Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre dodanie týždenníka TREND, dvojtýždenníka PROFIT a digitálnych obsahových služieb týchto periodík (ďalej len „TREND a PROFIT“) formou predplatného predplatiteľovi (ďalej len „všeobecné podmienky“) upravujú právne vzťahy medzi predplatiteľom a platcom na jednej strane a vydavateľstvom News and Media Holding a.s. (IČO 47256281, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava) na druhej strane.

1.2. Predplatiteľom sa pre účely týchto všeobecných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je na základe písomnej objednávky predplatného dodávaný TREND a/alebo PROFIT a/alebo digitálne služby.

1.3. Platcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá platí cenu za predplatné v prospech určitého predplatiteľa, resp. predplatiteľov.

1.4.Zmluvou o predplatnom sa vydavateľ zaväzuje dodávať predplatiteľovi objednané výtlačky TRENDu a/alebo PROFITu (ďalej len „predplatné“) a/alebo objednané digitálne služby. Predplatiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku cenu podľa týchto všeobecných podmienok.

1.5. Zmluva o predplatnom je uzatvorená okamihom prijatia návrhu predplatiteľa, resp. platcu vydavateľom alebo prvým doručením TRENDu a/alebo PROFITu predplatiteľovi zo strany vydavateľa na základe písomnej objednávky predplatiteľa, resp. platcu, podľa toho, čo nastane skôr. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o predplatnom je písomná objednávka predplatiteľa, resp. platcu a za prijatie tohto návrhu sa pre účely týchto všeobecných podmienok považuje doručenie zálohovej faktúry na predplatné zo strany vydavateľa predplatiteľovi, resp. platcovi. V prípade elektronickej objednávky s okamžitou platbou online sa za prijatie návrhu považuje zadanie online platby. Ak nie je písomná objednávka predplatiteľa, resp. platcu úplná, určitá alebo zrozumiteľná, vydavateľ je podľa svojho uváženia oprávnený ju akceptovať alebo odmietnuť.

1.6. Právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe zmluvy o predplatnom, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy.

1.7. Zmluva o predplatnom sa uzatvára na dobu neurčitú.

1.8. Vydavateľ nie je povinný návrh na uzatvorenie zmluvy o predplatnom podľa bodu 1.4. prijať a nie je povinný o tejto skutočnosti predplatiteľa, resp. platcu vyrozumieť.

1.9. Pred uzatvorením zmluvy o predplatnom je predplatiteľ, resp. platca povinný dôkladne sa zoznámiť s týmito všeobecnými podmienkami a s cenníkom predplatného. Platca je povinný dôkladne oboznámiť predplatiteľa s týmito všeobecnými podmienkami pred uzatvorením zmluvy o predplatnom.

2. Zasielanie TRENDU a PROFITU, poskytovanie digitálnych služieb

2.1. Dodávanie TRENDu a PROFITu predplatiteľovi sa začne od termínu ich najbližšieho vydania, ktorý nasleduje po termíne úhrady ceny predplatného predplatiteľom, resp. platcom. Dodávanie objednaných digitálnych služieb sa začne od momentu pridelenia aktivačného kódu predplatiteľovi, v prípade okamžitej online platby od momentu úhrady predplatného. 

2.2. TREND a PROFIT sa považuje za dodaný predplatiteľovi vložením do jeho poštovej schránky alebo odovzdaním na recepcii alebo vrátnici sídla predplatiteľa. Digitálne služby sa považujú za dodané odoslaním emailu s prístupovými údajmi na adresu uvedenú v objednávke alebo aktiváciou prístupových práva v registrácii predplatiteľa na www.trend.sk, podľa toho, čo nastane skôr. 

2.3. Predplatiteľ je povinný zabezpečiť voľný prístup k svojej poštovej schránke (t.j. poštová schránka nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s akoukoľvek prekážkou prístupu a pod.). Schránka musí byť riadne a viditeľne označená menom a priezviskom/názvom predplatiteľa a musí umožňovať voľné vloženie výtlačku tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu alebo poškodeniu vplyvom počasia a aby bol chránený pred odcudzením treťou osobou.

