Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Banky a správcovské spoločnosti

06.11.2019, 09:30 | TREND Analyses

  • Tlačiť
  • 0
Banky v SR – zdroje od klientov 1
Banka Zdroje od klientov (tis. eur) Zmena (%) Trhový podiel (%) Krytie aktív zdrojmi od klientov (%) Pozícia voči klientom
vklady – úvery (tis. eur) vklady/úvery (index)
2018 2017 2018/17 2017/16 2018 2017 2018 2017 2018 2018 2017
Banky a pobočky zahraničných bánk
1. Slovenská sporiteľňa, a.s. 13 808 335 12 673 343 9,0 9,9 24,1 23,3 79,3 77,7 780 595 106,0 107,8
2. Všeobecná úverová banka, a.s. 11 156 406 10 081 241 10,7 3,2 19,4 18,5 68,2 69,9 -1 495 578 88,2 91,2
3. Tatra banka, a.s. 10 966 784 10 059 266 9,0 11,8 19,1 18,5 84,7 81,9 1 130 053 111,5 110,0
4. Československá obchodná banka, a.s. 6 123 366 5 944 156 3,0 7,1 10,7 10,9 72,0 74,0 108 867 101,8 108,8
5. Poštová banka, a.s. 3 454 357 3 563 235 -3,1 0,4 6,0 6,5 81,5 83,7 1 065 360 144,6 170,0
6. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 2 3 249 217 3 024 317 7,4 -0,1 5,7 5,6 62,1 55,1 -1 284 121 71,7 68,4
7. Prima banka Slovensko, a.s. 2, 3 3 087 787 3 079 660 0,3 65,7 5,4 5,7 85,8 86,7 3 087 787 101,1 110,3
8. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 2 795 057 2 738 428 2,1 6,3 4,9 5,0 90,8 91,2 567 463 125,5 126,3
9. OTP Banka Slovensko, a.s. 1 147 403 1 129 687 1,6 -6,0 2,0 2,1 81,3 77,5 22 563 102,0 98,9
10. Privatbanka, a.s. 548 127 465 265 17,8 5,5 1,0 0,9 75,8 70,8 166 209 143,5 135,9
11. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 384 433 375 936 2,3 4,7 0,7 0,7 81,4 89,6 36 034 110,3 125,3
12. Fio banka, a.s., pobočka 292 689 204 998 42,8 59,5 0,5 0,4 96,3 91,8 278 470 2 058,4 1 487,0
13. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 225 140 223 824 0,6 1,5 0,4 0,4 89,8 89,1 79 716 154,8 139,9
14. Komerční banka, a.s., pobočka 203 550 234 130 -13,1 12,7 0,4 0,4 17,9 21,5 -667 440 23,4 28,9
15. Oberbank AG, pobočka 54 878 57 996 -5,4 15,9 0,1 0,1 19,4 19,7 -215 683 20,3 24,3
Špecializované štátne banky
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 217 187 221 097 -1,8 -8,7 0,4 0,4 39,7 40,0 -69 488 75,8 77,0
Eximbanka SR 4 593 9 512 -51,7 -53,9 0,0 0,0 1,3 2,8 -204 482 2,2 7,9
1 Banky začali od roku 2018 účtovať a vykazovať podľa účtovných pravidiel IFRS9, medziročné porovnania nemusia byť presné; 2 Údaj je z výročnej správy banky; 3 Prima banka a Sberbank v auguste 2017 sfúzovali; n – nedostupný údaj; PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses
Správcovské spoločnosti – spravované aktíva slovenských investorov
Správcovská spoločnosť Majetok v otvorených podielových fondoch – NAV (tis. eur) 1 Zmena (%) Trhový podiel (%) Majetok investovaný cez IŽP (tis. eur) Podiel majetku investovaného cez IŽP na celkovom majetku (%)
2018 2017 2016 2018/17 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Správcovské spoločnosti so sídlom v SR
1. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 2 022 587 2 032 587 1 934 756 -0,5 24,1 24,4 13 288 15 393 0,7 0,8
2. VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 1 662 732 1 737 810 1 571 571 -4,3 19,8 20,9 23 113 23 811 1,4 1,4
3. Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a.s. 1 275 660 1 117 655 905 488 14,1 15,2 13,4 n n
4. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 1 176 765 1 254 888 1 130 598 -6,2 14,0 15,1 n n
5. IAD Investments, správ. spol., a.s. 388 262 365 370 320 653 6,3 4,6 4,4
Zahraničné správcovské spoločnosti, hlavný distribútor v SR
1. KBC Asset Management / ČSOB 615 167 598 877 515 679 2,7 7,3 7,2 72 052 75 598 11,7 12,6
2. Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. – o.z. 612 250 559 006 432 494 9,5 7,3 7,3 n n n n
3. Generali poisťovňa, a.s. – distribútor 140 355 157 169 152 303 -10,7 1,7 2,0 0 0 0,0 0,0
4. Eurizon Capital, S.A. Luxemburg/VÚB 17 823 2 838 3 811 528,0 0,2 0,0 0 0 0,0 0,0
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses
Správcovské spoločnosti – zisk, rentabilita kapitálu, výnosy a náklady na poplatky a provízie
Banka Zisk po zdanení (tis. eur) Zmena (%) Vlastný kapitál (tis. eur) Rentabilita vlastného kapitálu 1 (%) Výnosy z poplatkov a provízií (tis. eur) Náklady na poplatky a provízie (tis. eur)
2018 2017 2018/17 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 9 966 1 028 869,5 31 323 21 357 37,8 4,3 16 442 18 809 1 232 15 070
2. Prvá penzijná správ. spol. Poštovej banky, správ. spol., a.s. 9 251 6 967 32,8 11 322 9 271 89,8 80,7 15 685 14 891 1 546 3 656
3. VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 4 492 5 494 -18,2 23 221 18 730 21,4 34,4 18 323 17 419 13 417 12 526
4. IAD Investments, správ. spol., a.s. 1 769 1 324 33,6 5 887 4 499 34,1 28,2 10 048 9 139 5 903 5 563
5. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. 1 231 1 403 -12,2 5 203 5 375 23,3 24,3 11 521 11 932 7 617 7 746
1 Pomer zisku po zdanení k priemernej hodnote vlastného kapitálu na začiatku a na konci obdobia
Dočítali ste článok z TRENDU
Článok vyšiel v týždenníku TREND 44/2019. Ak ste predplatiteľ TRENDU alebo TRENDU Digital, prihláste sa alebo si aktivujte predplatiteľský prístup.
Vyberte si predplatné od 4,45 €
  • Tlačiť
  • 0

Rubrika TREND TOP 2019

Diskusia (0 reakcií)