Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Centrá podnikových služieb si hľadajú cestu k vysokým školám

23.11.2016, 11:40 | Lukáš Kvašňák | © 2016 News and Media Holding

Firmy rozbiehajú projekty s univerzitami, nemôžu však suplovať komplexnú zmenu vzdelávania

 • Tlačiť
 • 0

Sektor centier podnikových služieb (BSC) predstavuje na Slovensku významnú silu. Podľa tohtoročného prieskumu personálnej agentúry Grafton pôsobí v krajine takmer 50 centier, kde pracuje viac ako tridsaťtisíc ľudí. Ide hlavne o dcéry veľkých nadnárodných spoločností, v ktorých sústreďujú rôzne aktivity v oblastiach ako financie, reporting, IT podpora, audit, HR a mnoho iných. Cieľom je, aby tieto činnosti nevykonávala každá dcérska firma vo svojom štáte, ale boli sústredené pod jednu strechu.

Limity rastu

Pätnásť rokov od príchodu prvých firiem narazili BSC po rokoch prudkého rastu na limity. Ako pre nevýrobné podniky je totiž ich kľúčovým aktívom vzdelaná a kvalifikovaná pracovná sila. Jej nedostatok trápi takmer každé centrum. Medziročne pritom počet zamestnancov v segmente rastie v priemere o desať percent.

BSC čerpajú na Slovensku nových ľudí predovšetkým spomedzi absolventov stredných a vysokých škôl. Avšak školy nie sú prepojené s praxou a produkujú ľudí bez potrebných znalostí a praktických skúseností. „Keďže prijímame väčšinou absolventov z vysokých škôl, hlavne ekonomického zamerania, je pre nás dôležité začať so študentmi pracovať ešte počas ich univerzitného života. Slovenské univerzity nepotrebujú len moderné vybavenie či kvalitných vyučujúcich odborníkov, ale najmä užšiu spoluprácu s praxou a prostredím centra zdieľaných služieb,“ hovorí Ivana Latečková, manažérka ľudských zdrojov Bratislava Business Center Johnson Controls International.

Rekvalifikácia za firemné prostriedky

Ministerstvo hospodárstva vlani pripravilo Koncepciu podpory podnikových centier, ktorú v júli tohto roka schválila vláda 
10 % O toľko priemerne rastie medziročne počet zamestnancov v segmente podnikových centier 

Vzhľadom na veľký dopyt prijímajú BSC aj ľudí bez potrebných praktických zručností. Prácu v nich tak nachádzajú absolventi odborov, ktorí nenašli vo svojej oblasti uplatnenie, no ovládajú napríklad cudzie jazyky. Firmy ich prostredníctvom interných tréningov a školení rekvalifikujú na zručnosti, ktoré trh potrebuje.

Pokiaľ mali tunajšie centrá na starosti jednoduché činnosti, ako napríklad zaúčtovanie faktúr do systému, nebolo takéto preškoľovanie problém a dalo sa spraviť relatívne rýchlo. Lenže v posledných rokoch sa základné služby bez väčšej pridanej hodnoty presúvajú do lacnejších krajín či sa automatizujú. Centrá v SR získavajú sofistikovanejšie činnosti, kde sú potrebné špecifické zručnosti.

Na tie sa už nedajú absolventi zaškoliť, ale musia prísť s určitými vedomosťami už zo škôl. Centrá neočakávajú, že budú hneď vedieť pravidlá transferového oceňovania alebo medzinárodného zdaňovania. Na to ich dokážu už pripraviť. Lenže čím horšie pripravení absolventi prídu, tým viac času a prostriedkov do nich musia BSC investovať. Tým zároveň znižujú svoju konkurencieschopnosť.

Štát sa začal zaujímať

Kým absolventi technických škôl sú po odbornej stránke pripravení celkom dobre a najväčším problém pre centrá v oblasti IT je ich nedostatok, spoločenskovedné a ekonomické vysoké školy, kde BSC hľadajú ľudí najčastejšie, sú na tom podstatne horšie. Ich absolventom chýbajú predovšetkým mäkké zručnosti, ako je komunikácia, tímová práca, riešenie konfliktov, projektové riadenie, ale aj cudzie jazyky, manažment a finančníctvo.