2.4. Nebezpečenstvo poškodenia dodaného TRENDu a/alebo PROFITu prechádza z vydavateľa na predplatiteľa okamihom ich dodania podľa bodu 2.2.

2.5. Nevyhnutnou technickou podmienkou na poskytovanie digitálnych služieb (digitálneho predplatného) je registrácia na www.trend.sk a prístup predplatiteľa k funkčnej emailovej adrese. Vydavateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k predplatenej digitálnej službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia predplatiteľa. Predplatiteľ akceptuje, že objednané digitálne služby môžu byť nedostupné na dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov v systémoch vydavateľa. 

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Predplatiteľ, resp. platca obdrží po doručení písomnej objednávky vydavateľovi zálohovú faktúru, ktorú je povinný uhradiť v lehote jej splatnosti. V prípade elektronickej objednávky s okamžitou platbou online sa zálohová faktúra nedoručuje.

3.2.Predplatiteľ, resp. platca je povinný uhradiť vydavateľovi za dodávku TRENDu a/alebo PROFITu cenu za predplatné uvedenú v zálohovej faktúre alebo v elektronickej objednávke v súlade s aktuálne platným cenníkom vydavateľa uverejneným na www.trend.sk.

3.3. V prípade objednávky s automatickým obnovovaním predplatného a pravidelnými automatickými platbami cez systém ComfortPay alebo PayPal predplatiteľ súhlasí s automatickým uhrádzaním ceny objednaného predplatného z jeho platobnej karty bez potreby osobitnej autorizácie každej opakovanej platby držiteľom platobnej karty. Trvanie pravidelných automatických platieb je dohodnuté na dobu neurčitú až do zrušenia najbližšej plánovanej platby. Zrušiť plánovanú platbu a tým aj zrušiť predplatné od začiatku nasledujúceho obdobia môže predplatiteľ kedykoľvek pred jej zrealizovaním, a to v zákazníckom rozhraní dostupnom po prihlásení sa na www.etrend.sk. Frekvencia automatických platieb z platobnej karty predplatiteľa je daná zvoleným predplatným obdobím a výška platby cenou zvoleného predplatného platnou v čase realizácie platby.

3.4. Vydavateľ je povinný písomne (t.j. listom, faxom, alebo emailom) informovať predplatiteľa, resp. platcu o zmene cenníkových cien, ktoré majú vplyv na výpočet ceny predplatného, najmenej 6 týždňov pred predĺžením predplatného, t.j. uzatvorením novej zmluvy o predplatnom podľa bodu 1.5. všeobecných podmienok. V prípade objednávky s automatickým obnovovaním predplatného a pravidelnými automatickými platbami cez systém ComfortPay alebo PayPal sa vydavateľ zaväzuje oznámiť predplatiteľovi zmenu ceny objednaného produktu minimálne 7 dní  pred najbližšou plánovanou platbou, a to emailovou správou na adresu uvedenú v objednávke predplatného. 

3.5. Za deň zaplatenia ceny predplatného sa pre účely týchto všeobecných podmienok považuje deň pripísania zaplatenej ceny v prospech účtu vydavateľa.

3.6. Vydavateľ neuchováva číslo platobnej karty použitej na úhradu predplatného. Online úhrady za predplatné a digitálne služby sa realizujú výlučne prostredníctvom bezpečných platobných rozhraní tretích strán - bankových platobných systémov a systémov špecializovaných poskytovateľov online platobných služieb.

4. Ustanovenia o reklamáciách

4.1. Ak vydavateľ nedoručí predplatiteľovi výtlačok TRENDu a/alebo PROFITu riadne a včas (t.j. nedoručí predplatený počet výtlačkov, nedoručí ich v deň vydania alebo najneskôr v deň nasledujúci po dni vydania, doručí neúplné alebo nekvalitne vytlačené výtlačky a pod.), má predplatiteľ, resp. platca právo uplatniť písomnú reklamáciu u vydavateľa.

