Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Záruka platí aj pri kúpe ojazdeného auta

22.09.2005, 00:00 | Zuzana Fričová

 • Tlačiť
 • 1

Rubrika

Automobil

Na Slovensku sa ročne predá až dvestotisíc ojazdených vozidiel, tvrdí konateľ spoločnosti Autovia Peter Cesnak. Odhad vychádza z predpokladu, že na každé nové auto pripadá predaj dvoch až troch ojazdených, ako aj zo skutočnosti, že len priamo cez server www.autovia.sk sa ročne inzeruje viac ako 70-tisíc vozidiel. Aj pri nich majú kupujúci právo na poskytnutie záručnej doby. Tá je zákonom stanovená – rovnako ako pri nových výrobkoch – na 24 mesiacov. Zmluvne si však možno dohodnúť aj kratšiu záruku. V každom prípade musí trvať aspoň jeden rok.


Dôležité pritom je, na akom právnom režime sa aktéri kúpnej zmluvy dohodnú. Úprava záruk a zodpovednosti za vady je totiž v občianskom práve riešená inak ako v obchodnom práve – čo do prísnosti aj dôsledkov. Obchodný zákonník bude smerodajný pre vzájomný zmluvný vzťah dvoch podnikateľov. V zásade potom platí, že ak sú obaja, predávajúci aj kupujúci, fyzické osoby nepodnikatelia, spravujú sa ich vzťahy občianskym právom. To isté sa však dá povedať, aj keď je podnikateľ len jednou zmluvnou stranou. Nič nebráni ani tomu, aby sa predávajúci a kupujúci písomne dohodli na podriadení svojho záväzkového vzťahu Obchodnému zákonníku – aj keď sú obaja nepodnikateľmi a malo by to byť pre kupujúceho ojazdeného auta, teda „použitého tovaru“, menej výhodné, ako by bolo v režime podľa občianskeho práva. V každom prípade je mimoriadne dôležité dostatočne sa informovať o stave a vlastnostiach ojazdeného vozidla. V opačnom prípade bude mať kupujúci väčšie problémy, ak sa rozhodne domáhať sa svojho práva.


Kupujúci vo výhode. Do konca marca minulého roka na použitý tovar Občiansky zákonník nepredpisoval žiadnu záručnú dobu. Zásadnú zmenu v tomto smere priniesla novela platná od vlaňajšieho apríla – stanovil 24-mesačnú záruku pri predaji tovaru v obchode. Pritom predávajúci sa s kupujúcim môžu dohodnúť aj na kratšej dobe, minimálne však v trvaní 12 mesiacov. A, samozrejme, doohodnúť možno aj dlhšiu ako zákonnú záruku – vyhlásením predávajúceho v záručnom liste.


Novela sa dotkla uplatňovania práv zo zodpovednosti za vady tak pri predaji tovaru v obchode (spotrebiteľské zmluvy), ako aj pri kúpnych zmluvách medzi občanmi nepodnikateľmi. Zmena pôvodne 6-mesačných dôb na vytknutie vád tak zvýhodňuje postavenie kupujúceho pri kúpe použitých vecí medzi občanmi. Pred novelou predávajúci zodpovedal len za vady, ktoré mala vec v čase jej predaja. Žiadna záručná doba na uplatnenie práv zo zodpovednosti nebola poskytovaná. Šesťmesačná doba predstavovala len čas, v ktorom bolo možné vytknúť vady, pri ktorých kupujúci preukázal, že existovali v čase uzavretia kúpnej zmluvy.


(Ne)odstrániteľné vady. Podľa Občianskeho zákonníka pri ojazdenom automobile (ako použitej veci), ktorý sa predáva v obchode, nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté jeho používaním alebo opotrebením, ktoré auto vykazuje v čase nákupu. Predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záruke. Skúma sa pritom, či sú odstrániteľné alebo nie. V prvom prípade má kupujúci právo na ich včasné a bezplatné odstránenie. Odstúpiť od zmluvy môže pri opätovnom výskyte vád, ktoré už bránia v riadnom používaní veci.