Štát sa po rokoch nezáujmu o sektor BSC rozhodol konať. Ministerstvo hospodárstva vlani pripravilo Koncepciu podpory podnikových centier, ktorú v júli tohto roka schválila vláda. Tak štát dal jasne najavo, že mu na rozvoji centier podnikových služieb záleží. Okrem riešenia problému zamestnávania ľudí z tretích krajín sú kľúčovým bodom koncepcie aj zmeny vzdelávania. „Je nevyhnutné zladiť požiadavky trhu práce s ponukou a obsahom vyučovaných predmetov — klásť dôraz na výučbu cudzích jazykov, podnikateľských, digitálnych a mäkkých zručností a podporovať získavanie odborných skúseností prostredníctvom praxe počas štúdia na strednej a vysokej škole,“ píše sa v koncepcii.

Ako možné riešenia štát navrhuje zapojiť zástupcov centier do pripravovanej revízie vysokoškolských študijných programov a začleniť ich aj do pracovných skupín Akreditačnej komisie. BSC by sa mohli taktiež spolupodieľať na vytváraní špeciálnych bakalárskych programov, ktorých súčasťou by bola aj prax v centrách a vytvárať špecializované výučbové zariadenia na vysokých školách. V prípade stredných škôl by mali centrá získať od štátu pomocnú ruku, ak sa rozhodnú zapojiť do duálneho vzdelávania, a zároveň ich chce motivovať, aby posielali študentov posledných ročníkov na prax do firiem.

Napĺňanie týchto opatrení je beh na dlhé trate a musí ísť ruka v ruke s reformou celého vzdelávacieho systému. Rezort hospodárstva však k niektorým opatreniam urobil prvé kroky. „V prvom polroku 2017 plánujeme organizáciu matchmakingových stretnutí v krajských, respektíve iných univerzitných mestách, na ktoré pozveme zástupcov akademického sektora a BSC v danom regióne. Súčasťou bude prezentácia možnosti vytvoriť profesijne orientovaný bakalársky študijný program, voliteľný predmet a pod., ktorých vytvorenie je závislé od spolupráce medzi univerzitami a BSC,“ vysvetľuje hovorca ministerstva Maroš Stano. Ako dodáva, koncepcia už bola predstavená viacerým rektorom a predstaviteľom univerzít, ktorí o ňu prejavili záujem.

Centrá idú aj na vlastnú päsť

Samotné centrá však nemôžu čakať. Okolité krajiny ako Maďarsko, Poľsko alebo Česká republika trápia síce rovnaké problémy, no podobné koncepcie na podporu BSC majú vypracované už dlhšie, a tak sú aj v ich riešení ďalej. Pre slovenské firmy predstavujú spolu s lacnejšími krajinami ako Chorvátsko alebo Srbsko konkurenciu. Ak sa materské koncerny rozhodnú pre nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku investovať do centier v týchto krajinách, prídu slovenské pobočky o potrebné know-how, čo výrazne skomplikuje ich ďalší rozvoj. Nie je ťažké si potom predstaviť, že v čase krízy by boli ako prvé určené na odpis. Preto BSC začali nadväzovať spoluprácu s vysokými školami. Významnú úlohu v tom zohráva BSC Fórum (BSCF) pri Americkej obchodnej komore (AmCham), ktoré združuje najvýznamnejšie firmy v tomto segmente.

„AmCham a BSCF priamo podporujú viaceré akreditované predmety na vysokých školách. Môžem spomenúť American Business Culture & Ethics alebo HR in American Practice na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Všetky sú vyučované lektormi z našich členských spoločností. Veľa firiem učí svoje vlastné predmety, môžem spomenúť IBM, Lenovo, Dell a ďalšie,“ vyratúva Peter Rusiňák z AmCham.

