Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Uzavretie pracovnej zmluvy na výkon funkcie konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným nie je optimálnym riešením

13.09.2000, 09:29 | Mgr. RADOVAN REPA

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Podnikanie

Nemožno vylúčiť, aby konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným vykonával funkciu štatutárneho orgánu na zá-klade pracovnej zmluvy. Autor dojednanie pracovnej zmluvy na tento účel neodporúča. Povaha funkcie konateľa a výkon práce v pracovnom pomere sú diametrálne odlišné. Uzatvoreniu mandátnej a nepomenovanej zmluvy na výkon konateľského oprávnenia sa venoval TREND 36/2000.

Zamestnanec v pracovnom pomere vykonáva prácu podľa pokynov zamestnávateľa. Prostredníctvom pracovného pomeru sa realizuje závislá forma práce. Právny rámec vzájomných práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa je obsiahnutý v pracovnej zmluve.

Základnou črtou výkonu funkcie konateľa je samostatnosť pri rozhodovaní a zabezpečovaní záujmov spoločnosti. Konateľ je obmedzený v podstate spoločenskou zmluvou, rozhodnutiami valného zhromaždenia a prípadne stanovami spoločnosti. Výkon konateľskej funkcie nemá v žiadnom prípade znaky závislej práce typické pre výkon práce v pracovnom pomere.

Konateľská funkcia je funkciou riadiacou, pričom konateľ je predstaviteľom výkonného aparátu s.r.o., ktorý dáva pokyny zamestnancom firmy. Rozdiel medzi charakterom výkonu konateľskej funkcie a výkonu práce v pracovnom pomere sa odráža aj v právnej úprave postavenia konateľa a zamestnanca.

Konateľa odvoláva valné zhromaždenie

Postavenie konateľa vo svetle platnej právnej úpravy je z hľadiska možnosti jeho odvolania upravené jednoznačne v prospech s.r.o. Konateľa volí a odvoláva valné zhromaždenie. Obchodný zákonník neobsahuje žiadne ustanovenie obmedzujúce možnosť odvolania konateľa. Valné zhromaždenie spoločnosti môže konateľa kedykoľvek odvolať, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Pokiaľ ide o zamestnanca v pracovnom pomere, zamestnávateľ takúto možnosť nemá. Ak nie je záujem na rozviazaní pracovného pomeru aj zo strany zamestnanca, teda do úvahy neprichádza rozviazanie pracovného pomeru dohodou, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba zo zákonom stanovených dôvodov. Výpočet relevantných dôvodov ustanovuje § 46 Zákonníka práce.

Ak by bol konateľ s.r.o. vykonávajúci funkciu v pracovnom pomere z tohto postu valným zhromaždením odvolaný, vznikol by problém, akým spôsobom s ním možno rozviazať pracovný pomer. Odvolanie konateľa s.r.o. z jeho funkcie valným zhromaždením nemá vplyv na pracovnú zmluvu, ktorú na výkon svojho konateľského oprávnenia uzavrel.

Ak osoba odvolaná z konateľskej funkcie nebude mať záujem rozviazať pracovný pomer dohodou, vznikne paradoxná situácia. Dotknutá osoba už z hľadiska obchodného práva nebude konateľom, naďalej však bude mať pracovnú zmluvu na výkon funkcie konateľa.

Rozhodnutie o organizačnej zmene

Odvolanie z konateľskej funkcie nie je osobitným výpovedným dôvodom uvedeným v Zákonníku práce, ktorý by zamestnávateľ mohol uplatniť. Možno sa stretnúť s názorom, že odvolanie konateľa, ktorý vykonával funkciu v pracovnom pomere, sa dá podradiť pod výpovedný dôvod v zmysle § 46 ods. 1 písm. c Zákonníka práce ako rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách. Doterajšia prax však nedala jednoznačnú odpo-veď, či možno rozhodnutie valného zhromaždenia o odvolaní konateľa chápať ako rozhodnutie o organizačnej zmene.

Z toho dôvodu nemožno odporúčať, aby bol v prípade odvolania konateľa, ktorý vykonával funkciu v pracovnom pomere, uplatnený spomínaný výpovedný dôvod. Odvolanie konateľa valným zhromaždením s.r.o. nie je možné chápať ani ako odvolanie zamestnanca z funkcie, do ktorej bol ten vymenovaný.