Neodstrániteľné vady, ktoré neumožňujú vec riadne využívať, takisto oprávňujú na jej výmenu alebo odstúpenie od zmluvy. Ak neodstrániteľná vada nebráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez vady, kupujúci má právo požadovať primeranú zľavu z ceny. Ak bolo predané ojazdené vozidlo a sú splnené podmienky na jeho výmenu, kupujúci má právo na primeranú zľavu.


Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim, prípadne v kratšej dohodnutej lehote.


Dobre informovať. Každý autobazár môže mať zmluvné podmienky upravené inak. „Nikde presne nie je definované, čo všetko spadá do záručných podmienok,“ hovorí P. Cesnak, konateľ Autovie – inzertného servera, ktorý zhromažďuje ponuky na predaj áut od viacerých autobazárov. Záruka sa podľa neho vo väčšine prípadov nevzťahuje na bežné opotrebenie, ale hlavne na škody na motore a prevodovke.


Je to aj prípad autobazára Auto Darex, ktorý kúpne zmluvy so svojimi zákazníkmi uzatvára v súlade s Obchodným zákonníkom. Podľa jeho právneho zástupcu Petra Plevača záruku poskytuje na najpodstatnejšie časti auta – motor a prevodovku, ktoré sú pri prípadnej poruche aj najnákladnejšie. Na karosériu osobitná záruka už podľa neho potrebná nie je. Spravidla totiž beží až desaťročná záruka vzťahujúca sa na prehrdzavenie, ktorú poskytuje výrobca. A zákazník si môže v autobazáre vozidlo prehliadnuť.


Predávajúci je, samozrejme, povinný si voči kupujúcemu splniť informačnú povinnosť, pokiaľ ide o skutočné vlastnosti vozidla. Oboznámenia sa s jeho stavom a vlastnosťami by sa však mal domáhať pred jeho kúpou z druhej ruky aj budúci majiteľ. V Darexe sú pripravení poskytnúť zákazníkovi neobmedzený čas na prehliadku vozidla v dielni, ktorá je súčasťou autobazára. K dispozícii sú jeho mechanici, no zákazník si ku kontrole môže prizvať aj iného nezávislého mechanika, ak mu dôveruje viac. Na skúšobnej jazde si za volantom kupujúci nakoniec aj sám môže vyskúšať, či a ako mu zvolený model vyhovuje.


Zo zákona. Obchodný zákonník rozlišuje zákonnú zodpovednosť – za faktické vady tovaru, ktoré existujú v čase odovzdania vozidla zákazníkovi, a to aj keď sa stanú zjavnými až po tomto čase. Predávajúci teda zodpovedá len za tie vady, ktoré mala vec v tomto rozhodujúcom čase. Aj preto je dobré automobil prezrieť podľa možnosti čo najdôkladnejšie. Sankciou za to, že kupujúci nezistil a neoznámil vady, ktoré si mohol všimnúť pri prehliadke, je po­dľa Obchodného zákonníka to, že následne existenciu vád v tomto okamihu bude musieť dokazovať práve kupujúci. Na súde sa už kupujúci nemôže domáhať práva z vád tovaru, ak ich neoznámil predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, alebo čo sa vady mohli zistiť neskôr – maximálne však do dvoch rokov od dodania tovaru.


Na základe zmluvy. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, môže kupujúci tovar reklamovať v záručnej dobe, teda v dohodnutej zmluvnej záruke za akosť tovaru. Od zákonnej zodpovednosti za vady tovaru sa táto zmluvná zodpovednosť (záruka za akosť) líši tým, že predávajúci zodpovedá nielen za vady akosti, ktoré malo vozidlo v okamihu jeho odovzdania, ale aj za vady, ktoré sa vyskytnú neskôr – v dohodnutej záručnej dobe. V zmluve alebo v záručnom liste musí predávajúci uviesť, na ktoré vlastnosti vozidla sa záruka vzťahuje. Väčšina bazárov uvádza práve motor a prevodovku. Zo zákona však túto záruku predávajúci nie sú povinní poskytovať.