BSC Fórum v aktuálnom zimnom semestri spustilo svoj prvý akreditovaný predmet v anglickom jazyku na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity. T-Systems Slovakia zase v spolupráci s Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity (PHF EU) organizuje Program Honoris PM, ktorý je v anglickom jazyku a zameriava sa na oblasť projektového manažmentu. Prvá pilotná skupina študentov práve absolvuje predposledný tretí semester. Na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa zase odborníci z T-Systems podieľajú na výučbe predmetu SAP, ktorý využíva väčšina centier a jeho znalosť je tak pre absolventov kľúčovou výhodou.

IBM plánuje v budúcom roku spustiť talentový program IBM Smarter University, do ktorého by sa mohli zapojiť ambiciózni študenti z rôznych vysokých škôl. „Vo všeobecnosti by sme uvítali, keby sa na vysokých školách a univerzitách zefektívnili činnosti kariérových centier ako bodov primárneho kontaktu medzi trhom práce a školou,“ hovorí Martin Martinkovič, Smarter Universities konzultant IBM Slovensko. V rámci programu Train the Trainer organizovanom AmCham zase odborníci z centier podnikových služieb vzdelávajú priamo vysokoškolských pedagógov v súčasných trendoch v oblasti mäkkých zručností. Do projektu je zapojených 25 učiteľov zo siedmich škôl na Slovensku.

Ostrovy pozitívnej deviácie

Napriek týmto aktivitám ide stále len o malé ostrovčeky „pozitívnej deviácie“. Centrá však chcú na konkrétnych projektoch ukázať, aké zmeny v oblasti vzdelávania od štátu očakávajú a že sú pripravené zapojiť sa. BSCF v spolupráci s AmCham preto navrhuje zmeniť akreditačné kritériá pre vysoké školy tak, aby väčšiu váhu dostala ich spolupráca s firmami. Lepšie hodnotenie by tak dostala škola s vyšším počtom kurzov, ktoré sú vedené a garantované ľuďmi z praxe. Na to je potrebné zmeniť podmienky pre akademických zamestnancov vysokých škôl tak, aby mohli na univerzitách vyučovať aj ľudia z biznisu. Zároveň chcú umožniť, aby sa aj oni mohli stať garantmi niektorých vyučovaných predmetov. Upustiť by sa malo aj od spôsobu financovania škôl, kde dôležité kritériom je počet študentov. Väčšiu váhu by mala dostať uplatniteľnosť absolventov v praxi a spolupráca s firmami.

Zdá sa, že na ministerstve školstva týmto požiadavkám načúvajú. Návrh reformy Učiace sa Slovensko rieši práve spomínané nedostatky. „Prioritne sa bude podporovať rozširovanie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov. Okrem toho väčšina študijných programov bude obsahovať možnosť získavať kredity za prax a stáže vo firmách, extra kurikulárne aktivity či dobrovoľnícku činnosť súvisiacu s reálnym výkonom práce,“ píše sa v návrhu reformy. Poskytovanie takýchto programov zo strany škôl má následne výraznejšie zohľadňovať aj systém financovania.

Reforma ráta aj s odstránením prekážok pre pôsobenie odborníkov z praxe na vysokých školách. Má sa tiež zaviesť systém mapovania uplatnenia absolventov škôl na trhu práce, ktorý bude poskytovať relevantné dáta pre tvorbu vzdelávacej politiky a spätnú väzbu pre vysoké školy. Pre firmy sústredí informácie o ponuke práce, o jej dostupnosti a kvalite. Ministerstvo školstva má nastaviť indikatívne očakávania pre vysoké školy, ktoré bude finančne podporovať.  

