Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Mediácia ako metóda riešenia sporov sa udomácňuje aj na Slovensku

16.09.1998, 01:00 | Katarína Začková | © 1998 News and Media Holding

 • Tlačiť
 • 0

Na Slovensku sa demokratické a alternatívne spôsoby riešenia sporov prostredníctvom mediácie začali uplatňovať po roku 1989. Základom tohto riešenia je nájsť cestu, aby partneri sporu z neho vyšli obaja víťazne, teda tak, aby zo sporu obaja niečo získali. Vo svete je táto metóda označovaná win-win (výhra- -výhra). Považuje sa za oveľa finančne aj ľudsky výhodnejšiu ako riešenie sporu na súde, kde vždy jedna strana víťazí a druhá prehráva.

Konflikt, spor a mediácia

"Manažérov alebo pracovné tímy, ktoré nemajú konflikty, nemožno považovať za kvalitnejších," hovorí riaditeľ ARK, Prvej mediačnej spoločnosti, s.r.o., Bratislava Vladimír Labáth.

"Konflikty sú súčasťou sociálneho života ľudí. Ide len o to, ako ich riešiť." Psychológovia síce ponúkajú metódy riešenia konfliktov, ale nie každý je schopný sa ich naučiť a zvládnuť konflikt v istej situácii, čase a prostredí. Navrhujú preto tzv. intervenciu tretej strany - mediáciu. Využíva sa najmä tam, kde zúčastnené strany, obvykle polarizované, už nie sú schopné dohodnúť sa na niečom a siahajú po žiadosti o súdne rozhodnutie.

Mediácia, prirodzene, nepomáha len vo fáze sporu pred súdnym konaním. Môže sa uplatniť pri riešení akéhokoľvek konfliktu a sporu, ak sa dve strany nevedia dohodnúť. Len firma ARK riešila od svojho vzniku v roku 1996 od jednoduchých sporov v spolunažívaní vrátane konfliktu medzi dospievajúcim synom a rozvedenou matkou až po zložité spory medzi firmami v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, pri vymáhaní náhrad škôd, v autorských vzťahoch či dlhotrvajúce konflikty a spory v pracovných tímoch známych a úspešných firiem.

USA - raj pre mediátorov

Spojené štáty americké dominujú v štatistike množstva riešených sporov mimosúdnou cestou, aj keď nie sú prvou krajinou, ktorá mediáciu využíva, ako si to o sebe neraz myslia. Alternatívne riešenie sporov má svoje zázemie a dlhoročnú tradíciu v Japonsku a v Číne.

"USA vedú v celosvetovom trende riešiť spory mimosúdnou cestou," pripomína riaditeľ Centra prevencie a riešenia konfliktov v Bratislave Dušan Ondrušek. "Takmer 95 percent sporov medzi organizáciami, obchodných a komunitných sporov sa rieši mimo súdu. Na súde sa rozhoduje zhruba o piatich percentách sporov." Takmer všetky spory okrem násilných - vrážd, lúpeží, drogových a násilných deliktov - sa riešia pomocou tretej strany, mediátora, a končia sa dohodou obidvoch strán. Podľa výskumov zhruba 80 percent sporov sa končí úspešne - podpíše sa tzv. mediačná zmluva, v ktorej sa obe strany dohodnú na ďalšom postupe, prípadne uzavretí kauzy. Pozitívne chápaná je aj situácia ukončená rozhodnutím obidvoch strán opäť participovať na mediačnom stretnutí a hľadať nové riešenia konfliktu či sporu.

Komunitnou mediáciou sa najčastejšie riešia spory medzi manželmi, nájomníkmi a susedmi, medzi súrodencami, neformálnymi skupinami či priateľmi. V komerčnej oblasti majú záujem o tento druh riešenia sporov banky, poisťovne, firmy v bankrote, stavebné firmy, ktoré nevedia zvládnuť dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Takéto firmy mávajú aj svojho interného mediátora, ktorý permanentne vybavuje meškajúce pohľadávky a podobne. Niektoré poisťovne si svojich zamestnancov vyškolia ako mediátorov, ktorí sú k dispozícii vždy, keď napríklad klient nespláca poistnú sumu.

