Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zmluvou o združení nevzniká právnická osoba

10.10.2001, 08:00 | JÁN ROHÁČ

 • Tlačiť
 • 0

Problematika združovania podnikateľov na základe zmluvy je upravená v ustanoveniach §§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka (OZ) v platnom znení. Z ich obsahu vyplýva, že niekoľko osôb sa môže združiť, aby sa spoločne pričinili o dosiahnutie určitého cieľa. Podnikatelia, ktorí chcú podnikať spoločne, majú v podstate na výber dve alternatívy. Môžu založiť obchodnú spoločnosť alebo uzatvoriť zmluvu o združení. Často volia druhú cestu najmä kvôli časovému hľadisku. Zapísanie firmy do obchodného registra trvá totiž na Slovensku v priemere dva až šesť mesiacov. Treba si však uvedomiť, že združenia podľa § 829 OZ nemajú právnu subjektivitu. Nie sú teda právnickými osobami.

Každý z účastníkov združenia je povinný vyvíjať činnosť spôsobom určeným v zmluve a zdržať sa akýchkoľvek aktivít, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie účelu, na ktorý bolo združenie založené. Účel má byť v súlade so zákonom. Nemusí to byť iba podnikateľská činnosť. Do úvahy pripadá aj združenie, ktorého cieľom je napomáhať rozvoj kultúry. Jeho prípadná podnikateľská činnosť má potom iba vedľajší charakter a pomáha financovať hlavnú činnosť.

Nevyžaduje sa písomná forma

Zákon nepredpisuje pre zmluvu o združení písomnú formu. Z praktických dôvodov je však vhodné, aby zmluva predsa len bola písomná. Zmluvu možno uzavrieť aj postupne, ak k združeniu postupne pristupujú aj ďalší účastníci. Na to je však potrebný súhlas ostatných členov združenia, a to jednotlivo alebo podľa príslušných ustanovení zmluvy o združení. Povinnosť člena združenia vyvíjať preň činnosť nemusí nevyhnutne znamenať vykonávať ju osobne. Člen združenia ju môže vykonávať i sprostredkovane poverenými osobami, ak ide o pracovnú činnosť. Člen však môže vniesť do združenia aj majetkový vklad.

Účastník je povinný poskytnúť do združenia majetkové hodnoty v dobe určenej v zmluve, inak bez zbytočného odkladu po jej uzavretí. Ak nie je vymenovaný správca, nakladá s nimi osoba, ktorá ich združeniu poskytla. Musí ich však od ostatného svojho majetku oddeliť dohodnutým spôsobom alebo spôsobom, ktorý oznámi ostatným účastníkom zmluvy.

Takto poskytnuté peniaze alebo iné druhovo určené veci sú v spoluvlastníctve všetkých účastníkov združenia v pomere k ich výške. Jednotlivo určené veci sú v bezplatnom užívaní zainteresovaných osôb. Treba vedieť, že tu ide o nový osobitný spôsob nadobudnutia podielového spoluvlastníctva v porovnaní s ustanovením § 137 OZ. K strate vlastníctva na jednej strane a jeho nadobudnutiu na druhej strane dochádza v dôsledku plnenia zmluvy o združení. Majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti združenia sa stáva spoluvlastníctvom všetkých jeho účastníkov.

Spoločne a nerozdielne

Podiely účastníkov združenia na majetku získanom spoločnou činnosťou sú rovnaké, pravda, ak zmluva neurčuje inak. Zo záväzkov voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne. Účastníci tak zodpovedajú svojím vlastným majetkom, bez ohľadu na to, či existuje nejaký spoločný majetok združenia.

Ak nie je v zmluve určené inak, rozhodujú účastníci o zaobstarávaní spoločných vecí jednomyseľne. Ak má podľa zmluvy rozhodovať väčšina hlasov, patrí každému účastníkovi združenia jeden hlas. Veľkosť podielu v takom prípade nerozhoduje.

Zákonodarca upravil aj spôsob vystúpenia a vylúčenia účastníka zo združenia. Každý účastník môže zo združenia vystúpiť, nie však v nevhodnom čase a na ujmu ostatných členov. Z vážnych dôvodov pritom môže účastník zo združenia vystúpiť kedykoľvek, a to aj v prípade dohodnutia výpovednej lehoty. Vystúpenie je jednostranný právny úkon. Zákon preň nevyžaduje písomnú formu. Postačuje teda ústny neformálny prejav. Platnosť či neplatnosť vystúpenia možno napadnúť aj na súde.

Z vážnych dôvodov možno účastníka zo združenia vylúčiť. Ak zmluva neurčuje inak, je potrebný jednomyseľný súhlas ostatných účastníkov. Právo združenia vylúčiť so svojho stredu jedného z účastníkov nemožno dohodou odstrániť. Dohodnúť sa však dajú detaily mechanizmu vylúčenia. Ak nie je nič stanovené v zmluve, rozhodujú o vylúčení jednomyseľne všetci ostatní členovia združenia, nie iba prítomné osoby. Takéto rozhodnutie sa musí oznámiť vylúčenému členovi a až potom vyvoláva právne účinky. Spôsob oznámenia môže byť rôzny. Vylúčený sa môže brániť súdnou cestou a dokazovať, že na jeho vylúčenie neexistovali vážne dôvody.

Rozpustenie združenia

Účastníkovi, ktorý zo združenia vystúpil alebo bol z neho vylúčený, sa vnesené veci vrátia. Podiel majetku podľa stavu v deň vystúpenia alebo vylúčenia sa mu vyplatí v peniazoch. Účastník, ktorý vystúpil alebo ktorý bol vylúčený, sa pritom nezbavuje zodpovednosti za záväzky z činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa, keď združenie dobrovoľne alebo nedobrovoľne opustil.

Pri rozpustení združenia majú účastníci nárok na vrátenie poskytnutých hodnôt. Pokiaľ ide o majetok získaný výkonom spoločnej činnosti združenia, rozdelia si ho medzi sebou spôsobom určeným v zmluve, inak rovnakým dielom. Zákonodarca tu neupravuje samostatne, kedy sa združenie rozpúšťa, takže bude nutné vychádzať z textu zmluvy o združení.

Autor je spolupracovníkom TRENDU.


 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie/legislatíva

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.