Centrá zdieľaných služieb na Slovensku
Spoločnosť Názov centra Počet pracovníkov na konci roka Náplň činnosti
2015 2014
1. IBM International Services Centre, s.r.o., Bratislava 1 International Services Centre 5 100 4 900 administratíva kontraktov počas poskytovania IT riešení; podpora pri plánovaní rozpočtov, finančných reportoch, strategickom outsourcingu a komplexnom kontrolingu; účtovné služby podľa amerických účtovných štandardov pre zahraničné pobočky IBM v Európe, účtovanie vnútrofiremných služieb v rámci IBM po celom svete a ďalšie činnosti
2. T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice Global Nearshore Centre 3 667 3 227 služby globálnym korporátnym zákazníkom koncernu Deutsche Telekom v oblasti outsourcingu info-komunikačných systémov a riešení, ako aj outsourcingu podnikových finančných procesov
3. AT&T Global Network Services Slovakia, Bratislava Service Delivery Shared Service Center 3 026 3 078 zákaznícka podpora a sieťový inžiniering pre klientov v regióne EMEA a ostatných častí sveta
4. Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava Hewlett-Packard SC 1 797 1 700 služby a podpora zákazníkov HP na regionálnej a globálnej úrovni
5. Johnson Controls International, s.r.o., Bratislava 2 Bratislava Business Center 1 700 1 530 kontroling, interný audit, HR, IT, nákup, predaj a program manažment
6. Dell, s.r.o., Bratislava Global Business Center 1 667 1 718 podpora zákazníkov v regióne EMEA, interné služby pre materskú korporáciu
7. Henkel Slovensko, s.r.o., Bratislava Shared Service Center Bratislava 1 400 1 280 poskytovanie finančných, IT, HR služieb a nákupu, marketing & obchod
8. Accenture Technology Solutions – Slovakia, s.r.o., Bratislava Delivery Center for IT 860 833 systémová integrácia, vývoj a údržba softvérových riešení pre zákazníkov z Európy, najmä z nemecky hovoriacich krajín, ako aj lokálnych klientov
9. Siemens, s.r.o., Bratislava 3 758 696 vývoj softvéru a riadiacich systémov, interné služby
10. Accenture, s.r.o., Bratislava / Accenture Services, s.r.o., Bratislava Delivery Center for Accenture Operations 717 651 outsourcing podnikových procesov (obstarávanie, financie, účtovníctvo a starostlivosť o zákazníkov) pre klientov z Európy
11. Lenovo (Slovakia), s.r.o., Bratislava Lenovo Slovakia 707 603 poskytovanie servisu pre zákazníkov z regiónu EMEA
12. Amazon /Slovakia/, s.r.o., Bratislava Amazon European Support Center 650 576 podpora európskych tímov Amazonu a obchodných partnerov v regióne EMEA, správa online katalógu produktov
13. First Data Slovakia, s.r.o., Bratislava First Data Slovakia 461 452 služby prevádzky platobných systémov prostredníctvom platobných kariet, ATM a POS terminálov pre zákazníkov v regióne EMEA
14. Swiss Re Business Services (Slovakia), s.r.o., Bratislava Swiss Re Business Services (Slovakia) 435 333 vedenie účtovníctva, poradenstvo, IT a ostatné služby
15. Deutsche Telekom Shared Services, s.r.o., Bratislava DT Shared Services 408 381 financie a účtovníctvo, operatívny nákup a súvisiace činnosti, ERP hub pre firmy skupiny Deutsche Telekom
16. Holcim Business Services, s.r.o., Košice LafargeHolcim European Business Services 350 94 finančné transakcie, účtovníctvo, fakturácia, zákaznícka podpora, správa dát, personálna a mzdová administratíva
17. Soitron, a.s., Bratislava Dohľadové centrum 330 230 vzdialená správa serverovej a sieťovej infraštruktúry, správa databáz, aplikácií a CRM systémov pre slovenských a zahraničných zákazníkov, riadenie aktív a nákup úzko súvisiaci s IT infraštruktúrou
18. Orange Business Services Slovakia, s.r.o., Bratislava Competency & Support Center 320 287 podpora v oblasti technického dizajnu, obchodných aktivít, produktového a komerčného manažmentu pre medzinárodných zákazníkov
19. InsData, s.r.o., Nitra Cross Border Service 297 282 administratívna správa poistného kmeňa komerčných poisťovní v Uniqa Group
20. Osram, a.s., Nové Zámky Global Shared Services EMEA 294 187 služby v odborných oblastiach ako účtovníctvo, financie, zákaznícky servis, nákup, data manažment, IT a marketing pre európske závody a pobočky Osram
21. Mondelez European Business Services Centre, s.r.o., Bratislava Mondelez European Business Services Centre 258 507 vedenie účtovníctva, poradenská činnosť, prieskum trhu, doprava, logistika
22. ING Bank N.V., pobočka Bratislava ING Global Services and Operations 250 126 pomocné služby v bankovníctve
23. Competence Call Center Bratislava, s.r.o. Competence Call Center 250 250 outsourcing služieb outbound, inbound, direct marketingu; písomná korešpondencia
24. Kone SSC, s.r.o., Bratislava Kone SSC 213 211 poskytovanie finančných služieb spoločnostiam v skupine Kone Corporation
25. Allianz Business Services, s.r.o., Bratislava Allianz Business Services 156 178 poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, automatizované spracovanie dát, podnikateľské poradenstvo, záznam a archivácia dát, nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti na CD-ROM
26. PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services, s.r.o., Bratislava PwC SSC Bratislava 68 64 finančné účtovníctvo, podpora finančných systémov, analýzy, rozpočet, dane, správa kmeňových dát, podpora zákazníckej fakturácie
27. Datalan, a.s., Bratislava Servisné stredisko 68 67 IT outsourcing, autorizovaný servis IT produktov, implementácia a podpora IKT riešení, call centrum
28. PSA Services Centre Europe, s.r.o., Bratislava PSA Services Centre Europe 56 80 ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
29. Achilles Information Slovakia, s.r.o., Bratislava Achilles Information Slovakia 40 55 činnosť organizačných a ekonomických poradcov, podnikateľské poradenstvo
30. Embraco Slovakia s.r.o., Spišská Nová Ves Embraco Global Business Support Košice 27 0 poskytovanie finančných a HR služieb pre závody spoločnosti Embraco v regiónoch Európa, Amerika a Ázia
1 Odhad TRENDU 2 Koncom októbra 2016 sa zo spoločnosti vylečnila oblasť výroby automobilových sedadiel a interiérových komponentov do novej spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o., Bratislava. S tým súvisí aj presun časti zamestnancov Bratislava Business Center do novovzniknutej spoločnosti 3 V septembri roku 2015 sa zo spoločnosti vyčlenila divízia Healthcare do novej novej spoločnosti Siemens Healthcare, s.r.o., Bratislava, do ktorej prešlo 244 zamestnancov
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 47/2016. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
 • Tlačiť
 • 0

