Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

20 rokov skúseností

19.10.2016, 09:20

Názor | Sme veľmi radi, že naša komora sprevádza dynamickým rozvojom slovensko-rakúskych obchodných a hospodárskych vzťahov už celých dvadsať rokov.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Pred 20 rokmi bolo Slovensko politicky a medzinárodne izolované. Po vzniku Slovenskej republiky prevládalo skeptické myslenie v spojení s vývojom tejto krajiny. Na druhej strane boli o možnosti úspechu presvedčené mnohé rakúske firmy a hneď po otvorení hraníc sa na Slovensku zakladali nové rakúske firmy.

Existovalo veľa neistôt – nové zákony bez následnej aplikácie v praxi a bez výkonnostných smerníc, nedostatočná skúsenosť s vymáhaním daní, nedostatočná nadnárodná spolupráca bez jasných pravidiel. V tomto období bola založená Slovensko-rakúska obchodná komora, ktorá nadobudla štatút platformy, kde sa definovali a analyzovali problémy podnikateľskej sféry a následne sa zabezpečoval dialóg s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku.

Rok 2016 je pre našu komoru rokom osláv 20. výročia jej založenia, ktoré sme za účasti vyše 550 významných hostí, zakladajúcich členov a členov komory spoločne oslávili na letnej slávnosti v mesiaci jún.

Za posledných 20 rokov sa vzťahy medzi Slovenskom a Rakúskom z politického, hospodárskeho, kultúrneho a ľudského hľadiska vyvíjali veľmi dynamicky. Rakúsko sa dnes radí medzi najväčších investorov na našom trhu a zároveň na našom trhu pôsobí viac ako 2 500 rakúskych spoločností. Veľká časť rakúskych investícií smerovala do oblasti finančných a poisťovacích služieb. V porovnaní s tým sú slovenské PZI v Rakúsku v objeme oveľa menšie, ale majú rastúcu tendenciu. Ide predovšetkým o malé a stredné stavebné, stavebno-dodávateľské, strojárske a kovospracujúce firmy a firmy z oblasti IT, cestovného ruchu a služieb.

Aj objem bilaterálneho obchodu svedčí o nadštandardných obchodných vzťahoch medzi oboma krajinami. Blízkosť hlavných miest – Bratislavy a Viedne – je v Európe výnimočná. Obe krajiny sú zároveň súčasťou schengenského priestoru a aj členmi eurozóny.

Aktivity Slovensko-rakúskej obchodnej komory sa prispôsobovali dynamickému vývoju a dnes som veľmi rada, že máme rastúci počet členov z radov nielen rakúskych, ale aj slovenských firiem. Naším cieľom je naďalej sprostredkovávať dôležité legislatívne zmeny dotýkajúce sa podnikania na Slovensku a v Rakúsku, ale aj ponúknuť priestor na nadväzovanie a utužovanie pracovných kontaktov a aj kontaktov s významnými osobnosťami a inštitúciami. Zároveň však naďalej monitorujeme hospodárske prostredie a snažíme sa upozorňovať na nedostatky a prípadné nebezpečenstvá s nimi spojené. Jedným zo závažných problémov sa čoraz viac stáva nedostatok kvalifikovaných odborných pracovníkov na našom trhu práce a potreba lepšej harmonizácie školského systému či potrieb pracovného trhu.

Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o založenie a rozvoj komory. Verím, že sa nám aj naďalej podarí udržať si Vašu dôveru a zužitkovať 20 rokov našich skúseností pre Váš úspech.

Ing. Mária Berithová, prezidentka Slovensko-rakúskej obchodnej komory

20 years of experience

We are very pleased that our Chamber has been accompanying the dynamic development of the Slovak-Austrian trade and economic relations for the past twenty years.

Twenty years ago, Slovakia was politically and internationally isolated. After the Slovak Republic was established, a skeptical thinking prevailed in conjunction with the development of the country. On the other hand, many Austrian companies were convinced of the possible success, and immediately after the borders were opened, new Austrian companies were founded in Slovakia. There were many uncertainties, such as new laws without subsequent application in practice and without any performance guidelines, a lack of experience in the recovery of taxes, and a lack of transnational cooperation without clear rules. In this period, the Slovak-Austrian Chamber of Commerce was established, and assumed a platform of defining and analyzing the problems of the business sector, and subsequently ensuring a dialogue in order to improve the business environment in Slovakia.

The year of 2016 means for our Chamber the celebrations of the 20th anniversary of our foundation, which we have jointly celebrated, with the participation of more than 550 distinguished guests, the founding members and members of the Chamber, at the summer festivity held in June.

Over the past 20 years, the relations between Slovakia and Austria have been developing very dynamically in political, economic, cultural and human terms. Austria ranks today among the largest investors in our market and, also, more than 2,500 Austrian companies act in our market. A large part of Austrian investments was directed to the financial and insurance services. In comparison, the Slovak foreign direct investments in Austria are much smaller in volumes, but show an increasing tendency. These are mainly the small- and medium-sized construction, construction and supply, engineering and metalworking firms, and companies from the IT, tourism and servicing.

In addition, the volume of bilateral trade testifies to the high standard of business relations between the two countries. The proximity of major cities, i.e. Bratislava and Vienna, is exceptional in Europe. Both countries are also part of the Schengen area, and also the Eurozone members.

Activities of the Slovak-Austrian Chamber of Commerce have also been adapting to the dynamic development and, today, I am very happy that we have a growing number of members from not only the Austrian, but also Slovak companies. Our goal is to continue to mediate the important legislative changes that affect the business in Slovakia and Austria, but also offer space for networking and strengthening business contacts, as well as the contacts with important personalities and institutions. At the same time, however, we continue to monitor the economic environment, and we are trying to draw attention to the shortcomings and potential dangers associated with them. A lack of the qualified professional workers in our labor market, and the need for better harmonization of the education system, or the labor market needs, are increasingly becoming some of the major problems.

Please, let me thank all those, who contributed to the establishment and development of the Chamber. I believe that we will continue to manage to maintain your trust, and will utilize our 20 years of experience for your success.

Ing. Mária Berithova, President of the Slovak-Austrian Chamber of Commerce

Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 42/2016. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 3,99 €
 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Rubrika TREND Focus Rakúsko

Tagy korupcia, Laura Kövesi, Názory, Rumunsko

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.