Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Časové limity premlčania výberu daní

03.09.1998, 08:15 | Ing. EMIL BURÁK

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Podnikanie

V hektickom čase ekonomickej transformácie a s tým súvisiacim širokým portfóliom tieňovej ekonomiky a ekonomickej kriminality si mnohí daňoví neplatiči kladú otázky, aké sú časové limity trvania ich potenciálneho ohrozenia a alternatívneho postihu zo strany štátu. Táto otázka je usmernená v kontexte zániku práva vyrubiť daň a premlčania práva vybrať daň v špeciálnom legislatívnom predpise, ktorým je zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Problém nielen v deravej legislatíve

Ešte stále nezrelý kontrolný systém (daňové úrady, finančná polícia), limitovaný nekvalitnou materiálno-technickou základňou a slabými motívmi odmeňovania pre niekoľko málo skutočných odborníkov a expertov v jeho radoch, ako aj politickou nevôľou a manažérskou profesionalitou nedokáže dlhodobo efektívne a flexibilne riešiť progresívne stúpajúce daňové nedoplatky, ktorých len odhalená a kontrolou evidovaná časť k prvému polroku 1998 prekročila hranicu 33 miliárd Sk.

Vynára sa teda otázka, či naznačený hospodársky neúspech nie je spôsobený v dôsledku nedokonalej legislatívy. Určitý podiel legislatívneho nihilizmu tu je, ale a priori možno považovať načrtnutý a na pomery malej slovenskej ekonomiky obrovský podiel daňových nedoplatkov za výsledok komplexne nízkej profesionálnej bonity kontrolných orgánov. Objektívne je nevyhnutné konštatovať, že ak štát urýchlene nezlepší odmeňovací systém (čo tzv. inštitút špičkového pracovníka v štátnej správe pri svojom zneužívaní na odmeňovanie verných, ale nie odborníkov neriešil na úseku kontrolórskej elity), ešte aj to torzo odborníkov, čo neodišlo za lepšími pracovnými podmienkami do privátneho sektora, tak pravdepodobne čoskoro urobí.

Vyrubenie dane a jej doplatku

Ak skúmame legislatívne východiská na prácu daňových kontrolórov a daňových správcov, v §§ 44 a 45 a v § 69 už citovaného zákona č. 511/1992 Zb. v znení doplnkov nájdeme podrobnosti k tejto tematike.

Podľa výsledkov vyrubovacieho konania určí správca daň, ktorá má byť daňovému subjektu vyrubená. Ak sa daňová povinnosť odchyľuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo hlásení alebo od dane, ktorú daňový subjekt v daňovom konaní uznal, musí byť zo spisového materiálu zrejmé, na akom podklade správca dane vyrubil daň odlišne. Ak sa daňová povinnosť neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní (čo správca dane zistí pri kontrole, ak daňový subjekt priznanie k dani podal), nemusí správca dane oznámiť daňovému subjektu výsledok vyrubenia, ak o to daňový subjekt výslovne nežiada.

V praxi to znamená, že keď daňový úrad vykoná kontrolu na určenej dani a vyhotoví o nej tzv. protokol o daňovej kontrole, nemusí jeden výtlačok doručiť kontrolovanému daňovému subjektu, ak pri kontrole dane nezistí rozdiely a ak daňový subjekt vyslovene o tento protokol nepožiada.

Deň vyrubenia dane

V tomto prípade sa za vyrubenie dane považuje podané daňové priznanie alebo hlásenie a za deň vyrubenia dane sa považuje posledný deň lehoty na podanie daňového priznania alebo hlásenia. Ak bolo daňové priznanie alebo hlásenie podané oneskorene, tak deň, keď ho správca dane dostal. Deň vyrubenia sa považuje za deň doručenia. Vzťahuje sa to aj na dodatočné daňové priznanie alebo hlásenie. Odvolacia lehota je pätnásť dní.

Ak zistí správca dane, že vyrubená daň je nižšia, ako mala byť vyrubená, dorubí takto zistený rozdiel dodatočným platobným výmerom.

Zánik práva vyrubiť daň

Ak citovaný zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, nemožno vyrubiť daň ani jej doplatok alebo priznať nárok na daňový odpočet po uplynutí troch rokov od konca roku, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo hlásenie alebo v ňom vznikla daňová povinnosť bez toho, aby tu súčasne bola povinnosť daňové priznanie alebo hlásenie podať.

Zákon však pamätá aj na dlhšie "ochranné obdobie", pretože platí: Ak bol pred uplynutím tejto lehoty vykonaný úkon smerujúci k vyrubeniu dane alebo jej doplatku, plynie trojročná lehota znovu od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt o tomto úkone vyrozumený. Vyrubiť a dodatočne vyrubiť daň však možno najneskôr do desiatich rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo hlásenie alebo v ktorom vznikla daňová povinnosť bez súčasnej povinnosti podať daňové priznanie alebo hlásenie.

Paradoxy kontrolnej siete

Často diskutovaným faktom medzi teoretickými odborníkmi i podnikateľmi v praxi je frekventovaný argument o špekulačnej kalkulácii, či podať daňové priznanie alebo nie. A ak priznanie nebude podané, či na to daňový úrad je schopný vždy prísť. Racionálnym jadrom takýchto nesystémových úvah je skutočnosť odpozorovaná z praxe, kde existuje ešte stále viac podnikavcov vôbec neplatiacich dane, ktorým sa zatiaľ nič nestalo (v zmysle odhalenia, prípadne finančnej sankcie zo strany daňového úradu). Keďže daňový kontrolný systém je ešte stále v SR deravý (je len v štádiu dotvárania), javí sa mnohým podnikavcom výhodnejšie priznanie k dani nepodať, "lebo na nich daňový úrad možno nepríde".

Vysmievajú sa potom tým daňovým subjektom, ktorí priznanie k dani podali a zaplatili daň, ale daňový úrad ich pri kontrole ešte (pri možnom dohľadaní chýb) dodanil a vyrubil im aj penále. Aká je šanca a perspektíva takýchto podnikateľských subjektov vo vzťahu k právomoci legislatívy?

Premlčanie práva vybrať a vymáhať nedoplatok

Podľa daňovej legislatívy právo vybrať a vymáhať nedoplatok je premlčané po šiestich rokoch po skončení roka, v ktorom sa stal nedoplatok splatným. Ak je vykonaný úkon na vyberanie, zabezpečenie alebo vymáhanie nedoplatku, premlčacia lehota začína plynúť znovu po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol daňový dlžník o tomto úkone upovedomený: nedoplatok možno vybrať a vymáhať najneskôr do dvadsiatich rokov po skončení roka, v ktorom sa stal nedoplatok splatný.

Na premlčanie správca dane prihliadne len vtedy, ak daňový dlžník vznesie námietku, a to len v rozsahu uplatňovanej námietky. Ak je nedoplatok zabezpečený v hnuteľných veciach, nemôže sa záložné právo premlčať, ak má veriteľ záložnú vec v držbe.

Ak je nedoplatok zabezpečený záložným právom na nehnuteľnostiach zápisom v príslušnej evidencii, nemôže sa do tridsiatich rokov po tomto zápise proti uplatneniu takto získaného práva namietať premlčanie nedoplatku.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.