Diskusia (0 reakcií)

Nájdi vydanie

Výhody pre predplatiteľov TRENDU

 1. Zľavy

 2. Online služby

 3. TREND do tabletu

  • Aktuálny TREND aj archívne vydania na stiahnutie do aplikácií pre iOS/Android
 4. Ďalšie výhody

  • Doručenie do piatku vo Vašej schránke
  • Kedykoľvek si môžete zmeniť doručovaciu adresu
  • Kedykoľvek môžete prerušiť predplatné na ľubovoľný čas a neskôr si ho obnoviť

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné
Kontakt:
(02) 3215 3121-2, trendpredplatne@newsandmedia.sk

Darovací list na stiahnutie

Knihy a digitálne médiá

Tituly v našej ponuke máme na sklade a predplatitelia TRENDU si ich môžu objednať so zľavou. Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10 až 20-percentnú zľavu.

Prečo Dobré zmluvy

Naozaj sa dá spoľahnúť na vzory zadarmo stiahnuté z webu? Neznámeho pôvodu a niekoľko rokov staré? Dobré zmluvy prinášajú viac ako 150 aktuálnych vzorových dokumentov. Všetky sú overené advokátskou kanceláriou:

Ak ste predplatiteľ TRENDU, nezabudnite sa pred objednaním prihlásiť. Automaticky dostanete 10-percentnú zľavu. Pozrite si aj dokumenty na bezplatné stiahnutie.

Daňové vzory a judikáty

Daňové vzory obsahujú vzory 60 najčastejšie používaných dokumentov v daňovom konaní (komunikácii s daňovými úradmi), Daňové judikáty 40 reálnych judikátov z daňového práva s odborným komentárom. Vychádzajú z praxe skúseného daňového právnika - ich autorom je advokát JUDr. Patrik Benčík, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov. Niekoľko rokov pracoval ako právnik na vtedajšom Daňovom riaditeľstve SR, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti daňového práva.