s ministrom spravodlivosti a generálnym prokurátorom SR.

Zákonodarca upravil aj rozhodovanie o návrhu na opatrenia (§ 5), rozhodovanie o návrhu na ochranu (§ 6), pravidlá vykonávania programu ochrany (§ 7), neodkladné opatrenia na poskytovanie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a ich vykonávanie (§ 8), skončenie vykonávania neodkladných opatrení útvarom (§ 9) a oprávnenia útvaru (§ 10 až 13 napríklad - "ochranu a pomoc chránenému svedkovi a ohrozenému svedkovi vykonáva útvar bez poskytovania informácií komisii alebo akýmkoľvek právnickým osobám alebo fyzickým osobám o skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním neodkladných opatrení a programu ochrany". V súvislosti s vykonávaním programu ochrany je útvar oprávnený spolupracovať s políciami iných štátov podľa dohôd uzavretých Ministerstvom vnútra SR. V programe ochrany možno zmeniť totožnosť chráneného svedka - ak je chráneným svedkom neplnoletá osoba alebo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, zmenu totožnosti mož-

no vykonať len so súhlasom jej zákonných zástupcov atď.)

Treba vedieť, že podľa § 14 zákona č. 256/1998 Z.z. program ochrany počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže SR v spolupráci s útvarom (Policajným zborom).

Vykonávanie neodkladných opatrení a programu ochrany v konaní pred súdom je upravené v ustanovení § 15 zákona č. 256/1998 Z.z., napríklad predseda senátu písomne vyrozumie útvar o dátume hlavného pojednávania, na ktorom bude nevyhnutná účasť ohrozeného svedka. Predseda senátu zabezpečí administratívne opatrenia a prostredníctvom útvaru technické opatrenia pri výsluchu ohrozeného svedka alebo chráneného svedka pred súdom (možno pozrieť aj § 91 ods. 3, v § 101b ods. 3 a v § 215a Trestného poriadku v znení zákona č. 256/1998 Z.z.). Ochranu ohrozeného svedka alebo chráneného svedka v konaní pred súdom zabezpečuje útvar v spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej stráže SR a v súčinnosti s inými útvarmi Policajného zboru.

Odstúpenie od ochrannej dohody

Od ochrannej dohody uzatvorenej podľa § 7 zákona č. 256/1998 Z.z. môže odstúpiť tak chránený svedok, ako aj útvar (možno porovnať § 16 ods. 1 tohto zákona).

Z ods. 2 § 16 je evidentné, že chránený svedok môže od ochrannej dohody odstúpiť len na základe písomnej žiadosti, ktorú musí doručiť útvaru. Útvar potom vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie dátum skončenia vykonávania programu ochrany na základe písomnej žiadosti chráneného svedka a písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu, ak bola žiadosť doručená ešte do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá (možno porovnať ods. 3 § 16).

Ak chránený svedok odmieta výpoveď, prípadne poruší ustanovenia ochrannej dohody alebo ak po jej uzatvorení spácha úmyselný trestný čin, vyšetrovateľ, prokurátor alebo sudca môže do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá, prostredníctvom útvaru navrhnúť komisii odstúpenie od ochrannej dohody (ods. 4 § 16).

Úprava ďalšieho postupu pri odstúpení od ochrannej dohody je premietnutá do ustanovení § 16 ods. 5 až 7 zákona č. 256/1998 Z.z.

Na ochrannú dohodu uzatvorenú podľa zákona č. 256/1998Z.z. sa nevzťahuje Občiansky zákonník. Rovnako na konanie podľa citovaného zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, teda zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Prerušenie a zánik ochrany

Program ochrany sa môže prerušiť, ak dočasne pominuli dôvody jeho vykonávania. Dôvody na prerušenie vykonávania programu ochrany sú najmä tie, že chránený svedok

a) je nezvestný a uplynula lehota šiestich mesiacov od vyhlásenia pátrania po jeho osobe alebo

b) trpí dočasnou duševnou poruchou, ktorá má za následok porušenie ustanovení ochrannej dohody a ich ďalšie plnenie nemožno zabezpečiť inak.

Útvar vyhotoví zápisnicu o prerušení vykonávania programu ochrany, v ktorej uvedie dátum prerušenia vykonávania programu ochrany. Útvar vyrozumie o prerušení vykonávania programu ochrany vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá (možno porovnať § 17 zákona č. 256/1998 Z.z.).

Možnosť obnovenia vykonávania programu ochrany je upravená v § 18 spomínaného zákona. Z dikcie § 19 zákona však vyplýva, že program ochrany zaniká, ak pominuli dôvody jeho vykonávania. Zánikom programu ochrany zaniká aj ochranná dohoda. Dôvody zániku programu ochrany sú najmä tie, že chránený svedok zomrie alebo trpí trvalou duševnou poruchou, ktorá vylučuje plnenie ustanovení ochrannej dohody a ich plnenie nemožno zabezpečiť inak.

Reálne objektivizujúcu odpoveď na mnohé otázky súvisiace s obsahom zákona č. 256/1998 Z.z. môže dať predovšetkým právna prax, ktorá je jedným z najvýznamnejších korektorov celého právneho poriadku platného v spoločnosti.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.