4.2. Predplatiteľ, resp. platca je povinný reklamáciu uplatniť u vydavateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa vydania výtlačku TRENDu a/alebo PROFITu, ktorého sa reklamácia týka. Na neskôr uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.

4.3. V prípade oprávnenej reklamácie vydavateľ dodatočne doručí predplatiteľovi v najbližšom možnom termíne všetky reklamované výtlačky TRENDu a/alebo PROFITu. Ak nebude takéto doručenie možné, vráti vydavateľ predplatiteľovi, resp. platcovi pomernú časť zaplatenej ceny za predplatné.

4.4. Reklamáciu je možné u vydavateľa uplatniť výlučne telefonicky, e-mailom, faxom, ktorých údaje sú zverejnené na webstránke a v tiráži TRENDu a PROFITu.

4.5. Vydavateľ nezodpovedá predplatiteľovi, resp. platcovi za prípadné nedoručenie, poškodenie alebo odcudzenie doručovaných výtlačkov TRENDu a/alebo PROFITu, pokiaľ ho nezavinil, najmä v prípade, keď nebudú splnené podmienky uvedené v bode 2.3.

5. Zrušenie predplatného

5.1. Predplatné môže písomne vypovedať ktorákoľvek zúčastnená strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Predplatiteľ resp. platca môže vypovedať predplatné ku koncu príslušného fakturačného obdobia doručením písomnej výpovede vydavateľovi na adresu jeho sídla, poštou, e-mailom alebo faxom najneskôr 15 pracovných dní pred uplynutím fakturačného obdobia. Predplatné zaniká posledným dňom príslušného fakturačného obdobia.

5.2. Predplatné zaniká aj tak, že predplatné na ďalšie fakturačné obdobie nebolo predplatiteľom, resp. platcom zaplatené do dátumu príslušného vydania TRENDu a/alebo PROFITu alebo do začiatku nasledujúceho predplatného obdobia digitálnych služieb.

5.3. Predplatné, na ktoré bola predplatiteľovi, resp. platcovi poskytnutá zľava, darček alebo asistenčná služba TREND Assistance 24, môže byť zrušené vždy najskôr k poslednému dňu fakturačného obdobia.

6. Ustanovenia o ochrane osobných údajov

6.1. Vyplnením a odoslaním objednávky predplatiteľ, resp. platca súhlasí s tým, aby boli jeho osobné údaje poskytnuté v rozsahu tejto objednávky a týchto všeobecných podmienok spracovávané vydavateľom alebo ním poverenou osobou v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. pre potreby plnenia povinností vydavateľa. Predplatiteľ resp. platca, súhlasí s tým, aby vyššie uvedené osobné údaje boli poskytované distribučnej spoločnosti, ktorá spracúva výtlačky TRENDu a PROFITu a zasiela na adresy predplatiteľov.

6.2. Vydavateľ týmto informuje každého predplatiteľa – fyzickú osobu o jeho právach vyplývajúcich so zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len zákon), a to, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že predplatiteľ má právo na informácie o stave spracúvania svojich údajov v informačnom systéme, právo na odpis spracovávaných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, právo žiadať opravu nesprávnych údajov, právo žiadať o likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania; pri podozrení na neoprávnené spracovávanie údajov alebo spracovávanie v rozpore so zákonom má právo u vydavateľa namietať voči takému spracovávaniu svojich osobných údajov a obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie nápravy.

6.3. Uzavretím zmluvy o predplatnom každý predplatiteľ, resp. platca súhlasí v zmysle ustanovení zákona s tým, že mu budú vydavateľom zasielané nevyžiadané obchodné ponuky a informácie na jeho adresu (poštovú a e-mailovú), bude kontaktovaný prostredníctvom nevyžiadaného telefonického kontaktu, e-mailu, SMS obsahujúcich obchodné správy týkajúce sa produktov, obchodu a služieb vydavateľa.