V USA v súčasnosti profesijná asociácia registruje 60-tisíc mediátorov. Je to atraktívna a dobre platená profesia, ktorá sa študuje už na 50 univerzitách v USA. "Profesia mediátora zahŕňa požiadavky a ovládanie viacerých profesií, blízkych k psychológovi, právnikovi, sociálnemu pracovníkovi a umelcovi," dodáva D. Ondrušek.

Mediácia šetrí finančné prostriedky

Jedným z dôvodov, prečo v USA a západnej Európe sa organizácie rozhodujú pre riešenie konfliktov a sporov mediáciou, bola zaneprázdnenosť a preplnenosť súdnych procesov. Na ich riešenie sa čakalo mesiace a roky. Navyše tieto súdne spory boli pre firmy finančne nesmierne náročné, právnici advokáti sú vo svete drahí. "Okrem toho riešenie sporov na súde neprináša úľavu. Vystresované sú obe strany, strácajú dlhodobo budované vzťahy, často aj imidž," hodnotí situáciu D. Ondrušek.

Podľa riaditeľa Mediačného centra v Banskej Bystrici Jána Hrubalu, ktorý pracoval desať rokov ako sudca, je 60 percent súdnych sporov na Slovensku úplne zbytočných. "Občania majú právo obrátiť sa na súd, ale vo väčšine prípadov by na vyriešenie kauzy stačilo efektívne vyjednávanie. Každý sudca je síce povinný pokúsiť sa o zmierovacie konanie, ale obvykle naň nemá čas." V každom prípade by mediácie odbremenili súdy, ktoré by mali viac času na skutočne vážne a len súdom riešiteľné prípady.

Mediácia sa považuje za vysoko efektívnu metódu. Úlohou mediátora je dosiahnuť spokojnosť oboch strán. Účastníci sporu však musia mať záujem o riešenie svojho problému a musia cítiť zodpovednosť za riešenie sporu. Na mediácii by sa mal vždy zúčastňovať aj kompetentný pracovník organizácie, ktorý má minimálne právoplatnosť podpisu či inú kompetenciu rozhodovania, aby sa v prípade dohody mohlo mediačné stretnutie uzavrieť.

Prvé kroky na Slovensku

S mediáciami na Slovensku začalo Centrum prevencie a riešenia konfliktov v Bratislave v roku 1991. Práve v tom roku bol prijatý zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, ktorý v §§ 10 až 12 ráta s mediáciou v prípade kolektívnych sporov. V sporoch o kolektívnej zmluve či porušení jej záväzkov predpisuje konanie pred sprostredkovateľom, čo je mediátor, alebo rozhodcom. V tomto smere centrum spolupracuje s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s organizáciami, ktoré sa dostávajú do štrajkových situácií, v podstate dodnes.

Centrum riešilo spory študentov, mimovládnych organizácií, teda tretieho sektora, ale aj zástupcov verejného a privátneho sektora. V súčasnosti okrem centra pôsobí na Slovensku aj Mediačné centrum v Banskej Bystrici a ARK. Bolo vyškolených zhruba 30 sprostredkovateľov - mediátorov.

"Dohodou a mediačnou zmluvou zavŕšime 95 až 98 percent sporov. Z nich sa dodržiava 85 percent zmlúv. Úspešnosť mediácií je teda o niečo vyššia ako povedzme v USA, kde je 80-percentná," hovorí V. Labáth.