Rovnako nie je možné použiť postup uvedený v § 65 ods. 3 Zákonníka práce. Citované ustanovenie obsahuje možnosť dohodnúť sa so zamestnancom o jeho ďalšom pracovnom zaradení, prípadne ak zamestnávateľ pre zamestnanca inú vhodnú prácu nemá alebo ju zamestnanec odmietne, rozviazať pracovný pomer výpoveďou zo strany zamestnávateľa.

Uvedená dikcia kódexu pracovného práva sa vzťahuje iba na prípady, keď bol pracovný pomer založený vymenovaním. Vymenovanie osoby konateľa do funkcie valným zhromaždením nemá za následok vznik pracovného pomeru. Pracovný pomer medzi konateľom a s.r.o. vzniká až na základe pracovnej zmluvy, ktorá sa uzavrie po vymenovaní osoby do funkcie konateľa.

Optimálny zmluvný vzťah

Ak konateľ vykonáva funkciu v obchodnoprávnom vzťahu, či už na základe mandátnej alebo inej zmluvy, uvedeným problémom sa možno pomerne ľahko vyhnúť. Obchodnoprávne vzťahy sa na rozdiel od pracovnoprávnych vzťahov vyznačujú oveľa vyššou mierou zmluvnej slobody.

Pracovné právo takúto možnosť nedáva. Najmä ustanovenia o skončení pracovného pomeru sú stanovené kogentne. Znamená to, že ani vzájomnou dohodou zmluvných strán nemožno dojednať niečo iné, ako je upravené zákonom. Nemožno dohodnúť napríklad kratšiu výpovednú dobu, ako je výpovedná doba stanovená zákonom. Nie je možné, aby zamestnanec a zamestnávateľ dojednali v pracovnej zmluve iné, ako zákonom výslovne stanovené výpovedné dôvody.

Ak konateľ vykonáva funkciu na základe mandátnej zmluvy, je spoločnosť ako mandant oprávnená zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu vypovedať. Výpoveď nadobúda účinnosť dňom, keď sa o nej mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť.

Ak je vzťah medzi konateľom a spoločnosťou upravený takzvanou nepomenovanou zmluvou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, závisí iba od vôle zmluvných strán, akým spôsobom si upravia možnosti výpovede zmluvného vzťahu.

Za a proti

Dojednanie obchodnoprávneho vzťahu na výkon funkcie konateľa prináša so sebou výhody z hľadiska zabezpečenia záujmov s.r.o. Ide napríklad o porušenie zákazu konkurencie zo strany konateľa. Pre taký prípad možno v zmluve dojednať zmluvnú pokutu, čo v pracovnom práve nie je možné.

V rámci existencie obchodnoprávneho vzťahu medzi konateľom a spoločnosťou má s.r.o. výhodnejšie postavenie ohľadne náhrady škody. V pracovnoprávnych vzťahoch je náhrada škody v plnom rozsahu prípustná v zásade iba pri škode spôsobenej úmyselne. Naproti tomu obchodnoprávna úprava predpokladá povinnosť náhrady škody v plnom rozsahu aj pri vzniku škody spôsobenej z nedbanlivosti.

Výkon konateľského oprávnenia v obchodnoprávnom vzťahu je menej problematický ako výkon funkcie konateľa v pracovnom pomere. Napriek tomu sa táto funkcia vykonáva najčastejšie práve v pracovnoprávnom vzťahu. Vyplýva to jednak z dlhoročnej tradície výkonu práce výlučne v pracovnom pomere, ale napríklad aj z obáv z možného prepúšťania konateľov vykonávajúcich túto funkciu v obchodnoprávnom vzťahu.

Výkon funkcie konateľa so sebou prináša zodpovednosť za riešenie závažných otázok. S tým však súvisí vyššie ohodnotenie štatutára firmy. Keďže od konateľa závisí ďalší osud spoločnosti, mal by byť pripravený plne niesť zodpovednosť v podobe odvolania, ak profesionálne zlyhá.

Ak by konateľ nemohol byť operatívne odvolaný a nahradený niekým iným, mohlo by to mať pre spoločnosť závažný dosah. Tomu by mal zodpovedať i zmluvný vzťah medzi konateľom a spoločnosťou. Zároveň však riziká, ktoré so sebou konateľská funkcia prináša, je potrebné kompen-zovať iným spôsobom. Možnosťou je dojednanie peňažnej prémie vo výške niekoľkomesačnej odmeny, ktorá bude konateľovi vyplatená v prípade jeho odvolania.

Autor je advokátskym koncipientom.

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.