Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Najväčší dôchodkoví správcovia na Slovensku

Dôchodkové správcovské spoločnosti (druhý pilier) a doplnkové dôchodkové spoločnosti (tretí pilier): zhodnotenie fondov, majetok v správe, počet klientov, výnosy z poplatkov, zisk po zdanení

30.06.2016, 12:00 | TREND.sk

  • Tlačiť
  • 3
Aktíva v správe dôchodkových správcovských spoločností na Slovensku
Managed Assets and Clients of Pension Asset Management Companies in Slovakia
Spoločnosť Aktíva v správe (tis. eur) Zmena (%) Počet klientov Zmena (%)
Company Assets under management (EUR ’000) Change (%) Number of clients Change (%)
2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012
1. Allianz  2 028 503 2 086 907 1 869 810 1 766 885 -2,8 451 086 461 675 457 482 460 351 -2,3
2. Axa 1 634 055 1 666 086 1 498 304 1 446 277 -1,9 327 320 359 314 359 303 372 360 -8,9
3. VÚB Generali 1 033 225 980 592 865 382 807 554 5,4 224 881 224 151 215 601 209 284 0,3
4. NN 1 678 128 687 851 624 051 599 560 -1,4 135 373 148 468 146 191 145 766 -8,8
5. Aegon 589 030 620 976 565 274 551 992 -5,1 153 583 176 895 178 730 192 821 -13,2
6. DSS Poštovej banky 346 748 360 869 316 422 304 448 -3,9 93 416 102 773 98 567 94 372 -9,1
Celkovo 6 309 689 6 403 281 5 739 243 5 476 716 -1,5 1 385 659 1 473 276 1 455 874 1 474 954 -5,9
Spoločnosť Hospodársky výsledok po zdanení (tis. eur) Zmena (%) Výnosy z poplatkov (tis. eur) Zmena (%)
Company After-tax profit (EUR ’000) Change (%) Revenues from fees (EUR ’000) Change (%)
2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012
1. Allianz 3 935 6 198 3 638 2 380 -36,5 12 826 15 446 10 243 9 746 -17,0
2. VÚB Generali 3 224 4 601 2 612 2 434 -29,9 7 024 7 904 5 237 5 084 -11,1
3. Aegon 1 864 2 581 1 362 2 682 -27,8 3 508 4 390 2 773 3 329 -20,1
4. DSS Poštovej banky 1 140 1 441 235 -165 -20,9 3 026 3 538 1 873 2 022 -14,5
5. Axa 870 4 307 176 -2 091 -98,7 10 172 12 547 8 431 7 794 -18,9
6. NN1 555 298 -1 311 287 86,2 4 122 4 080 3 126 3 648 1,0
Celkovo 11 588 19 426 6 712 5 527 -44,5 40 678 47 905 31 683 31 623 -15,1
1 Do 23.5. 2015 pôsobila celá skupina pod názvom ING
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, researched by TREND Analyses
Zhodnotenia jednotlivých fondov DSS (%, k 31. 12. 2015)
Secondary Pillar Fund Performance
1Y 2Y 3Y 5Y od založenia p.a. / lifetime average
Dlhopisové fondy / Bond Funds
VÚB Generali 1,53 5,32 7,43 13,4 2,69
Allianz 0,4 3,78 4,41 7,8 2,15
Axa -0,29 3,04 3,98 7,62 2,09
NN 0,28 1,53 2,1 6,26 2,11
Aegon 0,84 3,73 4,72 9,23 2,45
DSS PABK 1,86 7,5 9,16 14,01 2,81
Zmiešané fondy / Mixed Funds
VÚB Generali 3,69 14,3 18,48 25,55 2,98
Allianz n n n n n
Axa n n n n n
NN 2,01 8,23 10,72 16,19 2,07
Aegon n n n n n
DSS PABK 1,66 9,17 12,07 18,58 2,14
Akciové fondy / Share Funds
VÚB Generali 3,92 14,65 20,97 28,18 3,01
Allianz 2,52 13,64 18,56 23,63 2,63
Axa 3,24 12,12 16,41 20,74 2,32
NN 2,63 12,58 16,12 21,62 2,31
Aegon 4 11,87 14,23 19,59 1,96
DSS PABK 0,55 9,16 13,18 19,74 2,11
Indexové fondy / Index Funds
VÚB Generali 7,78 25,54 44,97 n 11,2
Allianz n n n n
Axa 7,96 26,4 49,2 n 12,7
NN 5,59 9,09 29,06 n 11,29
Aegon 7,99 26,6 47,98 n 12,12
DSS PABK 6,49 12,32 29,85 n 9,68
n – nedostupný údaj (not available)
PRAMEŇ / SOURCE: VÚB Generali
Doplnkové dôchodkové spoločnosti na Slovensku
Supplementary Pension Managers in Slovakia
Majetok v správe (tis. eur) Zmena (%) Počet klientov Zmena (%) Výnosy z poplatkov (tis. eur) Čistý zisk správcu (tis. eur) Zmena (%) Zhodnotenie v najväčšom fonde 1 (% p.a.)
Assets under management (EUR ’000) Change (%) Number of clients Change (%) Revenues from fees (EUR ’000) Net profit of manager (EUR ’000) Change (%) Appreciation in the biggest fund 1 (% p.a.)
2015 2014 2015/2014 2015 2014 2015/2014 2015 2014 2015 2014 2015/2014 2015 2014
1. NN Tatry-Sympatia 592 117 548 924 7,9 332 134 312 613 6,2 11 131 10 442 3 506 2 584 35,7 0,24 3,35
2. DDS Tatra banky 474 799 455 905 4,1 193 560 194 761 -0,6 7 770 8 303 733 2 044 -64,1 -3,66 3,82
3. Stabilita 273 653 274 449 -0,3 306 815 277 627 10,5 5 657 5 211 838 619 35,4 -4,44 4,23
4. Axa 199 616 188 587 5,8 121 397 123 424 -1,6 4 295 4 406 870 815 6,7 -0,43 4,91
Celkovo 1 540 185 1 467 865 4,9 953 906 908 425 5,0 28 853 28 362 5 947 6 062 -1,9
1 Zverejnené údaje sa vzťahujú k objemovo najväčšiemu fondu spravovanému spoločnosťou (Presented figures refer to the largest fund managed by the company)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, spracovala TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by companies, researched by TREND Analyses
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 25/2016. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 3

Rubrika TREND TOP vo finančníctve

Tagy DDS, DSS, rebríček, TREND TOP, tretí pilier