Na vyriešenie a uzavretie niektorých sporov stačí jedno mediačné stretnutie, zvyčajne si však spory vyžiadajú tri až štyri stretnutia. Každý spor sa končí mediačnou zmluvou, ak sa nedodržiava, vyriešenie sporu sa pokladá za neúspešné. Mediátorov zaujíma spätná väzba, obvykle sledujú sporné strany dlho po tom, ako sa spor skončí. Niekedy sa v mediačnej zmluve zakotvuje ustanovenie, že v prípade obnovenia sporu budú strany pri riešení ďalej spolupracovať s mediátorom.

Krátkozrakosť a korupcia

Mediácia na Slovensku sa v porovnaní s vyspelou Európou či USA využíva pomerne málo. "Ľudia neveria vo vlastné sily, často sa tu vyskytuje postoj súvisiaci s paternalizmom - niekto, napríklad súd, to vyrieši lepšie ako ja," pripomína V. Labáth. "A potom je tu priveľa korupcie, na ktorú sa ľudia či firmy spoliehajú pri riešení svojich sporov." Mediácia korupciu nepripúšťa. Korektný a efektívny mediátor krok po kroku dosahuje dohodu, teda win-win obidvoch strán. Keby zvýhodňoval jednu stranu, manipuloval by s celým procesom a k dohode by vlastne nedošlo.

"Stretli sme sa s názorom spornej strany, že mediácia pre ňu nemá zmysel, radšej počká na rozhodnutie súdu a aj niekoľko rokov môže užívať financie, ktoré sú predmetom sporu," spomína si V. Labáth. Stáva sa, že sporné strany sa spoliehajú na právnikov, ktorých uplatia, spor vyhrajú a finančne získajú.

Podľa V. Labátha je slovenský podnikateľ ekonomicky krátkozraký, chce rýchlo zarobiť, nezáleží mu na tom, či firma prežije, zachová si imidž a klientelu. Pravdaže, neplatí to o všetkých. Iba dobre stabilizovaná firma si uvedomuje, že ak chce perspektívne podnikať, musí mať dobrú spoluprácu s partnermi. Tak dlhodobo získava viac a stáva sa efektívnejšou.

Podľa doterajších skúseností mediátorov majú o mediáciu záujem najmä firmy, ktoré už dosiahli vyspelú podnikovú kultúru a pochopili, že tento druh riešenia sporov je pre ne maximálne užitočný a perspektívny. Ide zväčša o firmy snažiace sa dlhodobo si udržať dobré a korektné vzťahy so svojimi partnermi.

Mediácia v zákonných úpravách

Hoci najúčinnejšia je dobrovoľná mediácia, kde je do istej miery zaistený záujem sporných strán o dohodu, mediátori upozorňujú, že vzhľadom na preťaženosť súdov by v určitých veľmi starostlivo vybratých sporoch mohla byť mediácia povinná. "Stačilo by doplniť občiansky súdny poriadok," odporúča J. Hrubala. "Vo svete sa ukázalo, že mediácie majú priaznivý vplyv nielen na sporné strany, ale aj páchateľov." V Nemecku napríklad má sudca právo páchateľov menších, nezávažných trestných činov poslať na mediáciu a v prípade úspešnej dohody medzi páchateľom a postihnutým môže súd upustiť od trestu.

V súdnej praxi USA sa mnohé občianske a obchodné spory riešia povinne mediáciou. Rozhodnutie o mimosúdnom riešení sporov závisí od poznania potenciálu mediácie, od ochoty konsenzuálne riešiť svoje problémy, konflikty a spory. "Je vhodné si uvedomiť, že sám vznik konfliktu nie je kritériom kvality. Kritérium kvality je prístup ku konfliktu," dodáva V. Labáth.

Dobre zvládnutý konflikt posilňuje pocit úspechu. Konštruktívne riešenie konfliktu ozdravuje komunikáciu, môže zbližovať ľudí a zvyšovať tímovú spoluprácu. Podporuje tvorivosť. Nezvládnutý konflikt môže byť hrozbou.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Ako manažovať ľudské zdroje

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.