Garantovaná história. V kúpnej zmluve je užitočné zakotviť aj garanciu na takzvané právne vady. Ňou predávajúci počas celej životnosti vozidla ručí za to, že auto – ani jeho súčasti ako motor či karoséria – nemajú neoprávnene pozmenené čísla, a teda nie je ukradnuté, nie je predmetom lízingu či iného vecného bremena a nepoužilo sa pri trestnej činnosti. V prípade porušenia zmluvy v tomto bode by sa mal predávajúci zaviazať na vrátenie celej kúpnej sumy – napríklad už pri zadržaní vozidla políciou. V záujme kupujúceho by bolo v zmluve si vymieniť aj náhradu prípadných cestovných či ubytovacích nákladov, ktoré mu vzniknú, keď sa ocitne bez auta po jeho zadržaní políciou napríklad v zahraničí. Nepríjemnosti s prípadnými právnymi vadami sa v Darexe snažia eliminovať spoluprácou s firmou, ktorá sa na preverovanie pôvodu vozidiel špecializuje. Autobazár podľa P. Plevača dá automobil prejsť kontrolou originality identifikačných znakov ešte pred tým, než vozidlo kúpi. Napriek tomu počas takmer sedemročnej existencie Darexu už „v jednom-dvoch prípadoch“ k zisteniu, že auto bolo kradnuté, prišlo. V takomto prípade zmluva autobazára dáva kupujúcemu právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej sumy v plnej výške. Pravda, nie už pri samom úradnom zadržaní vozidla, ale až po konštatovaní polície, že vozidlo bolo ukradnuté alebo pochádza z trestnej činnosti.


Nároky z vád. Čo sa týka nárokov z faktických vád, zo záruky na akosť, ako aj z právnych vád vozidla, Obchodný zákonník dáva kupujúcemu – za predpokladu, že reklamáciu predávajúcemu oznámil včas – na výber požadovať: odstránenie vád (ak je vozidlo opraviteľné), primeranú zľavu z kúpnej ceny, prípadne odstúpenie od zmluvy (ak by sa vozidlo nedalo riadne používať). Aj v prípade nákupu ojazdeného vozidla na lízing by si mal kupujúci ustriehnuť stanovenie jasného a dôsledného postupu pri uplatňovaní prípadnej reklamácie v lízingovej zmluve. Jeho postavenie nájomcu by ho v žiadnom prípade nemalo obmedzovať v možnosti zbaviť sa poruchového vozidla hoci aj odstúpením od zmluvy. Podľa P. Plevača sa však v súčasnosti väčšina áut už nepredáva na lízing, ale skôr cez systém úverov a splátok. Takto sa záujemca o vozidlo stáva vlastníkom veci hneď a má pri uplatňovaní reklamácie voľnejšie ruky – nemusí všetko konzultovať a dohadovať cez lízingovku.


Úprava, ktorú poskytujú oba zákonníky, je však celkovo podľa P. Cesnaka nedostatočne regulovaná. „Nie je ani ľahké zakotviť pravidlá, tak aby boli jednoznačne férové pre obe strany, kupujúceho aj predávajúceho,“ uvažuje. Seriózni obchodníci sa však v prípade zistených vád na zakúpených vozidlách, na ktoré sa vzťahuje záruka, podľa neho správajú v záujme zachovania dobrého mena ústretovo a snažia sa problémy riešiť,“ uzatvára. V každom prípade platí, že ak sa kupujúci cíti poškodený postojom predávajúceho, môže sa obrátiť na súd.
 • Tlačiť
 • 1

Rubrika Automobil

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.