6.4. Súhlas predplatiteľa, resp. platcu podľa bodov 6.1., 6.2. a 6.3. všeobecných podmienok je poskytovaný na dobu až do jeho písomného odvolania predplatiteľom, resp. platcom, pričom zaniká dňom nasledujúcim po doručení jeho písomného odvolania vydavateľovi. Predplatiteľ berie na vedomie, že odvolanie súhlasu udeleného podľa týchto všeobecných podmienok sa netýka a neznamená odvolanie súhlasu udeleného z jeho strany pre iné účely (napr. pre účely obchodnej ponuky týkajúcej sa iných produktov vydavateľa).

6.5. Predplatiteľ, resp. platca berie na vedomie a súhlasí, že vydavateľ je oprávnený na vymáhanie svojich pohľadávok využiť tretiu osobu. Predplatiteľ, resp. platca berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky správy (vrátane telefónnych hovorov) a s nimi spojené údaje, ktoré si vymieňa s vydavateľom prostredníctvom verejne dostupnej služby elektronických komunikácii, môžu byť vydavateľom monitorované, a to výhradne za účelom záznamu vnútornej kontroly poskytovaných služieb a ochrany práv a oprávnených záujmov vydavateľa.

6.6. Vydavateľ sa zaväzuje nepoužívať uvedené osobné údaje predplatiteľa, resp. platcu iným ako v týchto všeobecných podmienkach a zmluve o predplatnom dohodnutým účelom, pokiaľ ich použitie nedovoľujú alebo neukladajú platné právne predpisy.

6.7. Ustanovenia tohto článku nie sú dotknuté zánikom zmluvy o predplatnom.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto všeobecné podmienky sú účinné pre všetky zmluvy o predplatnom uzatvorené za účinnosti týchto všeobecných podmienok. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke vydavateľa a účinnosť dňa 1. 7. 2014.

7.2. Úkony a oznámenia predplatiteľa, resp. platcu voči vydavateľovi a naopak môžu byť uskutočnené výlučne písomne a doručované poštou, osobne, faxom alebo e-mailom.

7.3. Objednávka, súhlas, žiadosť, výpoveď, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon predplatiteľa, platcu alebo vydavateľa sa považuje za doručený druhej strane, ak bol uskutočnený na adresu pre doručovanie druhej strany uvedenú v týchto všeobecných podmienkach, objednávke, alebo zálohovej faktúre, resp. na adresu, ktorú príslušná strana naposledy písomne oznámila druhej strane. Úkon sa považuje za doručený dňom, v ktorom druhá strana úkon prevzala alebo odmietla prevziať alebo sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi ako nedoručená bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia.

7.4. Vydavateľ je oprávnený na základe zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe rozhodnutia vydavateľa zmeniť alebo úplne nahradiť tieto všeobecné podmienky. Túto zmenu je vydavateľ povinný zverejniť na svojej internetovej stránke spolu s určením jej účinnosti, pričom zverejnenie vydavateľ zabezpečí najneskôr v deň účinnosti zmeny.

7.5. Ak predplatiteľ, resp. platca, nesúhlasí so zmenou všeobecných podmienok podľa bodu 7.4., je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť vydavateľovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa platnosti zmenených alebo nahradených všeobecných podmienok. Zmluva o predplatnom zaniká ku koncu príslušného fakturačného obdobia, v ktorom bol písomný nesúhlas doručený vydavateľovi. Ak predplatiteľ, resp. platca vo vyššie uvedenej lehote neoznámi vydavateľovi svoj nesúhlas so zmenou všeobecných podmienok, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy vydavateľa a predplatiteľa, resp. platcu sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými všeobecnými podmienkami.

7.6. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť vydavateľa v oblasti predaja predplatného a digitálnych služieb:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Hlavný kontakt - redakcia

Tel.: (02) 32 153 111
Všetky emailové kontakty

Kontakt pre predplatiteľov

Eva Fráterová
Tel.: (02) 3215 3121-2
E-mail: trendpredplatne@newsandmedia.sk

Kontakty pre inzerentov

Všeobecné dopyty: inzercia@newsandmedia.sk

Tomáš Dzurenda, Head of B2B
+421 911 566 457, tomas.dzurenda@newsandmedia.sk

Michal Jaroš, Digital Sales (Key Accounts)
+421 918 914 403, michal.jaros@newsandmedia.sk